329. Kam ir tiesības būt aicinātam?


Par kristīgo Baznīcu

KUR ŠEIT, ZEMES VIRSŪ, ATRODAS ĪSTA KRISTĪGĀ BAZNĪCA, UN KĀ TO VAR PAZĪT?

Kristīgās Baznīcas īstā pazīme nav tā, ka tur sanāk lielākais pūlis (Mt. 7, Lk. 7), nedz arī tā, ka tur atrodas visvarenākie, visgudrākie un visdižākie (1. Kor. 2). Arī tā ne vienmēr ir īstā, patiesā kristīgā Baznīca, kas nes šo titulu un vārdu vai arī atrodas oficiālā [valsts atzītā] kalpošanā, kā to pierāda notikumi ar praviešiem, Kristu un apustuļiem. Nepietiek arī ar to vien, ka saka: tie ir vecaju likumi (Mt. 5, 15). Bet šeit, zemes virsū, īstas, patiesas kristīgās Baznīcas pazīmes ir šādas: tajā tīri un skaidri, bez viltus tiek mācīts Dieva vārds (Jņ. 10, Ef. 2. un 4, 2. Kor. 2, 2. Tim. 1); saskaņā ar Dieva vārdu tiek paturēti vai atlaisti grēki (Mt. 16, Jņ. 20); sakramenti tiek lietoti pēc Dieva kārtības un iestādījuma (Mt. 28); ļaudis lieto sakramentus (Mk. 16, 1. Kor. 10, un 12), klausās Dieva vārdu (Jņ. 10.), pieņem (1. Tes.1, 1. Kor. 15) un atzīst to (Mt. 10), seko tam (Jņ. 10), un piesauc Dievu tā, kā to māca Viņa vārds (Lk. 19, 1. Kor. 1, Ps. 29). Uz šī pamata tiek celts gan zelts, gan salmi – bet kur šis pamats ir un paliek, tur Dievam ir Viņa Baznīca (1. Kor. 3, 1. Ķēn.19).

Par kristīgo Baznīcu


VAI TAD VISI TIE, KAS ĀRĒJI PIEDER PIE BAZNĪCAS UN ATZĪST ŠO KOPĪBU, IR SVĒTI UN PESTĪTI ?

Ne visi; jo visi, kas Dieva vārdu klausās, nav vārda darītāji un pasargātāji, (Lk. 8 un 11, Mt. 17). To skaidri rāda arī līdzības (Mt. 13, 22).

KĀPĒC TAD TĀ TIEK SAUKTA PAR SVĒTU KRISTĪGU BAZNĪCU?

Tāpēc, ka Svētais Gars šajā draudzē caur vārdu un sakramentiem ir stiprs un darbīgs. Viņš aicina, apgaismo, atgriež, svētī un uztur tos, kas tiek pestīti, proti, – viņi nožēlo grēkus, tic uz Kristu un nes patiesus atgriešanās augļus (Ap. d. 26 ).

VAI VAR TIKT PESTĪTS ARĪ TĀDS, KURŠ NAV ĪSTĀS, PATIESĀS KRISTĪGĀS BAZNĪCAS LOCEKLIS?

Raksti lieto līdzību – Baznīca ir kā viens ķermenis, kuram ir daudz locekļu un kura Galva ir Kristus. Viņš ir savas miesas Pestītājs, – Galva miesas locekļiem izdala to, kas tiem nepieciešams pestīšanai (Ef. 12, 4 un 5, Kol. 2, 1. Kor. 12). Tādēļ, kas nav tās miesas loceklis, kuras Galva ir Kristus, tas nevar tikt pestīts. Jo pestīšana, kuru ir nopelnījis Kristus, tiek izdalīta un attiecināta caur Evaņģēlija kalpošanu (2. Kor. 5), kā Pāvils šo Dieva kārtību ir apkopojis Rom. 8: “Bet kurus viņš iepriekš nolēmis atpestīt, tos viņš arī aicinājis; un, kurus viņš aicinājis, tos viņš arī attaisnojis, bet kurus Viņš attaisnojis, tos Viņš arī apskaidrojis. Tieši tāpēc Apustuļu ticības apliecībā kopā tiek apliecināta kristīgā Baznīca un svēto biedrība [sadraudze]. Tādēļ ļaudīm ir bieži jāatgādina, lai viņi nošķiras no viltus baznīcām (Ps. 1, 2, 6, 2. Kor. 6, Jņ. atkl. 18, Mt. 7, 16, Ap. d. 20, Gal. 1., 1. Jņ. 4.) un lai turas pie patiesās draudzes un atzīst, ka tās ir patiesās kristīgās Baznīcas īstās pazīmes (Ebr. 10, Ps. 27, 42, 119. un Mt. 12: Kas nav ar mani, tas ir pret mani.)

