287. Ko mēs lūdzam Svētās Lūgšanas sestajā lūgumā?


Mozus un Elija runā ar Jēzu

Un pēc sešām dienām Jēzus ņēma Pēteri un Jēkabu un viņa brāli Jāni un veda tos savrup uz augstu kalnu, un tika apskaidrots viņu priekšā, un Viņa vaigs spīdēja kā saule, un Viņa drēbes kļuva baltas kā gaisma. Un redzi, tiem parādījās Mozus un Ēlija un runāja ar Viņu. [Mt.17:1-3]

Mozus un Elija runā ar Jēzu


Mācekļiem parādījās Mozus un Elija, un viņi runāja ar Jēzu. Tā nebija nejaušība, ka ar Jēzu sarunājās tieši šie pravieši, jo Vecajā Derībā abi vīri ir cieši saistīti ar apsolīto Mesiju.

Mozus rakstīja: “Pravieti, kāds es esmu, Tas Kungs, tavs Dievs, tev cels no tava vidus, no taviem brāļiem, klausiet viņu” (5. Moz. 18:15).

Savukārt Maleahija pravietoja, ka pirms Tā Kunga lielās un briesmīgās dienas Dievs sūtīs Eliju un Elija sagatavos ceļu Mesijam (Mal. 3:1 u.trpm., 4:5 u.trpm.).

Israēla tauta šos praviešus turēja ļoti augstā cieņā. Mozus bija Tā Kunga runasvīrs, kuram tauta bija uzticējusies. Tāpat Israēls joprojām gaidīja atkal ierodamies Eliju, taču Jēzum viņi neticēja.

Tajā mirklī mācekļi pieredzēja, ka abi ievērojamie pravieši nāca un sarunājās ar Jēzu. Viņi vēroja, kā vadošās Vecās Derības personības bija ieradušās pagodināt Jēzu. Tagad Mozus un Elija, kas paši reiz bija sludinājuši Mesijas nākšanu, stāvēja kopā ar Jēzu un apliecināja, ka beidzot Viņš ir ieradies.

Iespējams, šim stāstam ir īpašs vēstījums mūsu laika cilvēkiem.
Arī šodien daudzi ciena un respektē Jēzu, tomēr viņi nevēlas saukt sevi par kristiešiem. Tiem ir iebildumi pret kristīgās baznīcas mācību, nemaz nerunājot par pārmetumiem, kas vērsti pret pašiem kristiešiem. Taču Jēzu viņi ciena.

Diemžēl viņi nav sapratuši, kas ir Jēzus. Allaž paturēsim prātā, ka Jēzu nav iespējams saprast bez Vecās Derības konteksta.

Kas ir Jēzus? Viņš ir praviešu sludinātais un apsolītais Mesija. Viņš ir paša Dieva Dēls. Savukārt Dievs ir “Ābrahāma, īzāka un Jēkaba Dievs”. Visa pestīšanas vēsture Vecajā Derībā norāda uz Jēzu. Kamēr tu neesi sapratis šo būtisko patiesību, tikmēr nespēsi saprast arī to, kas ir Jēzus.

Luters raksta, ka Vecā Derība bija “šūpulis, kurā guldīts Jēzus”. Daudzi šo “šūpuli” vispār neņem vērā, tāpēc krīt dziļos maldos.

Vecā Derība ir lasāma un saprotama tikai to pravietojumu gaismā, kas piepildīti Jēzū. Tikai tā tu Svētajos Rakstos vari ieraudzīt un atklāt Viņa augsto godību.

Birkas: , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.