275. Kas ir Dieva labais un žēlīgais prāts?


Palikšana Kristū neizbēgami nesīs augļus

Jēzus satrieca ļaudis, sacīdams, ka tiesas dienā daudzi tiks raidīti “mūžīgā ugunī, kas sataisīta velnam un viņa eņģeļiem” (Mt.25:41). Kāpēc? Tāpēc, ka tie nebija darījuši mīlestības darbus. “Jo mums visiem jāparādās Kristus soģa krēsla priekšā, lai ikviens saņemtu, ko, miesā būdams, darījis — vai labu vai ļaunu” (2.Kor.5:10). Varbūt jūs neesat drošs, vai esat veicis pietiekami daudz mīlestības darbu, lai tiktu ielaists debesīs. Vai Kristus skaidrie vārdi par pēdējo dienu izraisa jūsos nebeidzamas raizes un nemieru?

UZKLAUSIET LABO VĒSTI!

Saskaņā ar Mateja vārdiem, kad jūs paliekat Kristū un Kristus paliek jūsos, Kristus mīlestība plūst caur jums un liek jums darīt daudz mīlestības darbu, jums pašiem nezinot, ka jūs tos esat darījuši (Mt 25:37–39). Labs koks nevar darīt neko citu kā vien nest labus augļus (Mt.7:17–18).

Kad Dievs brīnumainajā Kristībā jūs ir “uzpotējis” Jēzum — dzīvajam eļļaskokam (Rom.11:7), jūs nesīsiet labus augļus (labos darbus), pat pašiem to neapzinoties (Mt.25:37–39).

Dzīvais Dieva vārds skaidri pasaka, ka jūs nekādi nevarat tapt glābti savu darbu dēļ (Ef.2:8–9). Tomēr jūsu mīlestības darbi ir pierādījums jūsu ticībai, kura jūs glābj (Jēk.2:18). Jāņa evaņģēlijā mēs lasām, kā to skaidro Jēzus: “Palieciet Manī un Es — jūsos. Kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīnakoka, tāpat arī jūs, ja nepaliekat Manī. ES ESMU vīnakoks, jūs tie zari. Kas Manī paliek un Es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez Manis jūs nenieka nespējat darīt” (Jņ.15:4–5).

Cilvēks, kurš “uzpotēts” Jēzum, vairs neprāto, kā gan paveikt kādu mīlestības darbu; arī vīnakoks nekavējas, domādams, kad vai kādus augļus tam būtu jānes. Augļi tiek nesti dabiski, tādēļ ka zars ir cieši savienots ar vīnakoku. Kā skaidro apustulis Pāvils, tas notiek tādēļ, ka nevis zars uztur vīnakoku, bet vīnakoks uztur zaru (Rom.11:18). Kā tas redzams attēlā, jūsu jaunā dzīve izaug no jūsu savienības ar Jēzu, kura panākta Kristībā. Kristībā jūs kā zars esat pievienoti pie Jēzus — Vīnakoka (Rom.6:5). Gluži kā vīnakoks, kas baro un uztur zaru, rosinādams to nest augļus, tā arī Kristus dzīvo jūsos, vada jūs un rosina jūs darīt labus darbus. Vīnakoks dara zaru spējīgu nest augļus. “Jo mēs esam Viņa darbs, Kristū Jēzū radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu” (Ef.2:10).

Tāpat arī ne jūs esat tie, kuri nes augļus, bet gan Kristus, kurš darbojas jūsos. Arī apustulis Pāvils apliecina: “Līdz ar Kristu esmu krustā sists, bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus; bet, cik es tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dieva Dēlu, kas mani ir mīlējis un nodevies par mani” (Gal.2:20).

PALIECIET KRISTŪ AR LIELU PRIEKU

Ja jūs vēl neesat kristīts, topiet kristīts. Ar Kristības brīnumu Dievs dos jums grēknožēlas un ticības dāvanu. Palieciet arī turpmāk Kristus vārdā, ik svētdienas uzklausot sprediķus par Kristu un studējot Bībeli. Palieciet Kristū un Viņa vārdā, atvēlot laiku kā ģimenes, tā arī personīgām lūgšanām. Palieciet Kristū, izlasot pa kādai Bībeles nodaļai, pirms jūs lūdzat. Tad jūs varat dzīvot drošībā un ar prieku, jo Jēzus un Tēvs dzīvo jūsos un Svētā Gara spēkā jūs nesīsiet bagātīgus augļus, pat tādus augļus, ko pats neapzināsieties. “Ar to Mans Tēvs ir godā celts, ka jūs nesat daudz augļu un topat par Maniem mācekļiem” (Jņ.15:8).

Neraizējieties par to, ka Jēzus kādreiz varētu jums sacīt: “Eita nost no Manis.. mūžīgā ugunī” (Mt.25:41), bet palieciet Viņa vārdā, lai Jēzus un Tēvs paliktu jūsos (Jņ.14:23). Tad jūs brīvi un pat neapzināti darīsiet Dievam tīkamus darbus. Tā dēļ, ko Tēvs Kristū jūsu labā ir darījis, tiesas dienā Jēzus jums sacīs: “Nāciet šurp, jūs Mana Tēva svētītie, iemantojiet valstību, kas jums ir sataisīta no pasaules iesākuma” (Mt.25:34).

Mīļais Debesu Tēvs, nekad neļauj man izsamist, domājot, vai es savā dzīvē nesu tādus augļus, kas ir Tev pa prātam. Dod, ka es palieku Tavā Dēlā un Viņš paliek manī. Tevis dēļ es nesīšu bagātīgus augļus, pat ja to neapzināšos. “Ar to Mans Tēvs ir godā celts, ka jūs nesat daudz augļu..” (Jņ.15:8). Āmen.Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.