254. Kāpēc trešo ticības locekli beidzu ar vārdiem: "Tas ir tiešām tiesa"?


Kristū nav pazudināšanas

Situācija ir ļoti saspringta. Rakstu mācītāji un farizeji ir atveduši pie Jēzus kādu sievieti un apgalvo, ka pieķēruši viņu laulības pārkāpšanas brīdī. “Mozus savā Bauslībā mums ir pavēlējis tādas nomētāt akmeņiem. Ko Tu saki?” – viņi jautā (Jņ.8:5).

Kristū nav pazudināšanas

JĒZUM TIEK LIKTAS LAMATAS!

Rakstu mācītāji un farizeji mēģina izlikt Jēzum lamatas. “Tie tā sacīja, Viņu kārdinādami, lai varētu Viņu apsūdzēt” (Jņ.8:6).

Kad nu tie neatlaidīgi uzstāja, Jēzus beidzot sacīja saviem oponentiem: “Kas no jums ir bez grēka, tas lai pirmais met akmeni uz viņu” (Jņ.8:7).

JĒZUS ATMASKO SAVUS OPONENTUS

Jēzus rakstu mācītāju un farizeju viltīgo plānu pavērš pret viņiem pašiem. Pārsteigti un palikuši bez argumentiem, sievietes apsūdzētāji viens pēc otra devās prom, līdz Jēzus ar sievieti bija palikuši vieni, kā redzams šajā gleznā.

Jēzus uzrunāja sievieti: “Sieva, kur viņi ir? Vai neviens nav tevi pazudinājis?” Viņa atbildēja: “Neviens, Kungs!” Tad Jēzus sacīja: “Arī Es tevi nepazudinu; ej un negrēko vairs” (Jņ.8:10-11).

IEDOMĀJIETIES SEVI APKAUNOTĀS SIEVIETES VIETĀ

Cik svētīgi tas būtu, ja ikviens no mums justu tādu kaunu par saviem grēkiem kā šeit attēlotā sieviete. Stāvot sava Kunga priekšā, viņa jutās šausmīgi par to, ko bija darījusi.

Vai redzat viņas kaunu! Paraugieties, kā viņa slēpj seju! Arī jums pa laikam vajadzīgs atgādinājums, ka jūsu Debesu Tēvs zina pilnīgi visus jūsu grēkus. Tai skaitā jūsu slepenos grēkus un pat jūsu visapslēptākās grēcīgās domas! Ak, Kungs, apžēlojies! “Tas Kungs raugās no debesīm, Viņš redz visus cilvēku bērnus; no tās vietas, kur Viņa tronis, Viņš pārredz visus zemes iedzīvotājus” (Ps.33:13-14). “Jo ikviena cilvēka ceļi ir atklāti Tā Kunga priekšā, un Viņš izsver visas viņu gaitas” (Sal.pam.5:21). “Tā Kunga acis ir visur” (Sal.pam.15:3).

JĒZUS VĀRDI IR JŪSU PALĪDZĪBA UN CERĪBA!

Jēzus sacītie vārdi šajā Bībeles vēstījumā jums ir nenovērtējams dārgums, jo Jēzus nebūt nevēlas atklāt jūsu pagātni vispārējai apskatei. Jēzus jums pasludina savu brīnišķīgo dāvanu – piedošanu un ticību Viņa vārdā un Garā. Vēlreiz ieklausieties Jēzus dzīvu darošajā piedošanas vārdā: “Arī Es tevi nepazudinu!” Šeit jūs uzrunā Dievs! Neraugoties uz jūsu grēkiem, Dievs jūs pasludina par nevainīgu Viņa priekšā, jo Jēzus nevainojamā dzīve un nāve pie krusta piešķir jums Viņa dāvanas – grēknožēlu, piedošanu un ticību.

Ja jums šķiet, ka jūsu grēki ir niecīgi, īpaši salīdzinājumā ar citu grēkiem, jums draud briesmas. Turpretī, ja jums ir kauns par saviem grēkiem, tāpat kā šajā gleznā attēlotajai sievietei, kuru, stāvot sava Kunga priekšā, ir pārņēmis tik liels kauns, ka viņa nespēj pat seju atsegt, atcerieties, ka Dievs piedod visus jūsu grēkus sava Dēla Jēzus Kristus dēļ. Jūsu Kungs Jēzus vēlas, lai jūs Viņu uzlūkotu, kad Viņš nāk pie jums caur Dieva vārdu. Nepretojieties Kristum, kad Viņš pie jums nāk Dieva vārdā un Garā, nesdams savas dāvanas – grēknožēlu, ticību un PIEDOŠANU! No sirds pievērsieties Jēzus dāvātajai piedošanai, ko Viņš jums nopelnījis pie krusta. Jo, kur ir piedošana, tur ir arī dzīvība un pestīšana. Ar jaunu attieksmi uzsāciet jaunu dzīvi jau šodien. Ik dienas dzīvojiet ar prieku par kungu Kunga un ķēniņu Ķēniņa vārdiem: “Arī Es tevi nepazudinu.

    Mīļais Kungs, ik brīdi atgādini man, ka Tu zini un redzi manus šausmīgos grēkus un briesmīgos pārkāpumus. Un uzlūko arī Tava Dēla Jēzus smagās ciešanas un nāvi, kas ir maksa par grēkiem. Ik brīdi ar savu vārdu un Garu uzturi manī paļāvību, ka visus manus grēkus Tu esi uzlicis Jēzum un esi izpircis mani ar Viņa asinīm, kas šķīsta no grēka (Rom.5:8-9). Kungs, apžēlojies! Jo ar Tava Dēla Jēzus briesmīgajām ciešanām ES ESMU SAŅĒMIS PIEDOŠANU! Tevi lūdzu Jēzus vārdā. Āmen.Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.