33. Kad nedrīkstam zvērēt?


No kā jāuzmanās lasot Bībeli?

Mēs bieži dzirdām, ka modernā māksla nozīmē to, “ko skatītājs tanī vēlas saskatīt”, vai ka “skaistums rodas tā aplūkotāja prātā!” Dažas mūsdienu reliģiskās kustības lieto līdzīgu pieeju, lai skaidrotu Bībeli. Šo kustību pārstāvji uzskata, ka Bībeles skaidrojums “ir lasītāja prātā.” Kad tiecamies tam piekrist, lai atceramies apustuļa Pētera sacīto: “Neviens rakstu pravietojums nav patvaļīgi iztulkojams; jo pravietošana nekad nav cēlusies no cilvēku gribas, bet Dieva cilvēki ir runājuši Svētā Gara spēkā” [2.Pēt.1:20-21].

Otrkārt, ir jāzina, kā pareizi lietot prātu, lasot, pētot un skaidrojot Bībeli. Prāts ir Dieva dāvana; tomēr, kad mēs tiekam kārdināti apšaubīt Dieva vārdu tikai tāpēc, ka tas nešķiet loģiski vai saprātīgi, velns cenšas izmantot Dieva dāvanu — prātu pret jums un jūsu ticību. Apustulis Pāvils ļoti labi zināja par briesmām, kas draud, ja ļauj prātam vadīt ticību, rakstot: “Jo vēsts par krustu ir ģeķība tiem, kas pazūd, bet mums, kas topam izglābti, tas ir Dieva spēks [...] Kur paliek gudrie? Kur rakstu mācītāji? Kur šīs pasaules vārdu meistari? Vai tad Dievs nav pārvērtis pasaules gudrību ģeķībā? Jo, kad pasaule ar savu gudrību Dievu Viņa gudrībā neatzina, tad Dievam labpatika izglābt ticīgos ar ģeķīgu sludināšanu” [1.Kor.1:18-21].

Līdzās šiem diviem “brīdinājuma” vārdiem jānorāda arī, ka, lasot Rakstus, jūs neapšaubāmi saskarsieties ar vārdiem, idejām, uzskatiem vai izteikumiem, kurus uzreiz nespēsiet izprast. Tas nav nekas neparasts. Bībeles studiju laikā jums jābūt gataviem sastapties ar dažām grūtībām Rakstu izpratnē. Apustulis Pāvils saka: “Mēs tagad visu redzam mīklaini, kā spogulī, bet tad vaigu vaigā; tagad es atzīstu tik pa daļai, bet tad atzīšu pilnīgi, kā es pats esmu atzīts” [1.Kor.13:12].

Mēs esam pārliecinājušies, ka Raksti paši apliecina, ka Kristus ir visu Rakstu centrā. Kā turpināt Dievam tīkamu un Gara svētītu Svēto Rakstu studijas? Kādi ir praktiskie paņēmieni, kurus var izmantot Dieva bērns?

VISPIRMS VIENMĒR LŪGŠANA

Lūdziet Dievu, lai tas sūta savu Svēto Garu, kas atvērtu jūsu prātus [Lk.24:45; Ap.d.16:14]. Gars apgaismo Rakstus [Jņ.14:26, 16:13]. Apustulis Pāvils raksta: “Neviens nespēj izprast to, kas ir Dievā, kā vien Dieva Gars” [1.Kor.2:11; skatieties arī Sal.pam.20:27; Ef.1:13]. Mēs piedāvājam jums vienu lūgšanas piemēru, kuru jūs varētu izmatot, pirms sākat lasīt Bībeli.

Mīļais Kungs, bez Tevis mana prāta spējas ir ierobežotas. Ar Savu Gara palīdzību atdari manu prātu tā, lai es varētu saprast Tavu vārdu, lai es spētu redzēt Tavu Dēlu Jēzu Kristu visas dzīves centrā un lai tava žēlastība un piedošana Kristū dziedina manus grēkus un dod man spēku dzīvot un cerēt uz debesīm. Jēzus vārdā. Āmen.

AR KO SĀKT?

Ir pienācis laiks iepazīties ar Bībeli tuvāk. Mēs jau ieteicām Bībeli sākt lasīt no Jāņa evaņģēlija. Daži Bībeles pētnieki piedāvā vienlaicīgi lasīt divas vai trīs grāmatas. Būtu labi, ja papildus Jāņa evaņģēlijam jūs lasītu Jāņa vēstules un psalmus. Psalmi uzrunā cilvēku jebkurā dzīves situācijā. Tie atgādina mūsu satrauktajām sirdīm par Tā Kunga lielo mīlestību un žēlastību. Patiesībā, ja sāksiet savas Bībeles studijas ar psalmu lasīšanu, būs vieglāk koncentrēties uz To Kungu un sagatavot savas sirdis tai vēstij, kuru jūs saņemsiet. Tātad, pirms sākat lasīt šīs trīs grāmatas, jums varētu palīdzēt trīs padomi.

