303. Kā Svētā kristība ietekmē grēku piedošanu?


Kristīgās teoloģijas “sirds”

Pat ja jūs sevi uzskatāt par kristieti, jūs zināt arī to, ka jūs ik dienas krītat, jo nespējat dzīvot tādu dzīvi, kādu Dievs no jums sagaida (1.Pēt.1:16). Šīs šaubas par jūsu stāvokli Dieva priekšā rada nebeidzamu apzinātu un neapzinātu garīgu trauksmi. Lai palīdzētu jums un citiem pārvarēt šīs šaubas, pamatojoties Dieva vārdā, Luters uzrakstīja īsu artikulu, ko viņš nosauca par kristīgās teoloģijas “sirdi”. Luters paskaidro:

“pat ja jūs ik dienas cīnāties ar grēku un bieži krītat (Gal.5:17), Dievs jūs uzlūko kā svētus un šķīstus!”

Kristīgās teoloģijas sirds


Pamatojoties Jēzus vārdos Jņ.15:3, Luters jums atklāj Dieva labo vēsti — pat ja jūs ik dienas krītat, jūs esat šķīsts un svēts Dieva priekšā:

Kristus atklāj patieso kristīgās mācības sirdi vārdiem ["Jūs jau esat tīri Mana vārda dēļ"].. Šie vārdi māca, ka šķīstīšanai no grēka, kas ir derīga Dieva priekšā, nav jābūt atkarīgai no mūsu darbiem vai ciešanām, ko pēc tam saucam par patiesiem, labiem un šķīstiem augļiem, pat ja tos veic vai piedzīvo kristieši.

Citiem vārdiem sakot, ik dienas cenšoties dzīvot kristīgu dzīvi, jūsu attiecības ar Dievu nav atkarīgas no jebkādiem labajiem darbiem, ko jūs būtu darījis, vai arī no tā, cik daudz jūs Viņa dēļ būtu cietis. Jūs jau esat tīri, svēti un attaisnoti Dieva priekšā jau pirms jūsu ikdienas centieniem dzīvot Dievam tīkamu dzīvi, darīt labus darbus un ciest Viņa dēļ.

KĀ TAS IESPĒJAMS, KA JŪS ESAT SVĒTAIS UN GRĒCINIEKS VIENLAIKUS?

Luters to paskaidro šādi:

Kā tas var būt? Kā viņi var būt šķīsti un nešķīsti vienlaikus? Ja viņi jau ir tīri, kādēļ Kristus māca, ka viņiem pastāvīgi jātop šķīstītiem? Vai arī kādēļ viņi Kunga lūgšanā lūdzas: “Piedod mums mūsu parādus,” un: “Tavs prāts lai notiek,” tādējādi nepārprotami atzīstot, ka viņi vēl joprojām ir nešķīsti un grēcīgi? Jo tas, kurš lūdz pēc grēku piedošanas un skumst par to, ka Dieva prāts nav piepildīts, nevar tikt saukts par šķīstu. No otras puses, ja viņi joprojām ir nešķīsti un viņiem nepieciešama šķīstīšana, kā Kristus var viņus saukt par tīriem? Kā to var savienot? Atbilde: kā jau esmu teicis, cilvēks vispirms tiek pasludināts par šķīstu Dieva vārda un Kristus dēļ, uz kuru viņš tic. Ar šādu ticību viņš top uzpotēts Vīnakokam, Kristum, un top ietērpts Viņa šķīstībā; tā tiek pielīdzināta viņam un ir tikpat skaidra un pilnīga kā pašam Kristum.

ATBILDE IR PALIKŠANA KRISTUS VĀRDĀ

Luters jums atklāj, kā tas notiek:

Tas viss notiek ar [Dieva] vārdu, ja tas tiek saņemts un pieņemts ticībā. Tur es varu uzzināt Dieva prātu un saņemt apsolījumu, ka Viņš piedos man manus grēkus Kristus dēļ, kā arī atzīs un uzskatīs mani par šķīstu. Kad es ticībā satveru [Dieva] vārdu, tas ar Svēto Garu, kas darbojas caur šo vārdu, rada manī jaunas domas un jaunu sirdi, kura tam stipri pieķeras, nešaubās, bet dzīvo un mirst ar to. Es palieku tam [Dieva vārdam] uzticīgs, tādēļ, lai arī kādas nešķīstības un grēki man joprojām piemistu, tie netiek man pielīdzināti; bet šī vājā un [nepilnīgā] šķīstība tiek uzskatīta par pilnīgu un nevainojamu šķīstību. Dievs to apzīmē ar krusta zīmi un atzīst par īstu, neraudzīdamies uz to nešķīstību, kas manī vēl mājo. Kur vien ticībā ar [Dieva] vārdu tiek radīta šāda šķīstība, Dievs ar krustu un ciešanām to dara aizvien labāku un pilnīgāku, tā ka ticība pieaug un paliekošā nešķīstība un grēks ik dienas līdz pat nāvei aizvien vairāk mazinās un zūd. Kristus to saka, kad Viņš runā par pastāvīgu vīnakoka zaru apcirpšanu un tīrīšanu, kuri tagad ir tīri Viņa vārda dēļ.

Luters turpina:

Lūk, tā Kristus skaidri rāda, ka kristiešu šķīstums nav atkarīgs no augļiem, kurus viņi nes, bet gluži otrādi — viņu augļi un darbi rodas no tās šķīstības, kuru viņi jau ir saņēmuši ar [Dieva] vārdu, kas ir šķīstījis sirdi. To saka arī Sv.Pāvils Ap.d.15:9. Lai arī augļi izaug no šīs šķīstības, tie paši par sevi nav šķīstība; tie tiek uzskatīti par šķīstiem, labiem un Dievam tīkamiem ticības dēļ.

DIEVA BRĪNUMS: JŪS ESAT SVĒTAIS UN GRĒCINIEKS VIENLAIKUS!

Lutera secinājums:

Tā ir patiesās šķīstības kristīgā doktrīna, kura ir tik nesaprotama visiem, kas nav kristieši, .. vai arī šķeltnieciskam garam, kurš nespēj savienot šīs divas patiesības, ka kristietis ir šķīsts un nešķīsts vienlaikus. Viņi neņem vērā Kristus un Viņa vārda spēku, ar kuru mēs esam pasludināti par pilnīgi tīriem Viņa dēļ; tikpat tīriem, cik Viņš pats, kaut arī paši par sevi mēs joprojām esam un vienmēr būsim netīri mūsu grēcīgās dabas dēļ. Velns nekad nespēs atrast kādu nepilnību [Dieva] vārdā, nedz spēs pierādīt, ka tas ir kļūdains, nedz arī padarīt Kristu nešķīstu. Tā kā [Dieva] vārds ir pareizs un patiess un arī Kristus paliek šķīsts, arī mēs būsim un paliksim šķīsti un svēti Viņā. UN NEVIENS MŪS NEKAD NEPADARĪS PAR NETĪRIEM VAI PAR GRĒCINIEKIEM.

    Mīļais Debesu Tēvs, pat ja es to nevaru saprast, palīdzi man ticēt, ka ar Tava Dēla nāvi un augšāmcelšanos es esmu šķīsts un attaisnots Tavā priekšā arī tad, ja es joprojām palieku grēcinieks un ik dienas grēkoju. Ak, Kungs, dod, ka palieku Tavā žēlastībā. Āmen.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.