240. Vai katrs ticīgais var būt pilnīgi drošs par savu grēku piedošanu?


KLB Virsvaldes viedoklis

« Ilārs Plūme | Jānis Gaisiņš »

Jūsu uzmanībai, mīļie e-baznīcēni, Konfesionāli Luteriskās baznīcas virsvaldes viedoklis par noslēpumainajiem un mīklainajiem notikumiem baznīcā. Daudzi vērotāji un interesenti mēģināja situāciju izprast un modelēt rūpīgi klausoties un lasot. Viņi ilgojās dzirdēt godātās virvaldes viedokli šajā jautājumā. Lai gan virsvalde, atšķirībā no dedzīgajiem oponentiem, ir bijusi kūtrāka, šodien mums ir iespēja to uzklausīt. e-firziķis ir to apkopojis. Pamatā tā būs atbilde uz tā saucamo Četru neatkarīgo ATA luterāņu draudžu vēstījumu un reakcija uz dažādām interneta diskusijām un e-sarakstēm.

Labdien, dārgie draugi!

KLB virsvalde jūtas dziļi noskumusi ne tik daudz par to, kā dažādās e-vides diskusijās tiek lietoti KLB mācītāju vārdi, cik par dīvainiem mācības izteikumiem un sprediķošanu, kas nevis ceļ draudzi ticībā, bet cenšas uzjundīt naidu. Tādēļ mēs rakstām šos paskaidrojumus, rūpēps par draudžu locekļiem un citiem lasītājiem, kam skaļie protesti par šķietamiem Satversmes un likumības pārkāpumiem KLB un Romas pāvestības ieviešanos KLB Bākuļa un Plūmes personās, būs noteikti satraukusi prātus.

Par tā saukto Četru draudžu vēstījumu.
Jānorāda, ka teoloģiski jautājumā par taisnošanas mācību vēstījumā ir ieviesusies nopietna kļūda. Lietas būtība ir tāda, ka taisnošanas mācību var saukt par svēttapšanas daļu, bet ne otrādi. Konsekvences tam ir ļoti nopietnas. Problēma noteikti radusies tādējādi, ka Dāboliņa kungs, tulkojot kādu tekstu, vienkārši nepareizi to pārtulkoja. Cenšanās šo kļūdu attaisnot ar kontekstu ir muļķīga. Jau agrāk ieteicām vienkārši atzīt šo kļūdu un svītrot teikumu. Tā taču būtu gan vienkāršāk, gan pareizāk?

Otrkārt, Tridentas koncilā un citur katoļu teoloģijā Luters tika pielīdzināts senās baznīcas herētiķiem tādēļ, ka viņš uzstāja uz skaidru izšķiršanu starp taisnošanu un svēttapšanu. Šie jautājumi īpaši aktuāli atkal ir kļuvuši liberālo luterāņu un Romas katoļu centienu dēļ mainīt izpratni par taisnošanas mācību, saistot to ar svēttapšanu.

Treškārt, kristīgajā mācībā ir vajadzīga ne tikai vienotība, bet arī skaidra izšķiršana starp ticības artikuliem.

Konkordijas Formulā mēs lasām: “Tādēļ ar vislielāko uzcītību nepieciešams ievērot un uzturēt patieso, īsto izškiršanu starp bauslību un Evaņģēliju un novērst to, kas varētu izraisīt sajukumu starp bauslību un Evaņģēliju [tas ir, ka abas šīs mācības, bauslība un Evaņģēlijs, tiktu sagrozītas un sjauktas vienā mācībā].

Kas attiecas uz, tā saucamo, “Četru neatkarīgo draudžu vēstījumu”, tad esat pieļāvuši vēl veinu rupju un aizskarošu kļūdu, proti, jūs esat mēģinājuši patvarīgi mainīt Cēsu un Pāles draudžu statusu KLB. Tas nav nedz korekti pret šīm draudzēm, nedz KLB, nedz arī atbilst jūsu kompetencei.

