281. Cik bieži mums ir vajadzīga lūgšana pēc grēku piedošanas?


Lūgšana par Dieva pļauju

Šokējošs skaits – deviņdesmit procenti Amerikas mācītāju ir pieredzējuši lielas vilšanās un nedrošības periodus. Septiņdesmit procenti atzīst, ka ir apsvēruši iespēju mainīt nodarbošanos. Garīdzniecības garīgais stāvoklis Eiropā, īpaši jauno mācītāju vidū bijušās Padomju Savienības teritorijā, ir apbrīnojami līdzīgs. Kāds Latvijas mācītājs atzīst: “Dažkārt man šķiet, ka strādājot citu darbu, es varētu savam Kungam kalpot daudz labāk”. Draudžu ganiem – Kristus līdzstrādniekiem ir jāsastopas ar daudz un dažādām grūtībām. Tomēr lielāko vilšanos viņiem sagādā draudzes locekļu nevēlēšanās iesaistīties draudzes darbā, īpaši vietējā un ārzemju misijā.

Lūgšana par Dieva pļauju

Ko darīt? Vai ir kāds risinājums? Jēzus saka: “Jā!” Viņš saka: “Lūdziet pļaujas Kungu, lai viņš strādniekus sūta savā pļaujā” (Lk.10:2). Protams, lai ievāktu savu ražu, Dievam nav vajadzīga mūsu palīdzība. Tomēr tas ir Dieva žēlīgais prāts, ka mēs būtu līdzdalīgi Viņa dvēseļu ievākšanas darbā, ko Jēzus salīdzina ar labības pļauju, kā tas redzams šajā attēlā.

Bet kā tas notiek? Jēzus saka – mūsu debesu Tēvs ļauj mums darboties Viņa pļaujā, izmantojot Viņa doto lūgšanas dāvanu. Tas ir kā, kad mūsu tuvākie teiktu, ka tiem pazudis bērns. Runājot ar viņiem, mēs jūtam, ka viņu karstākā vēlēšanās ir atrast to, kuru viņi tik ļoti mīl. Jo ilgāk mēs ar viņiem runājam, jo vairāk apliecinājumu redzam viņu mīlestībai pret pazudušo ģimenes locekli, un jo vairāk viņu vēlme atrast savu mīļoto kļūst arī par mūsu vēlēšanos.

Tieši tāpat Dievs mūs iesaista savu pazudušo bērnu glābšanas darbā. Dievs savā vārdā pauž savu lielo mīlestību pret pazudušo. Dievs nevēlas “ka kādi pazustu, bet ka visi nāktu pie atgriešanās” (2.Pēt.3:9). Kad mēs savas lūgšanas balstām uz Dieva dzīvu darošo vārdu un Viņa gribu, Viņa spēcīgais vārds izmaina mūsu domāšanu, pārkārtojot prioritātes. Viņa vārds novērš mūsu domas no mūsu pašu lietām un pievērš tās pestījošajai Dieva gribai – Viņa pļaujai.

LŪGŠANA IR ATSLĒGA

Jēzum taisnība. Lūgšana ir atslēga, kas mācītājiem un draudžu locekļiem paver misijas un diakonijas darba iespējas pašu mājās un aiz robežām. Šis praktiskais Kristus un apustuļa Pāvila dotais padoms ir spēkpilns apstiprinājums mūsu Pestītāja mācībai. Tāpat kā Antiohijas draudze sūtīja Pāvilu kalpošanas darbā, lūdzot un gavējot (Ap.d.13:3), tā arī apustulis ar lūgšanu un gavēšanu katrā draudzē iecēla vecajos, lai viņa iesāktais darbs turpinātos (Ap.d.14:23).

Pāvils bieži lūdza saviem draugiem, lai tie lūdz par viņu un viņa darbu. Viņa “sirdsvēlēšanās un Dieva lūgums” par Israēliešiem bija, ka viņi varētu tikt glābti (Rom.10:1). Pāvils pastāvīgi lūdza par saviem līdzstrādniekiem kalpošanas darbā (2.Tim.1:3). Sākot ar Apustuļu darbu 16. nodaļu mēs redzam kā Pāvils lūdza pēc Dieva žēlīgās vadības, un to arī saņēma. Visā savā kalpošanas darbā Pāvils, izmantojot Dieva lūgšanas dāvanu, bija vienots ar Dievu Viņa vēlmē glābt un “ievākt” pazudušos.

IESAISTĪTI CAUR LŪGŠANU

Draudžu gani, Kristus jūs ir aicinājis ganīt Viņa ganāmo pulku. Jūs varbūt itin bieži esat mudinājuši savus ļaudis vairāk iesaistīties draudzes darbā, jo īpaši misijas un diakonijas jomā, gan savā draudzē, gan arī citur pasaulē. Tomēr jūsu ganāmpulks paliek vienaldzīgs un neizrāda nekādu interesi. Jūs pats varbūt esat pilnībā izpratis Dieva aicinājumu uz misijas darbu un cēlis to priekšā draudzei kā Kristus pavēli: “Ejiet!” Tomēr ir labāks ceļš. – Ieklausieties Kristus pavēlē. Un tad, tā vietā, lai stāstītu ļaudīm, kas viņiem būtu jādara, lietojiet daudz iedarbīgāku līdzekli. Iesaistiet viņus Dieva pļaujā, izmantojot Viņa lūgšanas dāvanu, kas balstīta Viņa dzīvajā un spēcinošajā vārdā.

DIEVS SPĒJ

Kad jūsu draudžu locekļi atkal un atkal piesauc Dieva vārdu un gribu savās lūgšanās, kad tās ir vērstas uz Dieva pļauju, esiet gatavi slavēt Dievu un Viņam pateikties! Jo Dievs “spēj darīt daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam, [Viņam] lai ir gods draudzē un Kristū Jēzū uz audžu audzēm mūžu mūžos.” (Ef.3:20-21).

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

2 atsauces par “Lūgšana par Dieva pļauju”

  1. tētis:


    Atraduši par ko uztraukties, par draudzes locekļu nevēlēšanos iesaistīties draudzes darbā?
    Visupirms, saskaņā ar baznīcas mācību lajs kalpo Dievam savā kārtā un savā aicinājumā, liecinādams par Jēzu, un smeldamies tam spēku dievkalpojumā un lūgšanā.

  2. tētis:


    Un ko saprotam ar misiju – iesaistīšanās organizētos misijas pasākumos
    vai savu tuvinieku, draugu, kaimiņu mudināšanā iepazīties ar evaņģēlija vēsti?Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.