17. Ko Dievs mums aizliedz ar pirmo bausli?


Pareizi mācīt patiesības vārdu

Eņģelis, ko Dievs bija sūtījis pasludināt Jēzus piedzimšanu, sacīja: “Es jums pasludinu lielu prieku” (Lk.2:10).

Pareizi mācīt patiesības vārdu

Dieva vārds ne vienmēr nozīmē lielu prieku. Daudziem Bībele šķiet neizprotama, kā tas bija arī ar Luteru jaunībā. Nereti, lasot Bībeli, cilvēki īsti neizprot tādus vārdus kā ticība, cerība, grēks un taisnība. Kādēļ tas tā ir? Tādēļ, ka mūsdienās šiem vārdiem ir gluži citāda nozīme nekā tā, kādu tiem piešķīris Dievs.

Tomēr arī jums ir iemesls lielam priekam! Jūsu izpratne par Dieva vārdu mainās, kad Svētā Gara iedarbībā jūs sākat saprast to nozīmi, ko vārdiem piešķīris pats Dievs. Paturot prātā Dieva dotās definīcijas (1.Kor.2:16), jūs uztversiet Viņa vārdu nevis kā nesaprotamu priekšrakstu krājumu, bet gan kā dievišķu stiprinājuma, mīlestības un pastāvīga spēcinājuma avotu. Nozīme, ko Dievs piešķir Savam vārdam, balstās uz Kristū sniegto piedošanu, žēlastību un cerību!

LASOT IEVĒROJIET JĒZUS BRĪDINĀJUMU!

Salīdzinot to, kāda ir Bībeles svarīgāko vārdu nozīme mūsdienu kultūrā un kādu nozīmi tiem savā laikā piešķīris pats Dievs, mēs redzēsim lielas atšķirības. Arī Jēzus mūs brīdina: “Ievērojiet, ko jūs dzirdat” (Mk.4:24).

Iespējams, ka līdz šim, lasot Bībeli, jūs jutāties līdzīgi Luteram, pirms viņš bija izpratis Dieva vārda nozīmi. Arī jūs vēlaties izprast Dieva vārdu pēc iespējas labāk. Arī jūs vēlētos vairāk dzirdēt par Dieva dāvāto mīlestību, piedošanu un cerību. Bet, tā kā Dieva vārds jums nav pietiekami skaidrs, jūs izjūtat garīgu nedrošību un trauksmi.

Lūk, viens piemērs no Lutera pieredzes, tiecoties no tumsas uz gaismu, uz Dieva vārda izpratni. Ilgāku laiku, lasot Bībeli, Luters uztvēra vārdus “Dieva taisnība” kā apliecinājumu tam, ka kādu dienu visi tiks tiesāti pēc Dieva pilnīgās taisnības. Tomēr, turpinot studēt Bībeli, Svētais Gars ļāva viņam saprast Dieva taisnības definīciju: tā ir Kristus pilnīgā taisnība, kuru, pateicoties ticības dāvanai, Dievs pasludina par jūsējo.

SKAIDRA IZPRATNE NES JUMS PRIEKU!

Domājot par Bībeles svarīgāko vārdu nozīmi, rūpīgi ieklausieties pašā Dieva vārdā. Jo sevišķi — pārdomājot tādus mūsdienu kultūrā tik ļoti pārprastus vārdus kā ticība, taisnība, attaisnošana, grēks. Palīdzēsim jums orientēties Dieva vārdā un atrast Dieva dotās šo vārdu definīcijas, kas dos jums lielu prieku un cerību atšķirībā no laicīgajām definīcijām, kuras sēj vienīgi neizpratni un nedrošību.

Lai neļautu velnam sevi maldināt ar svarīgāko Bībeles terminu laicīgām definīcijām, “centies būt.. krietns darbinieks, ..kas pareizi māca patiesības vārdu” (2.Tim.2:15). Un tad, “ja jūs paliekat Manos vārdos”, Jēzus apsola: “ūs atzīsit patiesību un patiesība darīs jūs brīvus” (Jņ.8:31–32).

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.