KAS IR KRISTĪGĀS BAZNĪCAS GALVA?

Patiesai kristīgajai Baznīcai ir tikai viena Galva – Kristus (Ef. 1, 4 un 5, Kol. 2). Kaut arī kristīgās Baznīcas locekļu vidū ir noteikta kārtība un hierarhija (Ef. 4), tomēr viņi visi ir vienas miesas locekļi, un nevienam no tiem nav to īpašību vai tā amata, kas ir Baznīcas Galvai (Ef. 1, 4, un 5, Kol. 2).

VAI KRISTĪGAJAI BAZNĪCAI IR ARĪ VARA IZMAINĪT DIEVA VĀRDU VAI VEIDOT JAUNUS TICĪBAS ARTIKULUS?

Nekādā ziņā, jo tā [Baznīca] ir dibināta uz Dieva vārda (Ef. 2 un tam piesaistīta (Mt. 28, Jņ. 10 un 14). Ja tā no šī vārda novēršas, tad tā vairs nav kristīgā Baznīca (Jņ. 10 , Gal. 1). Jo Baznīcai ir nevis jāvalda pār Kristu, bet jābūt Viņam pakļautai (Ef. 5).

KĀDĒĻ TĀ TIEK SAUKTA PAR ECCLESIA CATHOLICA*?

Pirmkārt, tāpēc, ka tā nav piesaistīta noteiktām vietām, bet gan ir izplatījusies visā pasaulē.

Otrkārt, lai Dievam zemes virsū visos laikos līdz pat pasaules galam būtu kristīgā Baznīca.

Treškārt, tāpēc ka tā ir saistīta nevis ar noteikta cilvēka personu, bet gan tikai ar savu vienīgo Galvu, Kristu. Un lai arī laiks, vieta un personas atšķiras un ir tālu viena no otras, tomēr tas ir viens ķermenis zem vienas Galvas, tā ir viena svēto Draudze.

Ceturtkārt
, tāpēc ka patiesai Baznīcas vienībai nav nepieciešams, lai ārējā kārtībā, kas ir cilvēku iedibināta, viss tiktu noturēts vienādi, bet gan – lai būtu viens pamats (1. Kor. 3), viena ticība, viena Kristība (Ef. 4) Un kopsavilkumā, – ko nozīmē catholicum, tas ir paskaidrots Nīkajas ticības apliecībā: Credo unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam** .

KĀPĒC KRISTĪGĀ BAZNĪCA TIEK MINĒTA TICĪBAS ARTIKULĀ?

Ne tāpēc, ka mums būtu jātic uz Baznīcu kā uz Dievu vai jāstāda tā pāri Dievam un Viņa vārdam, bet gan tāpēc, ka mēs saskaņā ar Dieva apsolījumu esam droši, ka Dievs savu Baznīcu zemes virsū, – kaut arī tā šajā dzīvē ir lielā vājumā un visas pasaules pamesta, bez tam arī velns, pasaule un miesa šo vārgo, pamesto Baznīcu ar viltību un vardarbību uzdrīkstas postīt un plosīt-, tomēr grib uzturēt un uzturēs pret elles vārtiem (Mt. 16), -, lai Viņa vārds un sakramenti, arī viņa izredzētie paliktu un tiktu uzturēti līdz pat pasaules galam (Mt. 28, 1. Kor. 11, Mt. 24, 1. Tes. 4).


* – Katoliskā, t. i., vispārējā Baznīca.

** – Es ticu uz vienu, svētu, vispārēju un apustulisku Baznīcu.

Birkas: , ,Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

Viena atsauce par “Par kristīgo Baznīcu”

  1. Peteris:


    Jā, kristīgā Baznīca ir Kristus Draudze līdzkamēr tā neaptraipās ar varu un naudu. Nevar grēkot mazlietiņ un palikt svēts.Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.