71. Kādu grēku Dievs aizliedz ar piekto bausli?


Šķīstīti ar asinīm

Daudzi mākslinieki mēdz attēlot paši sevi, bet reti kurš sevi attēlotu stāvam Jēzus asins šaltīs. Tomēr, kā jūs redzat šajā attēlā, tieši tā ir rīkojies Lukass Krānahs Vecākais. Attēlodams asins šalti, kas no Jēzus sāna līst uz paša Kranaha galvas, šis dižais reformācijas laika mākslinieks ir vēlējies parādīt jums un tāpat ikvienam, kas raugās uz šo gleznu, ka “[Dieva] Dēla Jēzus asinis šķīsta mūs no visiem grēkiem” (1.Jņ.1:7).

Dievs, iedvesmojot Krānahu radīt šo iespaidīgo gleznu, ir vēlējies dziļi jūsu sirdī iesakņot vissvarīgāko Bībeles vēsti – ar Jēzus nāvi pie krusta un Viņa asinīm jūs esat “šķīstīts asinīs” (Ebr.9:22). Tāpēc turpmāk cieši turieties pie Dieva apsolījuma, ka jūs, tāpat kā Krānahs, par spīti jūsu ļaunākajiem un slepenākajiem grēkiem, esat šķīstīts Jēzus Kristus piedošanu nesošajās asinīs.

LIELAIS VECĀS DERĪBAS PRAVIETIS MOZUS AR ASINĪM SLACĪJA DIEVA TAUTU!

Šeit attēlotā Bībeles vēsts, ka Kristus ar savām asinīm maksā par mūsu grēkiem, dziļi sakņojas Vecajā Derībā. Tas, ko mēs lasām 2.Moz.24:1-8, varētu mūs šokēt. Pēc tam kad upurējamie dzīvnieki bija nokauti un pienesti “kā pateicības upuri Tam Kungam” (2.Moz.24:5), Mozus to asinis sadalīja divās daļās. Ar vienu daļu viņš apslacīja altāri, bet otru salēja bļodā. Tad Mozus lasīja tautai Dieva vārdu. Kad visa tauta bija apliecinājusi ticību un uzticību Dievam, Mozus smēla asinis no bļodas un slacīja ar tām tautu (2.Moz.24:8)!

Šī darbība bija ārkārtīgi nozīmīga Dieva tautai, jo, kā skaidrots Vēstulē ebrejiem: “..viss tiek šķīstīts asinīs saskaņā ar Bauslību, un bez asins izliešanas nav piedošanas” (Ebr.9:22). Tomēr Vecās Derības upuri bija tikai ēna, priekšpasludinājums Jēzus Kristus upurim pie krusta. Viņa nāve bija pēdējais un pilnīgais upuris (Ebr.7:27), un Viņa asinis tika izlietas par visas pasaules grēku piedošanu (Jņ.3:16; 1.Jņ.2:2). Tāpat kā Mozus Vecajā Derībā slacīja Dieva tautu ar upurēto vēršu asinīm šķīstīšanai, Lukass Krānahs pareizi rāda, ka mēs tiekam šķīstīti ar Kristus upura asinīm!

SVĒTAJĀ KRISTĪBĀ DIEVS JUMS DĀVĀ ŠĶĪSTĪŠANU JĒZUS ASINĪS

Iespējams, jūs domājat: “Ir jau jauki, ka Lukass Krānahs sevi uzgleznojis stāvam pie krusta, tā ka Jēzus asins šalts līst uz viņa galvas, bet tīri fiziski viņš taču nebija tur! Viņš dzīvoja kādus 1500 gadus pēc Jēzus nāves. Kā gan Jēzus asinis var viņu sasniegt cauri gadsimtiem? Kā Jēzus asinis spēj mani šķīstīt šodien?”

Vēstule ebrejiem atbild uz šo jautājumu, norādot uz Dieva dāvāto Kristību: “Tuvosimies [Dievam] ar patiesām sirdīm pilnā ticībā un paļāvībā, ar sirdīm, kas šķīstītas no ļaunas apziņas, un ar miesu, kas nomazgāta šķīstā ūdenī” (Ebr.10:22). Citiem vārdiem, Jēzus dzīvu darošās un piedošanu sniedzošās asinis plūst uz jums caur Svēto Kristību! Kristībā Dievs jūs šķīsta ar asinīm, ko Jēzus izlēja pie krusta, nomazgādams visus jūsu grēkus un pārkāpumus, ko esat darījis (Ef.5:26; Tit.3:5), un padarīdams jūs Viņa acīs svētus un nevainojamus (Kol.1:22; Jūd.1:24).

KUR BŪTU JŪSU VIETA ŠAJĀ GLEZNĀ?

Jēzus ir “Dieva Jērs, kas nes pasaules grēku” (Jņ.1:29), un savas asinis Viņš ir izlējis, lai atņemtu jūsu grēkus, tāpat kā citu cilvēku grēkus. Ar Viņa asinīm jūs esat atbrīvots no ikviena grēka, ko esat darījis (Jņ.8:36; Rom.8:2). Kaut arī jūsu grēki būtu sarkani kā asinis, Kristus jūs padarīs baltu kā sniegs (Jes.1:18). Jums tiek dota šķīsta sirds (Ps.51:12) un šķīsta sirdsapziņa (Ebr.9:14). Tāpēc, ka Jēzus Kristus ir par jums nomiris un augšāmcēlies, jūs varat mosties ik rītu, ieskatīties spogulī un aptvert, ka jūs, tāpat kā Lukass Krānahs, esat šķīstīts ar Kristus asinīm (Ebr.9:22).Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.