251. Kas notiks ar ticīgo, tam nomirstot?


Lai notiek pēc Tava vārda

Šī glezna attēlo neaptveramo brīnumu – Kristus ieņemšanu (Lk.1:26–38). Pārsteidzoši, ka mākslinieks gan Marijas, gan eņģeļa acis ir pievērsis atvērtai Bībelei. Tādējādi viņš rāda, ka Marija ir ieņēmusi Jēzu nevis kādas personīgas izšķiršanās rezultātā, bet ar brīnumus darošo Dieva vārdu un Svēto Garu.

Lai notiek pēc Tava vārda


Jūsu sirdī Kristus ienāk tādā pašā veidā kā Viņš ienāca Marijas klēpī. Tas nenotiek cilvēka pūliņu rezultātā vai tāpēc, ka jūs būtu izdarījis kādu izvēli. Kā tas ir atspoguļots šajā gleznā, Kristus ienāca Marijā caur vārdu, un tāpat arī jūsos Viņš nāk ar brīnumus darošo Dieva vārdu.

KRISTUS IENĀCA MARIJAS SIRDĪ UN KLĒPĪ AR VĀRDU

Mārtiņš Luters ļoti vienkārši un skaidri apraksta to, kā Marija kļuva grūta.

No kurienes [šis Bērns] radās? Eņģelis Gabriēls pasludina vārdu: “Un redzi, tu tapsi grūta savās miesās un dzemdēsi dēlu..” Ar šiem vārdiem Kristus ienāk ne vien viņas sirdī, bet arī viņas klēpī, kad viņa tos dzird, uztver un tic tiem. Neviens nevarētu teikt neko citu, kā vien ka spēks nāk ar [Dieva] vārdu.

Eņģelis sludina Marijai visspēcīgo Dieva vārdu. Un, kamēr viņš sludina, Svētais Gars sagatavo visu, lai pasludinātā lieta varētu notikt. Dieva vārds nepārprotami darbojas Marijā (1.Tes.2:13).

Dieva vārds dara, ko tas saka! Tā, piemēram, Lācars iznāca no kapa, kad Jēzus sauca: “Lācar, nāc ārā” (Jņ.11:43). Apustuļu darbu grāmata vēsta, ka kroplais vīrs sāka staigāt, kad Pēteris pasludināja Dieva vārdu: “Nacarieša Jēzus Kristus Vārdā – staigā!” (Ap.d.3:6). Tāpat arī eņģelis sacīja Marijai: “Svētais Gars nāks pār tevi, un Visuaugstākā spēks tevi apēnos, tāpēc Tas, kas no tevis dzims, būs svēts un taps saukts Dieva Dēls” (Lk.1:35). Eņģelim sludinot brīnumus darošo Dieva vārdu, Dievs Svētais Gars paveica to, ko Dieva vārds solīja, proti, Marija ieņēma Kristu. Kristus ienāca viņā.

ARĪ JŪSOS KRISTUS IENĀK AR SAVU VISSPĒCĪGO VĀRDU

Brīnums, kas attēlots šajā gleznā, ka Kristus ienāk Marijā ar Dieva vārdu, darīja Mārtiņu Luteru ļoti līksmu, jo tā Kristus ienāk arī jūsos. Viņš rakstīja:

Es sludinu Kristus Evaņģēliju, un ar savu miesīga cilvēka balsi es ievedu Kristu jūsu sirdī.. Es sludinu, ka Viņš sēž pie Dieva labās rokas un valda pār visu radību, grēku, nāvi, dzīvību, pasauli, velniem un eņģeļiem; ja jūs tam ticat, Viņš jau ir jūsu sirdī.. Redziet, cik lielas lietas spēj darīt vienkārša miesīga cilvēka balss. Vispirms tā ieved visu Kristu jūsu ausīs; un tad tā ieved Viņu sirdī visiem tiem, kas klausās un tic.

Apbrīnojamais un brīnumus darošais Dieva vārda spēks taču varētu būt arī jūsu prieka iemesls. Kur tiek sludināts Dieva vārds (šeit to attēlo eņģelis, kas norāda uz atvērtu Bībeli), tur ir arī Kristus. Tā kā Kristus brīnumainā veidā ienāk jūsos nevis jūsu paša izvēles vai pūliņu dēļ, bet ar Dieva vārdu, jūs tāpat kā Marija varat slavēt Dievu, sakot: “Lai notiek ar mani pēc tava vārda” (Lk.1:38).

    Debesu Tēvs, es Tev pateicos, ka Tavs Dēls Jēzus ienāk manā sirdī tāpat, kā Viņš iegāja Marijā, – ar Tava vārda pasludinājumu. Es ticu, ka Viņš ir klātesošs manī, ne tāpēc, ka es šo klātbūtni varētu kaut kā sajust, bet gan tāpēc, ka Tavs vārds man to saka. Lai Kristus vienmēr paliek manī ar Dieva vārdu, līdz kamēr es ieiešu Tavā mūžīgajā godībā. Āmen.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.