246. Kā notiks augšāmcelšanās?


Nepareizi izprastas grēknožēlas biedējošās sekas

Vitrāža šajā lappusē attēlo šausmīgo patiesību, ka “Jūda.. aizgāja un pakārās” (Mt.27:3-5). Mākslinieka skatījums ir vēl briesmīgāks – viņš rāda, kā velns uz mūžiem sagūsta Jūdas dvēseli. Tas notika pēc tam, kad Jūda izjuta dziļus sirdsapziņas pārmetumus, kad bija centies vērst kaut ko par labu, atdodot atpakaļ naudu, ko bija saņēmis par Jēzus nodošanu. Tādējādi Jūda atklāj kādu nozīmīgu patiesību par grēknožēlu – ar vainas apziņu vien ir par maz!


Uz atšķirību starp īstu un neīstu (jeb liekulīgu) grēknožēlu Dievs norāda šādiem vārdiem: “Jo dievišķas skumjas dod atgriešanās svētību, .. bet pasaulīgās skumjas nes nāvi” (2.Kor.7:10).

PASAULĪGĀS SKUMJAS

Dažkārt cilvēki izjūt tik lielu nožēlu un skumjas par saviem grēkiem, ka viņiem šķiet – tie vairs nespēj dzīvot ar tik smagu grēku nastu. Pat ja visu turpmāko dzīvi viņi veltītu tam, lai censtos kaut ko vērst par labu, tos vajās un mocīs pagātnes atmiņas. Tāpat kā Jūda, viņi grēknožēlā sper tikai pirmo soli – ierauga savu grēku un izjūt kaunu par to. Šīs skumjas – pasaulīgās skumjas – nes nāvi. Ir traģiski, ka tik daudz cilvēku, kuri jūt šīs briesmīgās skumjas, atņem sev dzīvību tāpat kā Jūda.

Tomēr atgriešanās no grēkiem sastāv no DIVĀM daļām (skatīt Dievs ar grēknožēlas dāvanu jūs šķīsta un dziedina)! Dieva vārds ne vien uzrāda jūsu grēku, bet arī pasludina jums piedošanu, kas rodama visvarenajā, visu piedodošajā Pestītājā Jēzū Kristū, kurš “šķīsta mūs no VISIEM grēkiem” (1. Jņ. 1:7).

DIEVIŠĶĀS SKUMJAS

Vēlreiz uzmanīgi pārlasiet šos vārdus no 2.Kor.7:10 – “dievišķas skumjas dod atgriešanās svētību”. Vai Jūda tiktu glābts, ja pēc tam, kad nodeva Jēzu, viņš būtu nožēlojis un atgriezies no grēkiem? Jā! Un tā ir labā vēsts jums. Neatkarīgi no tā, cik briesmīgus grēkus jūs būtu pastrādājis, neatkarīgi no tā, vai citiem tie ir palikuši apslēpti, neatkarīgi no tā, vai jūs šobrīd kāda briesmīga nozieguma dēļ nesēžat cietuma kamerā, jums ir pilnīga un visaptveroša Dieva dāvāta piedošana! “Viņa Dēla Jēzus asinis šķīsta mūs no visiem grēkiem” (1.Jņ.1:7).

Vieni no visļaunākajiem un viltīgākajiem velna meliem ir šie: “Tavai dvēselei nav nekādu cerību uz pestīšanu.” Neļaujiet velnam sevi piekrāpt! Viņš cenšas panākt, lai jūs zaudētu cerību uz Dieva žēlastību un piedošanu un viņš tādējādi varētu sagrābt jūsu dvēseli savos nagos un uz mūžīgiem laikiem ieraut jūs ellē. Uzticieties Dieva apsolījumam, ka Viņa vārds un Gars “dod atgriešanās svētību, ko neviens nenožēlos” (2.Kor.7:10).

LABĀ VĒSTS IR TĀ, KA DIEVS VĒLAS JUMS DOT TĀDU NOŽĒLU, KAS VED DZĪVĪBĀ!

Turpmāk minētās vietas no Dieva vārda palīdzēs jums labāk izprast dievišķo grēknožēlas dāvanu. Pārdomājot un paturot sirdī šos vārdus, jūs atskārtīsiet, ka šis varenais Dieva vārds rada jūsos ikdienas grēknožēlu, kas ir Dievam tīkama. Jo galu galā Dievam patīk nevis tas, ko mēs darām, bet vairāk par visu Dievam patīk tas, ko Viņš dara mūsos un mūsu dēļ. “Esi kluss Tā Kunga priekšā un gaidi uz Viņu” (Ps.37:7; Jņ.6:28-29).

Ar sava dzīvā un darbīgā vārda spēku Dievs jums ikreiz sniedz atgriešanās dāvanu, kad lasāt un pārdomājat Viņa Rakstus. Minētās Rakstu vietas varētu būt šajā ziņā īpaši noderīgas: Ps.32; 40; 49; 103; Lk.18:9-14.

Mīļais Kungs, tāpat kā briedis alkst pēc ūdens, tā mana dvēsele ik dienas ilgojas pēc Tevis un Tava dzīvā vārda, kas dod atgriešanos (Ps. 42:2-3). Liec man ilgoties pēc “ikkatra vārda, kas iziet no [Tavas] mutes” (Mt. 4:4; 5. Moz. 8:3), lai Tavs dzīvais vārds darbojas manī (1. Tes. 2:13) un dāvā man spēju ik dienas nožēlot savus grēkus un atgriezties no tiem. Kungs, ar savu grēknožēlas dāvanu pasargi mani no šausmīgās mūžīgās nāves, kādā velns ierāva Jūdu. To visu, Kungs, es lūdzu Tavas godības dēļ. Jēzus vārdā un Viņa nopelna dēļ. Āmen.Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.