63. Kad mēs godājam vecākus?


Redze

“Es ticu, ka Dievs mani radījis līdz ar visu citu radību, man devis miesu un dvēseli, acis, ausis un visus locekļus.” [Mazais Katehisms]

redze

Tā luterāņi apliecina savu ticību. Veseli maņu orgāni ir brīnišķīga Dieva dāvana. Bet cik bieži mēs Viņam par to pateicamies? Ja aklam dotu spēju redzēt, viņš būtu bezgala pateicīgs.

Iedzimtā grēka dēļ mēs visi esam garīgi akli. Ar dabiskajiem maņu orgāniem mēs nevaram saprast Evaņģēliju. “Ko acs nav redzējusi un auss nav dzirdējusi un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas Viņu mīl.” [1.Kor.2:9]

Mums ir nepieciešams Svētais Gars, lai iepazītu glābšanu, jo

“es ticu, ka es ar savu paša spēku un prātu nevaru uz Jēzu Kristu, savu Kungu, ticēt, nedz pie Viņa nākt, bet Svētais Gars ar Evaņģēliju mani aicinājis.” [Mazais Katehisms]

Reiz Jēzus sacīja paštaisnajiem farizejiem: “Uz tiesu Es esmu nācis šinī pasaulē, lai tie, kas neredz, kļūst redzīgi, un tie, kas redz, akli.” To dzirdēja daži farizeji, kas bija pie Viņa, un Viņam sacīja: “Mēs taču neesam akli?” Jēzus viņiem sacīja: “Ja jūs būtu akli, jums nebūtu grēka; bet tagad jūs sakāt: mēs redzam, – tāpēc jūsu grēks paliek.” [Jņ.9:39-41] Redzīgajam nav nepieciešams pavadonis. Bet neviens neies mūžīgajā dzīvošanā, ja Jēzus viņu nevedīs.

Svētais Gars dod ticīgajiem garīgu redzi. “Jo tāda ir Mana Tēva griba, lai ikvienam, kas skata Dēlu un Viņam tic, būtu mūžīgā dzīvība un Es viņu celtu augšā pastarā dienā.” [Jņ.6:40]

Dieva Dēla skatīšana nav kāda vīzija. Mēs Viņu redzam Dieva Vārdā un Sakramentos, kad ticam Viņam kā mūsu grēku Izpircējam. Dieva Dēlu tā redzēt spēj vienīgi tas, kas ir nācis pie savu grēku atziņas. Bez šādas atziņas cilvēks nealkst pēc glābšanas. Viņam runas par glābšanu ir vienīgi vārdi bez satura. Cilvēks neatzīst, ka viņam jākļūst brīvam no Dieva dusmām.

Bet Dieva dusmas pārdzīvojuša cilvēka sirdī Evaņģēlijs ir gaidīs viesis. Tāds cilvēks labprāt raugās uz krustu, un redz, kā tika izpirkti viņa grēki. “Kā Mozus paaugstinājis čūsku tuksnesī, tāpat jātop paaugstinātam Cilvēka Dēlam, lai ikviens, kas tic, Viņā iegūtu mūžīgo dzīvību. ” [Jņ.3:14-15]

Būsim pateicīgi par to!

Reiz “mēs redzēsim Viņu, kāds Viņš ir,” [1.Jņ.3:2] un “es Tavu vaigu skatīšu taisnībā un uzmodies pēc sirds patikas raudzīšos Tavā attēlā.” [Ps.17:15]

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.