21. Kāds grēks ir elku kalpība?


Liecības pie krusta

Pēc notiesāšanas uz nāvi jūdi nodeva Jēzu Pilātam. Tajā dienā norisinājās virkne notikumu. Tad nu uzklausīsim dažas liecības par Jēzu, kas toreiz tika sniegtas.

Liecības pie krusta

Pirmo liecību sniedza Jūda, Jēzus nodevējs: “Es esmu grēkojis, nododams nenoziedzīgas asinis.” [Mt.27:4] Alkatība noveda Jūdu līdz zemiskākai rīcībai. Bet viņa sirdsapziņa nebija uzpērkama. Tā liecināja: “Es nodevu nevainīgas asinis.”

Jēzus nebija vainīgs. Kad Jēzus mācīja apustuļus, Jūda to laida gar ausīm. Viņi nodarbināja vienīgi domas par kopējas naudas piesavināšanos. Tādēļ savās sirdsapziņas mokās Jūda neatceras par nenoziedzīgo asiņu spēku, bet cenšas savu briesmīgo darbu izpirkt pats ar savu nāvi – ar nodevēja asinīm.

Jūdas miršana bija veltīga. Tas bija dziļā izmisumā veikts darbs. Turpretim Jēzus nāve atdarīja Debesu vārtus, un samaksāja par visiem mūsu ļaunajiem darbiem.

Līdzās Jūdam arī citi apliecināja Jēzus nevainību, proti, Pilāts, viņa sieva, noziedznieks pie krusta, centurions un Jāzeps no Arimatijas.

Jāzepa no Arimatijas liecība ir īpašas ievērības cienīga. Viņš bija jūdu tiesas Sinedrija loceklis, “labs un taisns vīrs – šis nebija piebiedrojies viņu padomam un rīcībai.” [Lk.23:50-51]

Viņš gan baidījās liecināt, ka ir Jēzus māceklis, bet kā tiesas loceklis viņš palika uzticīgs patiesībai un nepakļāvās spiedienam. Izturot šo pārbaudījumu viņš iemantoja drosmi, un kopā ar Nikodēmu apglabāja Jēzu. Tā bija publiska ticības apliecināšana.

Lai gan mācekļi bēga un pameta Kristu, tomēr atradās kādi, kuru ticība tika stiprināta Lielās piektdienas notikumos.

Viens no diviem krustāsistajiem noziedzniekiem savus bezkaunīgos zaimus [Mk.15:32] nomainīja ar grēksūdzi. Pirms nāves ar ticības acīm viņš krustāsistajā Kristū ieraudzīja Dieva valstības Ķēniņu. Mirstošajā Cilvēkā viņš redzēja uzvarošo Mesiju – pilnu dzīvības un spēka. Tad viņš lūdza: “Jēzu, piemini mani, kad Tu nāksi Savā valstībā!” [Lk.23:42]

Pagānu centurions, būdams Jēzus miršanas aculiecinieks, sacīja: “Patiesi Šis bija Dieva Dēls.” [Mt.27:54]

Tādus augļus nes Jēzus nāves uzlūkošana!

Jā, tiešām, Jēzus ir grēcinieku Glābējs, Ķēniņu Ķēniņš un Kungu Kungs, patiess Dievs un mūžīgā dzīvība.

“Es Jēzu, vērā lieku Tavas svētās ciešanas. Tad nu ar Savu Garu apveltī, Kungs, šīs manas pārdomas. Dod, ka ticībā un mīlestībā es kā visdārgāko allaž acu priekšā turu Tavas ciešanas, sāpes un miršanu, lai neietu es bojā.”

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.