264. Kur un kad mēs varam lūgt?


Neticība neatbrīvos no Dieva tiesas

Bet, kad laiks bija piepildījies, tad Dievs sūtīja Savu Dēlu, dzimušu no sievas, noliktu zem bauslības, lai izpirktu tos, pār kuriem valdīja bauslība, ka mēs iegūtu bērnu tiesības. [Gal.4:4-5]

Neticība neatbrīvos no Dieva tiesas


Šie vārdi ir tik ļoti dziļi un bagāti, ka mēs nekad pilnībā nespēsim izsmelt to jēgu un saturu. Esi vērīgs, lasot šos vārdus, jo tajos paustas dziļas Dieva vārda atziņas.

Attiecībās ar Dievu tev ir divas iespējas.

Vai nu tu esi “zem bauslības”, vai arī tev ir “Dieva bērna tiesības”. Tātad – tikai divas iespējas. Neviens lai nedomā, ka viņam ar Dievu nav nekāda sakara, jo tiesas dienā šie maldi atklāsies.

Būt “zem bauslības” nozīmē nākt pie Dieva ar saviem darbiem un savu taisnību. Dieva Bauslība ir Dieva gribas izpausme. Radītājs prasa, lai mēs Viņam kalpojam ar tīru sirdi un šķīstām rokām. Tāds ir Bauslības kodols, un ar šādu atbildību mēs esam piedzimuši un nākuši pasaulē.

Visu reliģiju centieni ir saistīti ar darbiem, garīgām praksēm, upuriem un nopelniem. Šo reliģiju piekritēji uzskata, ka viņu darbi ļaus tiem droši nostāties Dieva vaiga priekšā. Tieši to nozīmē vārdi – būt “zem bauslības”. Tomēr Bauslības darbi ved strupceļā, jo ar visām savām pūlēm un centieniem mēs Dieva priekšā esam un paliekam grēcinieki. Mēs stāvam zem Dieva soda. Tāds ir ikviena cilvēka stāvoklis, atrodoties “zem bauslības”.

Bet svētīgi un laimīgi ir cilvēki, kas nedzīvo zem Bauslības. Viņiem ir pilnīgi cits stāvoklis Dieva priekšā. Viņi ir Dieva bērni, kam piešķirtas “Dieva bērnu tiesības”.

“Kā tēvs apžēlojas par bērniem, tā Tas Kungs apžēlojas par tiem, kas Viņu bīstas” [Ps.103:13]. Mēs taču saviem bērniem nepiestādām rēķinus. Bērni visu saņem par velti. Viņi saņem piedošanu un mīlestību pat tad, ja bijuši nepaklausīgi, jo viņi taču ir mūsu bērni.

“Dieva bērnu tiesības” nozīmē, ka Dievs tevi pieņem un mīl kā Savu bērnu. Visi tavi grēki ir piedoti. Dievs nepiemin tavus pārkāpumus, jo tu esi Viņa bērns. Dievs vēlas, lai tu dzīvotu Viņa priekšā godīgā grēknožēlā un vaļsirdīgā ticībā.

Ja nepieciešams, Viņš tevi pamāca un pārmāca. Tomēr tu arvien paliec Viņa bērns, kam pieder žēlastība un piedošana. Tevi netiesās bargā Dieva Bauslība [Jņ.5:24] kā tos cilvēkus, kas dzīvo “zem bauslības”.

Kāpēc tāda atšķirība? – Jēzus ir gandarījis un izpircis visu cilvēku grēkus. Viņš ir uzņēmies Bauslības lāstu uz Sevi [Gal. 3:13]. Pateicoties Jēzum, ikvienam, kas Viņam tic, ir jauns statuss Dieva priekšā – viņam ir piešķirtas dievbērnības tiesības.

Vai tu esi pieņēmis aicinājumu būt par Dieva bērnu?

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.