124. Kā Dievs īsteno savu solījumu?


Kristus dzīvo jūsos!

Pievērsīsimies vienam no lielākajiem noslēpumiem, ko Dievs atklāj savā dzīvajā vārdā, – Jēzus Kristus patiesi dzīvo tajos, kuri viņam tic!

Dievs mums to māca ar apustuļa Pāvila starpniecību; Pāvils rakstīja: “Līdz ar Kristu esmu pienaglots krustā, tāpēc nevis es dzīvoju, bet manī dzīvo Kristus” (Gal.2:19–20).

Kristus dzīvo jūsos

KĀPĒC TAS, KA KRISTUS DZĪVO JŪSOS, IR TIK SVARĪGI?

Kāpēc Bībeles mācība par Kristu jūsos, šis Dieva vārda lielais noslēpums, ir tik nozīmīga jūsu ikdienas dzīvē? Šī mācība ir būtiska vairāku iemeslu dēļ:

  • Jēzus negrib, lai jūs dzīvojat nomāktībā un izmisumā (2.Kor.4:8-10).
  • Viņš vēlas dzīvot jūsos, lai stiprinātu jūsu ticību (Lk.22:32).
  • Jēzus vēlas mājot jūsu prātā un vadīt jūsu domas (2.Kor.10:5).
  • Viņš vēlas dzīvot jūsu sirdī, lai izgaisinātu jūsu šaubas (1.Pēt.1:8).
  • Jēzus vēlas jūs atbrīvot no visām bēdām un bailēm (Jņ.16:33).
  • Un, kā to uzsver apustulis Jānis, Jēzus vēlas dzīvot jūsos, lai neļautu velnam sagrābt jūsu dzīvību. “Lielāks ir Tas, kas jūsos, nekā tas, kas ir pasaulē” (1.Jņ.4:4).

Vai tas, ka Kristus dzīvo jūsos, nav tikai dievbijīga iedoma vai pat maldi? Nē! Pāvils aizrautīgi apliecina jūsos mītošā Kristus spēku: “Līdz ar Kristu esmu pienaglots krustā,” saka apustulis, “tāpēc nevis es dzīvoju, bet manī dzīvo Kristus. Un mana dzīve miesā tagad ir ticībā uz Dieva Dēlu, kas mani ir mīlējis un atdevis Sevi par mani” (Gal.2:19–20). Jā, Jēzus Kristus tiešām mīt ikvienā, kas Viņam tic! Tā ir mistērija! Tas ir brīnums!

NEZIŅĀ, BET NE IZMISUŠI!

Kaut arī jūs no Dieva dzīvā vārda zināt, ka Jēzus dzīvo jūsos, tas nebūt nenozīmē, ka neveiksmes jūs vairs nepiemeklēs. Kaut arī Jēzus dzīvo jūsos, jums nākas piedzīvot neveiksmes un vilšanos, jo velns nemitīgi cenšas jums piekļūt, lai pārņemtu jūs savā varā, laupītu jums paļāvību un iedzītu izmisumā (Rom.7:19). Labā vēsts ir Jēzus sauciens no krusta Lielajā piektdienā: “Viss piepildīts!” (Jņ.19:30). Ar šiem vārdiem Jēzus pasludina, ka Viņš jūsu dēļ ir izcīnījis sīvo cīņu pret grēku, nāvi un velnu. Un tagad, kad Jēzus dzīvo jūsos, velns gan var likt jums ciest (Īj.1:12; 2:6), bet nevar jūs pazudināt (Rom.8:1).

Tāpēc, ka Jēzus tiešām dzīvo jūsos, jūs varat sacīt līdz ar apustuli Pāvilu:

Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Vai bēdas vai nelaimes, vai vajāšanas, vai bads, vai kailums, vai briesmas, vai zobens? Tā, kā ir rakstīts: “Tevis dēļ mēs augu dienu topam nodoti nāvē, mēs esam pielīdzināti kaujamām avīm.” Bet visā tajā mēs pārpārēm esam uzvarētāji, pateicoties Kristum, kas mūs ir mīlējis. Un es esmu pārliecināts, ka nedz nāve, nedz dzīve, nedz eņģeļi, nedz varas, nedz tagadne, nedz nākotne, nedz spēki, nedz augstumi, nedz dziļumi, nedz kāda cita radīta lieta mūs nespēs šķirt no Dieva mīlestības, kas ir Kristū Jēzū, mūsu Kungā (Rom.8:35–39).

KAD NU KRISTUS DZĪVO JŪSOS, JUMS PIEDER VISAS DIEVA SVĒTĪBAS!

e-BAZNICA jūs vadīs cauri Dieva vārda Rakstu vietām, kurās Viņš atklāj lielo mistēriju, ka Kristus dzīvo jūsos, un tās svētību. Regulāri pārlasiet šo žurnāla numuru, lai tas jums nemitīgi atgādina par lielo prieku, – ka Kristus dzīvo jūsos un nu jūs līdz ar apustuli Pāvilu varat sacīt: “nevis es dzīvoju, bet manī dzīvo Kristus” (Gal.2:20). Jā, Jēzus Kristus patiesi dzīvo Savos ticīgajos! Ar šo mistēriju un brīnumu Jēzus grib panākt, lai jūs katru dienu ik brīdi apzinātos, ka Viņš dzīvo jūsos tāpēc, lai jūs svētītu, piedodams visus jūsu grēkus, lai jūs stiprinātu un vadītu ikdienas dzīvē un lai dāvātu jums mūžīgu un dzīvu cerību (1.Pēt.1:3).

Mīļais Debesu Tēvs, es Tev pateicos, ka Savā brīnumainajā Kristībā Tu esi mani savienojis ar Tavu Dēlu Jēzu. Vadi mani, lai es ik dienas priecātos, ka nu manī dzīvo Jēzus. Ik reizi, kad velns mani kārdina, palīdzi man pieķerties Tavam apsolījumam, ka “lielāks ir Tas, kas jūsos, nekā tas, kas ir pasaulē” (1.Jņ.4:4). Āmen.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.