PIRMAIS. Pirmkārt, kad esat izvēlējušies, kuru grāmatu lasīt, izlasiet to no sākuma līdz beigām. Palīdzēs arī piezīmes izlasīto. Sekojiet līdzi notikumiem un darbībai. Pierakstiet, kas runā un ar ko viņš runā. Kādos apstākļos tas notiek? Pajautājiet sev: “Vai notiek kas īpašs — svētki vai svinības?” Centieties izprast sacītā “kontekstu”. Vienmēr paturiet prātā, ka nav nepieciešams visu mācīto uzreiz aptvert un saprast. Pēc tam, kad esat izlasījuši izvēlēto grāmatu, veltiet kādu laiku meditācijai par izlasīto. Kādas ir jūsu tūlītējās atziņas par izlasīto? Ko Svētais Gars, pēc jūsu domām, cenšas pateikt ar šo pantu palīdzību?

Pēc tam vēlreiz pārlasiet grāmatu. Iespējams, ka ievērosiet tās uzbūvi un idejas, kuras sākumā nepamanījāt. Jūs varat arī veikt notikumu hronoloģijas pierakstu. Šo notikumu būtība atklāsies vēlāk, kad padziļināti pievērsīsieties to nozīmei.

OTRAIS. Nosakiet teksta sākotnējo nozīmi. Te palīdzēs jūsu izveidotais notikumu saraksts. Salīdziniet ar savām piezīmēm, kurš kuram tobrīd kaut ko ir sacījis. Piezīmes palīdzēs veikt dotā temata loģisko analīzi. Atcerieties, ka Bībeles nodaļu sadalījumi ne vienmēr atbilst reālo notikumu, kas jāapskata kopumā, sākumam un beigām. To paturot prātā, vēlreiz nesteidzoties izlasiet nodaļu un uzdodiet papildus jautājumus. Vai šinī tekstā ir atslēgas vārds vai tēma, uz kuru tas centrēts? Ja ir, pierakstiet to.

Pēc tam veltiet laiku meditācijai par teksta saturu. Ko Svētais Gars jums stāsta? Dievs mums ir devis Svēto Garu, lai mēs “saprastu, ko Dievs mums dāvājis” [1.Kor.2:12].
Neaizraujieties ar katra vārda “slēptās” nozīmes meklējumiem. Dievs jums atklās to, ko Viņš uzskatīs par vajadzīgu tieši šinī brīdī. Pēc tam izlasiet nākamo nodaļu. Arī šoreiz atzīmējiet tās galveno domu un meditējiet par to. Šādā veidā lasot Rakstus, jūs pārliecināsieties, ka bieži vien iepriekš lasītais palīdzēs jums saprast jauno materiālu. Tāpat kā saliekot “puzli”, atsevišķās daļas ar laiku nostāsies savās vietās, lai atklātu visu, ko Dievs savā neaptveramajā mīlestībā ir darījis jūsu labā.

TREŠAIS. Kad jūs atklāsiet Dieva vārda nozīmi un to, kas ir ticis pateikts ļaudīm toreiz, kad šie vārdi pirmoreiz tika izrunāti, jūs vēlēsieties pielietot Dieva teikto savā dzīvē. Kad Kristus būs jūsu dzīves centrā un kad jūs sastapsieties ar piedošanas un cerības svētību, ko Tēvs jums dod caur Jēzu, iespējams, ka jūs ieraudzīsiet savu dzīvi pavisam citā gaismā. Gars jūs nevis nomāc un ietekmē negatīvi, bet gan spēj jūs skubināt un noskaņot pozitīvi pat sarežģītās situācijās. Ieklausieties dzīvajā Dieva vārdā, ne tikai sevī, un tas liks jums pateikties Dievam un iedomāties vispirms par citiem un tikai tad par sevi. Tieši to darīja Kristus. Ja mēs ik dienas lasām Dieva vārdu, “mums ir Kristus prāts” [1.Kor.2:16].

NOSLĒGUMĀ— PATS SVARĪGĀKAIS

Dievam tīkamais šādā Bībeles lasīšanā ir atzinums, ka Bībele ir kā dārgs gredzens, kura vērtību nosaka lielais dārgakmens, kas tajā iestrādāts. Jēzus ir šis lielais “briljants”, šis dārgums! Jēzus Kristus ir Rakstu centrā. “Viss pastāv Viņā” [Kol.1:17]. Jo uzticīgāk, arvien paturot prātā Kristu, jūs lasīsiet Bībeli, jo vairāk jūs sapratīsiet, ka Bībele ir Dieva lielā mīlestības vēstule jums. Raksti nav pretrunā ar sevi. Ar saprotamo Bībeles nodalu palīdzību var izskaidrot neskaidrās nodaļas.

Raksti skaidro paši sevi. Ikvienas Rakstu grāmatas centrā ir dievišķā pestīšana, kura vispilnīgāk atklājas Viņa Dēlā, Kungā Jēzū Kristū. Ikreiz, kad jūs sākat lasīt Bībeli, lūdziet, lai Svētais Gars dod jums savu izpratnes dāvanu. Vienmēr atcerieties, ka solījumu jums devis pats Kristus: “Bet Aizstāvis, Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs manā vārdā, tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko Es jums esmu sacījis” [Jņ.14:26].

Lasi sākumu »Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.