262. Kādas lūgšanas Dievs nav solījis klausīt?Lielā krusta dienā par Kristus uzbraukšanu debesīs

Bet pēc tam Viņš parādījās tiem vienpadsmit pie galda sēžot un norāja viņu neticību un cietsirdību, ka tie nebija ticējuši tiem, kas pēc Viņa augšāmcelšanās Viņu jau bija redzējuši. Un Viņš tiem sacīja: “Eita pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai. Kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts, bet, kas netic, tiks pazudināts. Bet šīs zīmes ticīgiem ies līdzi: Manā Vārdā tie ļaunus garus izdzīs, jaunām mēlēm runās, tie ar rokām pacels čūskas, un, kad tie dzers nāvīgas zāles, tad tās tiem nekaitēs. Neveseliem viņi rokas uzliks, un tie kļūs veseli.” Un Tas Kungs, kad Viņš ar tiem bija runājis, ir uzņemts debesīs un sēž pie Dieva labās rokas. Un tie izgāja un mācīja visās malās, un Tas Kungs tiem darbā palīdzēja un vārdu apstiprināja ar līdzejošām zīmēm. [Mk.16:14-20]

Lasīt tālāk »Kārlis Kundziņš: Tu, kam visa vara

Tu, kam visa vara, Kas tik augsts un svēts,
Brīvs no zemes svara, Slavai izredzēts,
Tevi enģ’ļu bari Zemodamies sveic,
Atpestītie gari Tavu godu teic!

Lasīt tālāk »


Svētrunas no pirmās latviešu sprediķu grāmatas

Mīļais lasītāj, vēlamies Tevi informēt un iepriecināt. e-BAZNICAS redakcijas rīcībā ar kāda labvēļa starpniecību ir nonākusi luteriskās ortodiksijas ziedu laikā izdotā grāmata “Lang-gewünschte Lettische Postill”. Tās autors ir Georgs Mancelis [Georgus Macelus 1593-1654], kurš turpmāk svētdienās regulāri kalpos ar skaidri pasludinātu Dieva vārdu caur saviem e-sprediķiem.

Lasīt tālāk »


Pāvesta pilsētas 6.sērija: Brīnišķā spēle

Skatieties arī 5.sēriju

Lasīt tālāk »


Superapustuļi


Un, pieaicinājis Savus divpadsmit mācekļus, Viņš tiem deva varu pār nešķīstiem gariem tos izdzīt un dziedināt visas sērgas un slimības. [Mt.10:1]

Lasīt tālāk »