259. Uz kādu vārdu atsaucoties mums jāvēršas pie Dieva ar lūgšanām?


Piedošana ved pie mīlestības

Daudzi cilvēki, nepareizi izprotot biblisko mācību par piedošanu, laupa sev bagātīgo svētību, ko Dievs viņiem gribētu dot. Arī šeit attēlotais Bībeles stāsts, kas vēsta par grēcinieci, kura mazgāja, skūpstīja un svaidīja ar smaržīgu eļļu Jēzus kājas, kamēr Viņš viesojās farizeja Sīmaņa namā (Lk.7:36-50), bieži vien tiek pārprasts.

Piedošana ved pie mīlestības

Šī glezna atspoguļo ārkārtīgi nozīmīgu brīdi Jēzus mācībā. Un te ir kāda problēma. Daudzi, lasot šo Rakstu vietu, nav pareizi izpratuši notikumu secību. Cilvēki bieži vien domā, ka Jēzus piedod šai sievietei visus viņas grēkus tāpēc, ka viņa ir izrādījusi Viņam tik lielu mīlestību. Tas noved pie secinājuma, ka, lai iegūtu Jēzus mīlestību un piedošanu, vispirms jāizrāda sava mīlestība Viņam un jāpilda Viņa pavēles. Tādējādi iznāk, ka Dievs pievēršas vienīgi tiem, kas jau ir nākuši pie Viņa.

Neiekrītiet šādu spriedumu lamatās, tādējādi zaudējot svētību, kas izriet no šīs Jēzus mācības! Šī brīnišķīgā Bībeles vēsts dāvā jums lielu svētību, ja jūs tajā saskatāt, ka VISPIRMS DIEVS NĀK PIE JUMS. VISPIRMS JĒZUS JUMS DĀVĀ PIEDOŠANU UN TICĪBU. Šīs brīnišķīgās Dieva dāvanas liek jums darīt mīlestības darbus, kāds ir arī šeit attēlotais.

BEZ DIEVA MĪLESTĪBAS UN PIEDOŠANAS JŪS NESPĒJAT MĪLĒT DIEVU

Kā var zināt, kas nāk pa priekšu – Dieva mīlestība un piedošana, ko Viņš dāvā jums, vai jūsu mīlestība un piedošana, kura izpaužas attiecībās ar citiem cilvēkiem? Dievs pats savā vārdā dod vienīgo pareizo atbildi: “Mīlēsim, jo Viņš ir mūs pirmais mīlējis” (1.Jņ.4:19). Saskaņā ar Dieva vārdu ir neiespējami, ka šī sieviete būtu pirmā mīlējusi Jēzu, jo Jēzus vispirms jau mīlēja viņu! Nedaudz iepriekš Jānis savā vēstulē rakstīja: “Šī ir tā mīlestība, nevis ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet ka Viņš mūs mīlējis” (1.Jņ.4:10). Tādējādi mēs no Dieva vārda zinām, ka šī sieviete vispirms saņēma Jēzus mīlestības pilno piedošanu un pēc tam Dieva mīlestība darīja viņu spējīgu uz atbildes mīlestību. Jēzus kāju mazgāšana, skūpstīšana un svaidīšana ar eļļu bija viņas ATBILDE uz Jēzus mīlestību un piedošanu, kas bija tikusi sludināta visā tajā apgabalā, kur šī sieviete dzīvoja (Lk.3:3; 5:20-26; 7:1, 17).

PAREIZI SAPRASTA, ŠĪ RAKSTU VIETA JUMS DĀVĀ MIERU UN PRIEKU!

Izprast Dieva mīlestības un piedošanas darba secību ir būtiski, lai jūs varētu baudīt svētību, ko Dievs vēlas jums dāvāt. Zinot, ka Jēzus jums dāvā piedošanu un ticību vēl PIRMS mīlestības darbiem, ko jūs veltāt Dievam, jūs tiekat atbrīvots no smagās nastas – censties ar saviem darbiem izpatikt Dievam. Bībelē pat ir teikts: “Bez ticības nevar patikt [Dievam]” (Ebr.11:6). Un no kurienes nāk ticība, kas sniedz Dieva svētību jūsu dzīvei? Arī ticība ir Dieva dāvana (Ef.2:8).

Neuzkraujiet sev pārpratumu nastu, ka jums vispirms jāizrāda Jēzum sava mīlestība, lai Viņš jums piedotu grēkus, bet pievērsiet uzmanību tam, ko Jēzus saka šai sievietei: “Tava ticība tev palīdzējusi, ej ar mieru” (Lk.7:50). Tādējādi Jēzus apliecina, ka šī sieviete saņēmusi piedošanu un tikusi glābta, pateicoties Dieva dāvātajai ticībai, un šo ticību viņa ieguvusi, kad Dieva vārds ir ticis sludināts visā tajā apgabalā (Lk.7:17)! Viņas mīlestības darbs nebija lūgums pēc piedošanas, bet gan IZRIETĒJA NO TĀ, KA VIŅAI IR TAPIS PIEDOTS!

PRIECĀJIETIES, JO JĒZUS IR JUMS PIEDEVIS

Jūsu mierinājums lai ir tas, ka Jēzus jūs mīl un ir jums piedevis, neko pretī neprasīdams. Vēl pirms jūs spējat kaut ko darīt Viņa dēļ, Viņš ar savu piedošanu ir nācis pie jums. Dieva vārds, kurš jums dāvā ticību un piedošanu Kristībā (Ap.d.2:38), ar sludināšanu (Rom.10:17) un Svētajā Vakarēdienā (Mt.26:28) nes līdzi arī brīnišķīgu svētību. Jums dāvātā ticība un piedošana jūs izmaina tāpat kā šeit attēloto sievieti, lai jūs spētu būt “cits pret citu laipni un žēlsirdīgi” un varētu piedot cits citam, “kā arī Dievs Kristū jums ir piedevis” (Ef.4:32). “Jo Dievs ir Tas, kas pēc savas labās gribas rosina gan jūsu gribēšanu, gan darbošanos” (Fil.2:13).

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.