178. Kādas divas dabas ir apvienotas mūsu Pestītājā?


Nicinātājam nebūs glābiņa

Jo, ja caur eņģeļiem runātais vārds ir bijis stiprs un katra pārkāpums un nepaklausība dabūjusi savu taisno atmaksu, kā mēs izbēgsim, tik dārgu pestīšanu nicinādami? To papriekš ir sludinājis pats Kungs un mums apstiprinājuši tie, kas to dzirdējuši. [Ebr.2:2-3]

nicinātājam nebūs glābiņa


Caur eņģeļiem runātais vārds bija Dieva svētā Bauslība (Gal. 3:19) uz Sīnaja kalna, kur Tas Kungs Savai tautai deva svētos, stingros un nesatricināmos baušļus. Kas baušļus pārkāpj, saņems sodu [5.Moz.27:26]. Nemaldiniet sevi, Dievs neļaujas apsmieties!

Tomēr Dieva Bauslība nav vienīgais vārds, ko no Tā Kunga esam saņēmuši. Mums ir dots ari svētais Jēzus Kristus Evaņģēlijs, kas sludina Viņa lielo pestīšanas darbu. Evaņģēlijs atklāj, ka Jēzus ir nācis glābt grēciniekus un to paveicis, mirstot par mums un uzņemdamies uz Sevi mūsu grēku vainu un sodu.

Dieva Bauslība nāk pie mums ar savām svētajām prasībām, draudot sodīt ikvienu baušļu pārkāpēju. Turpretī Evaņģēlijs pasludina pilnīgu pestīšanu, žēlastību un grēku piedošanu visiem, kas vēlas to dzirdēt un saņemt.

Vai visiem nav jāuzklausa Evaņģēlijs un jāsaka pateicība Dievam par tik lielu žēlastību?

Kas ir dzirdējis Kristus Evaņģēliju, tam uzticēta arī liela atbildība. Ticībā un paļāvībā uzklausot Evaņģēlija vēsti, tu saņem glābšanu. Taču nedomā, ka izspruksi sveikā, ja nicināsi šādu lielu glābšanu! Tad no Dieva soda tu neizbēgsi.

ļa tiekam mērīti pēc Dieva svētā likuma mērauklas, tad saskaņā ar Viņa vārdu un mūsu sirdsapziņas liecību mēs visi esam notiesāti un pazuduši. Tādi mēs izskatāmies Dieva vārda gaismā.

Turpretī Evaņģēlijs, vēsts, ka Jēzus ir miris par grēciniekiem, pie pazudušā nāk kā žēlastības pasludinājums. – Kas Viņam tic, tam ir mūžīgā dzīvība.

Nenicini lielo Dieva žēlastību, jo nicinātājam nebūs glābiņa!

Tomēr tev, kas esi ticīgs, lai cik liels grēcinieks tu būtu, ir piešķirta žēlastība. Dieva Dēla Jēzus Kristus asinis tevi šķīsta no visiem grēkiem.

Taču pat Dievam debesīs trūkst padoma, kā palīdzēt cilvēkiem, kuri nevēlas uzklausīt Evaņģēliju par glābšanu Jēzū Kristū vienīgi no žēlastības.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.