13. Kāds ir Dieva likuma saturs?


Laulības pārkāpšana

Ko izsaka “pārkāpt laulību”?

laulības pārkāpšana domās darbos


Tikties pēc neatļautām miesas kārībām ārpus vienīgās un tiesiskās laulības kārtas, vai nu:

  • ar iekšēju un nepiedienīgu sirdsvēlmi, vai
  • ar ārējām izlaidīgām zīmēm,
  • ar ārējām pavedinošām runām un
  • ar ārējām darbībām kā maucību, ārpus laulības sakariem, asinsgrēku, vardarbību, homoseksualitāti, mazgadīgo seksuālu izmantošanu utml.

Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts: nepārkāp laulību. Bet es jums saku: ikviens, kas uzlūko sievieti ar iekāri, jau ir pārkāpis laulību ar viņu savā sirdī. [Mt.5:27-28]

No sirds iziet ļauni nodomi, slepkavība, laulības pārkāpšana, izvirtība, zagšana, apmelošana, zaimi. [Mt.15:19]

Viņu acis ir laulības pārkāpšanas pilnas. [2.Pet.2:14]

Kādu vakaru Dāvids, piecēlies no gultas, pastaigājās pa ķēniņa nama jumtu, un no jumta viņš ieraudzīja kādu sievu mazgājamies – šī sieva bija ļoti glīta no skata. [2.Sam.11:2]

Un, redzi, sieva, tam pretī – maukas drānās un manīgu sirdi, pļāpīga, tītīga, mājās tā nesēž, te viņa ielā, te tirgū – pie katra stūra tā glūn. Tā satver viņu un skūpsta, un droši tā saka viņam. [Sal.pam.7:10-13]

Kādēļ tev skurbt, dēls, no svešas sievas, kādēļ skaut svešinieces krūtis! [Sal.pam.5:20]

Bet netiklība, visāda nešķīstība vai negausība jūsu vidū lai netiek pat pieminēta, kā tas svētajiem pieklājas. Tāpat arī nekaunīgas, muļķīgas runas vai rupji joki – tas viss nepieklājas, bet tā vietā lai ir pateicība Dievam. [Ef.5:3-4]

Nomērdējiet sevī to, kas jūsos pieder zemei: netiklību, nešķīstību, kaisli, samaitāto iekāri un mantkārību, kas ir elkdievība. Tā visa dēļ nāk Dieva dusmas pār nepaklausības dēliem. [Kol.3:5-6]

“Es jums saku: ja kāds savu sievu atlaiž ne viņas netiklības dēļ un apprec citu, tas pārkāpj laulību.” [Mt.19:9]

Pienāca kādi farizeji un, viņu izaicinādami, jautāja: “Vai ir atļauts vīram atlaist sievu kura katra iemesla dēļ?” Jēzus tiem atbildēja: “Vai jūs neesat lasījuši, ka Radītājs jau no iesākuma viņus radīja kā vīrieti un sievieti un sacīja: tādēļ cilvēks atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai, un tie divi būs viena miesa. – Tā ka tie vairs nav divi, bet viena miesa. Tādēļ, ko Dievs savienojis, to cilvēkam nebūs šķirt.” Tie viņam jautāja:“Kādēļ tad Mozus ir atļāvis dot šķiršanās rakstu un atlaist?” Jēzus tiem sacīja: “Viņš ir atļāvis jums šķirties no savām sievām jūsu cietsirdības dēļ, bet pašā sākumā tas tā nebija.” [Mt19:3-8]

Visapkārt tiek runāts par netiklību jūsu starpā un vēl par tādu netiklību, kādas nav pat starp pagāniem, ka dažs dzīvo ar tēva sievu. [1.Kor.5:1]

Jānis Hērodam mēdza atgādināt: “Nav atļauts, ka tu dzīvo ar sava brāļa sievu.” [Mk.6:18]

Ko nepaklausīgie slepenībā dara, par to ir kauns pat runāt. [Ef.5:12]

Tādēļ Dievs tos ir nodevis viņu siržu kārībām, tā ka tie nešķīstībā apkauno savu miesu. Dieva patiesību tie apmainījuši pret meliem, godinājuši radību un kalpojuši tai, nevis Radītājam. – Viņš ir augsti teikts mūžīgi! Āmen! Tādēļ Dievs tos nodevis kaunpilnai kaislei: viņu sievietes ir apmainījušas dabiskās dzimumu attiecības ar pretdabiskām, tāpat arī vīrieši, atmetuši dabiskās attiecības ar sievietēm, savā iekārē ir iedegušies viens pret otru; vīrieši ar vīriešiem piekopdami kaunpilnas lietas, paši saņem pelnītu sodu par savu nomaldīšanos. [Rom.1:24-27]

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.