Proti, saskaņā ar KLB Satversmi draudzes statusu KLB var mainīt tikai un vienīgi Koncils ar noteiktu balsu skaitu.

Saskaņā ar KLB Satversmi kāda draudze KLB var tikt uzņemta tikai ar 100% pārējo draudžu piekrišanu, bet izslēgta ar 3/4 balsu skaitu. Nevienam indivīdam vai grupai nav tiesības mainīt draudzes statusu KLB. Latvijas valsts var mainīt draudzes juridisko statusu, bet ne garīgo piederību.

Jau garāk Jānis Gaisiņš un Uldis Alpe ir paziņojuši par Virsvaldes atcelšanu. Tādējādi viņi ir centušies uzurpēt Koncila kompetenci.

Jānis Gaisiņš ir pasludinājis Ķekavas draudzes mācītāja izslēgšanu no baznīcas, kas arī ir tikai Koncila un koncilu starplaikos Virsvaldes kompetencē.

Pievēršoties konkrētāk jūsu vēstījumam, mēs sapratām, ka jūs aicnājāt sasaukt ārkārtas koncilu, lai izskatītu sekojošus jautājumus:

1. Prasīt koncilam atzīt, ka KLB virsvaldes lēmumi attiecībā uz mācītāju Ulda Alpes, Jāņa Gaisiņa un Aigara Dāboliņa atstādināšanu no mācītāja amata KLB ir nelikumīgi un pretrunā ar luteriskās teoloģijas galvenajiem principiem.

2. Lemt par pašreizējās KLB virsvaldes atstādināšanu augstāk minēto iemeslu sakarā; turklāt skaidri formulēt virsvaldes lomu, uzdevumus un kompetenču robežas.

3. Izstrādāt papildus memorandu, kas vēlreiz skaidri norāda uz KLB kā neatkarīgu ATA luterāņu draudžu apvienības statusu.

4. Atklāt brīvu dialogu un meklēt patiesu vienprātību par KLB kā neatkarīgu draudžu apvienības tālākajiem darbības virzieniem.

Mēs labprāt paskaidrosim, kas te būtu iebilstams:

1. KLB Virsvalde neuzskata, ka būtu jāsasauc ārkārtas koncils, jo pavisam drīz gaidāma kārtējā koncila sasaukšana. Mums nav tādu jautājumu, kas būtu jārisina steidzamības kārtībā.

Jānorāda, ka ārkārtas koncilu aicina sasaukt Tumes draudze, kam nav KLB draudzes statusa, un aicinājumā sasaukt ārkārtas Koncilu trūkst Limbažu draudzes priekšnieka paraksta.

2. Trīs minēto mācītāju atstādināšana bija likumīga, jo saskaņā ar KLB Satversmi Virsvaldes pienākums ir rūpēties par mieru un kārtību baznīcā, kā arī disciplinēt mācītājus, ja tas nepieciešams. Par Virsvaldes tiesībām disciplinēt mācītājus un draudzes ir skaidri rakstīts Satversmē 5. paragrāfa 2. punktā.

“Ja kāda draudze vai vairākas draudzes nerīkojas saskaņā ar Satversmes 5.1. punktu vai citādi pārkāpj baznīcā noteikto kārtību, tad Virsvaldes uzdevums ir saukt pie kārtības draudzes mācītāju un draudzes padomi.” Un tālāk ir aprakstīta procedūra, kas tiek iedarbināta, ja draudze nepakļaujas Viravaldes lēmumam, proti balsojums par sadraudzības pārtraukšanu, nepiedaloties draudzēm un mācītājam, par kuriem tiek lemts.

Punkts 6.2., skaidri noteic, ka mācītājs draudzē ir aicināms “saskaņā ar Virsvaldes rekomendācijām”. Trīs mācītāju atlaišana no KLB mācītāju saraksta ir Virsvaldes kompetence KLB sakaņā ar Satversmi.

