190. Ko Bībele māca par Jēzus ciešanām un nāvi?


Kristieša spējas un uzdevumi

… jūs esat liecinieki tam visam (Lk.24:48) … jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un būsit Mani liecinieki kā Jeruzālemē, tā visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam (Ap.d.1:8) … jums būs zināt, ka tuvu ir Dieva valstība (Lk.21:31). … kad jūs visu šo redzēsit notiekam (Mk.13:29), …eita pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai (Mk.16:15)!

Tā nu redzi dvēsele, ka viss, kas tev vajadzīgs ir Kristus. Dievs ir kas ticīgajiem dāvā savu ticību. No ticības un Dieva spēkā kā augļi kristieša dzīvē parādās dažādas spējas:

  • pravieša spējas- skaidrot Rakstus tā, lai klausītāji tiktu vesti pie ticības;
  • kalpošanas spējas – ziedoties savā amatā atbilstoši saņemtajam ticības mēram;
  • spējas mācīt – sludināt pagāniem, kas veselīgo mācību noraida un praviešus nokauj.

Šie punkti var tik saprasti arī kā viens vesels, jo tie izriet no vienas un tās pašas mūsu Kunga un Pestītāja pavēles: “Ejiet un dariet par mācekļiem”. Tas saskaņā ar Rakstiem (Tit.2) nozīmē mācīt cilvēkus, kas vēl neko nezina par ticību un Kristīgu dzīvi; Tas nozīmē atšķirties / būt pretrunā / mukt no tā, ko pasaule meklē un meklēt to no kā pasaule mūk.

Tas nozīmē ikdienas tapt pārvērstam un atjaunotam savā prātā un ar katru dienu labprātāk būt nabagam, neveselam, nicinātam, negudram, grēciniekam un nāvi uzskatīt labāku par dzīvību, muļķību dārgāku nekā gudrību, kaunu cēlāku nekā godu, nabadzību – svētīgāku nekā bagātību, grēku – labāku nekā dievbijību.

Tas nozīmē sludināt, zinot, ka pasaulei nav šādas saprašanas; tā arvien ir noskaņota citādi un paliek nepārvērsta un neatjaunota un nocietinājusies savā vecajā prātā.

Tā nu redzi dvēsele, ka galvenā lieta ko lūgt ir ticība, kas paļaujas uz Dieva apsolījumu, ka Viņš mūs uzklausīs. Otra lieta ir saņemt ticības dāvanu, kas ļauj tev pildīt tieši tev doto kristieša uzdevumu:

  • pamācīt labprātīgos;
  • vientiesīgi dot tev Dieva doto tālāk;
  • rūpīgi valdīt, mudinot arī citus pildīt amatus.

Un pats svarīgākais ir tas, ka ticības augļi mums nav pašiem jāizspiež no sevis. Jēzus saka, ka Debesu Tēvs neliedz saviem bērniem no labā, kas tiem patiesi vajadzīgs (Mt.7:9). Turklāt uz visiem kalpiem ir tikai viens Kungs – Kristus (vai tad tas nav liels prieks un pagodinājums, ka tu vari būt viens no tiem?):

  • Kristus līdzās vecajam grēka cilvēkam tevī rada jauno, kas spēj pieķerties labajam, priekpilnā žēlastībā;
  • Kristus nostājas elka “es-mans-man” liekuļotās mīlestības vietā;
  • Kristus, pats mūs iedrošina lūgt ticībā caur savu Evaņģēliju (Mt.21:22) no kā rodas pieķeršanās labajam un ļauna ienīšana, kas nav iespējams vecajam cilvēkam.

Tā nu redzi dvēsele, ka viss, kas tev vajadzīgs ir Kristus, kurš tevi jau ir atradis tavā Kristību brīdī.

Birkas: , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.