270. Ko Svētajā Lūgšanā mēs lūdzam visupirms?


Ko mums nozīmē Dieva vārds?

Saviem mācekļiem Jēzus apsolīja, ka tos vadīs Svētais Gars, mācīdams un atgādinādams visu, ko Viņš tiem bija sacījis (Jņ.14:26).

Ko mums nozīmē Dieva vārds?

Mēs esam cilvēciskas būtnes, tāpēc mums visiem ir vajadzīga Svētā Gara palīdzība. Viņš sniegs šo palīdzību, vadīdams mūs pie Dieva vārda un to izskaidrodams. Dieva vārds sniedz zināšanas par Dievu un rāda pestīšanas ceļu – Jēzu Kristu. Viņš ir teicis: “Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība.” (Jņ.14:6)

Tomēr vienīgi ar zināšanām par Dievu nepietiek. Mums vajadzīga arī ticība Dievam. Ticība nerodas bez Svētā Gara darbības mūsos. Tā rodas Dieva vārda spēkā.

Darbodamies mūsos, Svētais Gars vēlas un rosina, lai mēs lūgtu. Viņš ir žēlastības un lūgšanas gars (Cah.12:10). Tāpēc, ja paliekam Dievā, mēs vienmēr esam lūdzēji kristieši. Kristīga dzīve ik dienu izpaužas lūgšanā. Turpmāk es centīšos paskaidrot, kā tas attiecas uz ģimeni, tās dievbijību un lūgšanām. Kopīgi mēģināsim atklāt, kā Svētais Gars darbojas mūsos ar Dieva vār6 du un kāpēc no mūsu puses ir vajadzīga ticība un lūgšana. Jo tās abas vienmēr ir Svētā Gara darbības rezultāts. Tādēļ apustulis saka: “Staigājiet Garā.” (Gal.5:16)

Svētie Raksti ir Dieva vārds. Labāk tas saprotams tad, ja salīdzinām Dieva vārdu un Jēzu Kristu. Pirms Viņš nāca šai pasaulē, Viņš jau bija Mesija (Kristus). Viņš nekļuva par Mesiju, kad Viņu par tādu atzina cilvēks. Līdzīgi ir ar Dieva vārdu. Tas nekļūst par Dieva vārdu, kad mēs to pieņemam. Tas ir Dieva vārds jau tad, kad to sūta Dievs (Jes.55:11). Tieši tāpēc mums vajadzētu atzīt: tas ir Dieva Vārds.

Dieva vārds mums ir būtiski svarīgs. Mums tas patiešām ir vajadzīgs! Bez Dieva vārda mēs nevaram pazīt ne Dievu, ne arī ceļu uz pestīšanu.

Dieva vārds ir skaidrs. Lai to saprastu, nav jābūt īpaši mācītam. Svarīgāko spēj aptvert ikviens. Jēzus ir teicis: “Es Tev pateicos, Tēvs, debesu un zemes Kungs, ka Tu šīs lietas esi apslēpis gudriem un prātniekiem un tās esi zināmas darījis bērniem.” (Mt.11:25)

Dieva vārds ir pietiekams. Tas nozīmē, ka tajā ir viss, kas vajadzīgs, lai mūs mācītu par Dievu un pestīšanas ceļu.

Dieva vārdam ir autoritāte. Tas uzrunā mūs un iedarbojas tā, kā Dievs vēlas. Dieva vārdam ir vara, kas vajadzīga, lai veiktu Viņa darbu. Tas nozīmē, ka Dieva vārds nav tikai informācija vai mācība. Ja tas tā būtu, Bībele būtu tikai grāmata, kurā kaut kas pastāstīts. Taču tā ir daudz kas vairāk – Dieva vārds ir žēlastības līdzeklis. Ar to mēs gribam teikt, ka tas ir instruments, ar kuru Dievs veic Savu darbu cilvēka dvēselē un dzīvē.

Bet kā Dievs darbojas? Ko Viņš paveic? Dievs mūsos darbojas ar Savu Svēto Garu, darīdams tā, ka Viņa vārds ietiecas cilvēka sirdī un apziņā. Ar Dieva vārdu Svētais Gars uzrāda mūsu grēkus un pārkāpumus un rada vajadzību pēc glābšanas. Kad šāda vajadzība ir radusies, Svētais Gars rada ticību Jēzum Kristum.

Bet ja nu mēs savā sirdī nejūtam šī darba augļus? Tā nav Dieva vārda vaina. “Jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs, un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu.” (Ebr.4:12) Tomēr, pat ja cilvēks nepieņem to, ko piedāvā Dievs, Viņa vārds darbojas. Tad Dieva vārds ir tiesātājs: sirds, kas pretojas, paliks Tā Kunga tiesā, līdz tā nožēlos grēkus vai līdz pat pastarai tiesai (Jņ.12:47–48).

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.