179. Kādēļ mūsu Pestītājam vajadzēja būt patiesam cilvēkam?


Miljonāru saraksts

Ābrahāms dzemdināja Īzāku, Īzāks dzemdināja Jēkabu, Jēkabs dzemdināja Jūdu un viņa brāļus. Un Jūda dzemdināja no Tamāras Ferecu un Caru, Ferecs dzemdināja Hecronu, un … [Mt.1:2-3]


Vai atceries pirmo reizi, kad saņēmi Jauno Derību? Vai atceries, kad atvēri pirmo lapas pusi? Kā jau parasts, grāmatas sāk lasīt ar pirmo lapas pusi. Vai tiešām šoreiz tur nav nekā aizraujoša un interesanta? Vai mēs netiekam ieaicināti kādos notikumos? Vai nākas secināt, ka Bībele tiešām ir tāda, kā domāju šim – garlaicīga lasāmviela. Un šie ciltsraksti nepavisam nav tik saistoši kā kārtējais miljonāru saraksts krāsainā žurnālā!

Kādēļ tā? Kāpēc Bībelē ir šie garlaicīgie saraksti? [Mt.1:1-16; Lk.3:23-38]

Kristum saskaņā ar Nātana pravietojumu bija jāpiedzimst no Dāvida cilts. “Kad tavs (Dāvida) laiks būs piepildījies un tu dusēsi līdz ar saviem tēviem, tad Es uzcelšu tavu dzimumu pēc tevis, kas nāks no tavām miesām, tam Es nostiprināšu viņa ķēniņa valstību. Un tas uzcels namu Manam Vārdam, un Es nostiprināšu viņa ķēniņa valstības troni uz mūžīgiem laikiem.” [2.Sam.7:12-13]

Bībeles pētnieki norāda, ka Mateja evaņģēlijā ir Jāzepa radu rinda un Lūkas evaņģēlijā ir Jēzus mātes ciltsraksti. Tātad Mesija būs no Dāvida cilts. Bet tā kā Jāzeps bija Jēzus tēvs de jure, tad Jēzus nevarētu piedzimt pēc būtības no Dāvida cilts.

Bet atsaukties uz mātes ciltsrakstiem nebija tiesību. Lai arī māte ir Dāvida asinsradiniece, saskaņā ar 5.Moz.21:16 radniecību nenosaka pēc mātes. Protams, var sacīt, ka atsaukšanās uz mātes ciltsrakstiem nav mazāk neparasti, kā nevainīgās grūtniecība, bet tas nav arguments saskaņā ar Dieva noliktu kārtību.

Bet ir kāds izņēmums. 4.Moz.26:33 rakstīts: “Bet Celofehadam, Hefera dēlam, nebija dēlu, bet tikai meitas.” Tādēļ nākamajā nodaļā 8.pantā Dievs dod norādījumu: “ikviens vīrs, kas nomirst un neatstāj dēlu, lai savu mantojuma daļu atstāj savai meitai.” Savukārt šai meitai saskaņā ar 4.Moz.36:6 ir jākļūst par sievu tikai kādam no sava tēva cilts. Proti, Marija, sava tēva vienīgā mantiniece, kļūst par sievu Jāzepam, kurš arī ir no Dāvida cilts. Tātad saskaņā ar Dieva dotiem noteikumiem Jēzus Kristus ir pilntiesīgs Dāvida pēctecis, un līdz ar to ir piepildījies šis no pravietojumiem par pasaules Glābēju.

Bet tagad pāršķirsim nākamo lapu, un lasīsim tālāk par Dieva lielajiem darbiem, ko Viņš mūsu dēļ paveicis.

Birkas: , , , , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.