13. Kāds ir Dieva likuma saturs?


Noslēpuma skaidrojums

Dieva vārdā nepārprotami ir teikts, ka Kristus dzīvo Savos sekotājos. Jums šī Dieva atklātā patiesība varētu šķist diezgan neticama. Tas ir saprotami. Ne velti Pāvils raksta, ka Kristus jūsos ir noslēpums jeb mistērija (Kol.1:27). Tāpēc arī šī mācība nav nedz ar loģiku, nedz prātu izskaidrojama. Tas nozīmē arī to, ka jūs nekādi nevarat sajust Kristu sevī, nevarat sevī dzirdēt Viņu runājam vai kā citādi uztvert Viņa klātbūtni jūsos. Vienīgais veids, kā jūs varat zināt, ka Kristus ir jūsos, ir uzzināt to no Bībeles – dzīvā Dieva vārda, kurā Dievs pats ir Sevi atklājis.

Noslēpuma skaidrojums


DIEVS IZSKAIDRO DAŽUS SAVUS NOSLĒPUMUS!

Glezna jums varētu palīdzēt saprast, kā Dievs pavēsta savus noslēpumus, tai skaitā arī Kristu jūsos.

Nebukadnēcars (gleznas kreisajā malā) ir Vecajā Derībā bieži pieminētais slavenais Babilonijas valdnieks. Naktī viņš ir redzējis dīvainu sapni, kas viņu ir tik ļoti satraucis, ka valdnieks pieprasa, lai viņa valsts gudrākie vīri šo sapni izskaidro. Ķēniņš Nebukadnēcars viņus brīdina, ka tad, ja viņi to nespēs, viņiem būs jāmirst. Bailēs par savām dzīvībām gudrie vīri saka ķēniņam: “Nav neviena cilvēka virs zemes, kas varētu apmierināt ķēniņa prasību” (Dan.2:10). Proti, viņi domāja, ka neviens cilvēks pasaulē nespēs izskaidrot ķēniņa dīvaino sapni.

Tad Nebukadnēcars draudēja nogalināt visus gudros vīrus, ja jau viņi nespēj izskaidrot ķēniņa sapni. Šie draudi attiecās arī uz Dieva pravieti Daniēlu (Dan.2:13), kurš lūdza palīdzību Dievam. Dievs atbildēja Daniēlam tādējādi, ka viņam “atklājās šis noslēpums nakts parādībā” (Dan.2:19). Nu Daniēls varēja izskaidrot ķēniņam Nebukadnēcaram, ko viņa sapnis nozīmē. Ķēniņš apmierināts pateicās Daniēlam un teica: “Patiesi, jūsu Dievs ir visu dievu Dievs un visu ķēniņu Kungs, Viņš atklāj noslēpumus; tādēļ arī tu varēji atklāt šo noslēpumu” (Dan.2:47).

Pravietis Daniēls (gleznā attēlots sarkanā tērpā) zināja, ka neviens nespēj izprast Nebukadnēcara sapni. Tomēr viņš neraizējās un pavēstīja: “Ir Dievs debesīs, kas atklāj noslēpumus” (Dan.2:28). Viņš gan teica, ka zina ķēniņa sapņa noslēpumu, bet uzsvēra, ka tas nav viņa paša gudrības dēļ (Dan.2:30). Daniēls spēja šo noslēpumu atklāt tāpēc, ka viņš bija Dieva izraudzīts pravietis, caur kuru runā pats Dievs (Ebr.1:1).

DIEVA BRĪNIŠĶĪGĀ VĒSTS JUMS!

Kad Dieva vārdā Bībelē jūs dzirdat pasludinātus Dieva bezgalīgos noslēpumus, negaidiet, ka spēsiet tos pilnīgi izprast ar savu galīgo un ierobežoto prātu. Dieva noslēpumi, arī Kristus jūsos (Kol.1:27), nevar būt izprotami visā pilnībā! Dieva lielo noslēpumu skaidrojums var nākt vienīgi no Dieva vārda, kur tas tiek atklāts ar Jēzus, Dieva praviešu (kā Daniēls) vai Viņa apustuļu starpniecību. Vienīgi viņiem Dievs ir piešķīris autoritāti skaidrot Dieva noslēpumus (Jņ.1:18; Ebr.1:1). Tāpat kā Nebukadnēcaram bija vajadzīgs Dieva pravietis Daniēls, lai izskaidrotu viņa sapņa noslēpumu, ir vajadzīgs Dieva vārds, lai izskaidrotu noslēpumu par Kristu jūsos. Citādi šis noslēpums nav izprotams!

Ja vēlaties aptvert šo noslēpumu, kas ir “Kristus jūsos” (Kol.1:27), nemeklējiet sevī, lai to izprastu. Jūsu intuīcija vai dzīves pieredze tam nevar dot izskaidrojumu, tāpat arī nepalīdzēs jūsu sajūtas vai emocijas. Šo noslēpumu jūs nespēsiet izprast ar prātu, gluži tāpat kā prāts nepalīdzēja Nebukadnēcara padomniekiem izprast viņa sapni. Dievs pats ar Savu Garu atklāj Savus noslēpumus ar Jēzus, apustuļu un praviešu, kāds bija arī Daniēls, starpniecību (1.Kor.2:6-13).

DIEVS ATKLĀJ VISAS JŪSU VAJADZĪBAS

Labā vēsts jums ir tā, ka jums nevajag izprast visu par Kristu jūsos. Mīlošais Debesu Tēvs Dieva vārdā jums ir atklājis to, kas jums ir jāzina. Dieva noslēpumu atklāsme ir sniedzas tālu pāri visam, ko jūs spējat aptvert ar savu ierobežoto prātu. Dievs vēlas, lai jūs būtu drošs par to, ka Kristus mīt visos Viņa sekotājos. Labā vēsts ir tā, ka Dievs, “ar Savu spēku darbodamies mūsos, spēj darīt neizmērojami vairāk, nekā mēs lūdzam vai nojaušam” (Ef.3:20). Tāpēc nevis dodiet vaļu savam ierobežotajam prātam apšaubīt vai pat noraidīt Dieva neaptveramos un bezgalīgos noslēpumus, bet priecājieties līdz ar pravieti Daniēlu, ka “ir Dievs debesīs, kas atklāj noslēpumus” (Dan.2:28).

    Debesu Tēvs, atdari man acis, lai es spētu saskatīt brīnumus Tavā vārdā (Ps.119:18). Atklāj man Kristus noslēpumu saskaņā ar Tavu vārdu. Dod man Tavu Svēto Garu, lai Tas apgaismotu manas acis, sirdi un prātu, lai es spētu ieraudzīt Tavu atklāsmi un ticēt, ka Kristus dzīvo manī! Āmen.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.