224. Ko nozīmē tas, ka Draudze ir svēta?


Šaurie vārti


Cik grūti bagātam kamielim būs ieiet Dieva valstībā?

Un redzi, viens piegāja pie Viņa un sacīja: “Mācītāj, ko laba man būs darīt, lai es dabūtu mūžīgu dzīvību?” Un Viņš tam sacīja: “Ko tu Man jautā par to, kas labs; tik viens ir Labais. Bet, ja tu gribi ieiet dzīvībā, tad turi baušļus.” Tas saka Viņam: “Kurus?” Un Jēzus sacīja: “Tev nebūs zagt; tev nebūs dot nepatiesu liecību; godā savu tēvu un māti; un tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu.” Jauneklis saka Viņam: “To visu esmu turējis. Kā man vēl trūkst?” Jēzus tam sacīja: “Ja tu gribi būt pilnīgs, tad noej, pārdod visu, kas tev ir, un atdod to nabagiem; tad tev būs manta debesīs; un tad nāc un staigā Man pakaļ.” Bet, kad jauneklis dzirdēja šos vārdus, viņš aizgāja noskumis, jo tam bija daudz mantas. Bet Jēzus sacīja uz Saviem mācekļiem: “Patiesi Es jums saku: bagātais grūti ieies Debesu valstībā. Un atkal Es jums saku: vieglāk kamielim iziet caur adatas aci, nekā bagātam ieiet Dieva valstībā.” [Mt.19:16-24]Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

2 atsauces par “Šaurie vārti”

  1. wrc:


    šis tā kā aicinājums uz diskusiju… nu nabagie jau teiks, ka bagātiem grūti… bagātie varbūt nepiekritīs… es neesu bagāts anyway!

  2. alnis:


    ar ko bagātam, ar mantu ? Visi bībeles sentēvi bija bagāti(materiāli), tur ir kautkas vēl.Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.