Mūsu māsu baznīcā ELS, piemēram, pietiek ar Prezidenta rīkojumu, lai mācītājs tiktu atstādināts no amata, tai skaitā par baznīcas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu, kurus pildīt katrs ELS mācītājs pirms ordinācijas apstiprina ar savu parakstu. Šai procedūrai nevienā no mums zināmajām luteriskajām baznīcām pasaulē nav nepieciešama Sinodes vai Koncila balsojums.

Individuāli draudzei tas jāuztver tieši kā šī 6.2. noteiktā “Virsvaldes rekomendācija”, no kuras pildīšanas vai nepildīšanas atkarīga draudzes turpmākā palikšana KLB.

Trīs mācītāju gadījumā, īpaši Jāņa Gaisiņa augstprātīgo izteicienu par Virsvaldi sakarā, parādās absolūta nevēlēšanās atzīt to pašu Virsvaldi [un tās rekomendācijas], kas reiz lēma par viņa paša ordinēšanu.

Runājot par luterisko praksi, piemēram, kā to liecina “Vizitācijas artikuli” jau no paša sākuma luteriskajai baznīcai bija jāveic arī mācītāju atstādināšanas bēdīgo pienākumu. Bija gadījumi, kad to darīja pats Luters, biežāk Bugenhāgens, kuru visi sauca par arhibīskapu, un citi viņa palīgi.

3. Virsvaldes pārvēlēšana KLB paredzēta pēc diviem gadiem. Pagaidām Virsvalde labi tiek galā ar saviem uzdevumiem, risinot pat ļoti sarežģītus jautājumus. Virsvaldes loma, uzdevumi un kompetences ir skaidri formulēti jau esošajā pagaidu Satversmē. Šo Satversmi, protams, var pilnveidot un pie tā tiek strādāts.

Turklāt, Virsvaldes nodēvēšana par pāvestību un prasība to atlaist, mums nešķiet sevišķi miermīlīgi centieni. Starp citu, Jānis Gaisiņš un Uldis Alpe jau ir paziņojuši, ka viņi ir atlaiduši Virsvaldi.

Jāpiebilst, ka Runas par jaunas baznīcas dibināšanu tādēļ ir šķeltnieciskas un bezatbildīgas, jo situācija to nebūt neprasa. Vai šo draudžu cilvēkiem no tā būtu labāk? Vai atstādinātajiem pašiem tā būs labāk? Jāņa Gaisiņa aicinājums atmest jelkādu Virsvaldei līdzīgu struktūru ir puicisks un nesaprātīgs. Vai tādēļ viņš grib sasaukt Koncilu, lai panāktu KLB sagraušanu?

4. Ja tiek runāts par draudžu neatkarību, tad vajadzētu paskaidrot, no kā viena vai otra draudze vēlas būt neatkarīga? Ja ar šo neatkarību tiek saprasta anarhija un bezatbildība, tad tas diezin vai būs iespējams.

Uzkrītošs jau ir pats veids, kā jūs uzstājīgi dēvējat savas draudzes – neatkarīgās. Ar to labticīgiem cilvēkiem jūs mēģināt radīt priekšstatu, ka šīs draudzes ir neatkarīgas no baznīcas kārtības un Virsvaldes lēmumiem. Te vietā būtu neliels paskaidrojums.

ATA luterāņu draudzes savu Satversmi ar nelielām izmaiņām patapināja no kādas latviešu draudzes, kas kādreiz bija piederējusi Luterāņu Baznīcai Misūri Sinode. Šīs draudzes Satversmē, tāpat kā citās LBMS draudzēs, vārds “neatkarīgs” attiecas uz valsti. Ne par kādu citu neatkarību šajā satversmē nav runas. Var jau kāds stūrgalvīgs ēzelis katrā savā ausī iekārt pa zvaniņam un bez mitas skandināt – “neatkarīgs”! – “neatkarīgs”! – bet tas nemaina šā vārda sākotnējo nozīmi un jēgu. Luteriskā baznīca nekad nav centusies uzsvērt savu neatkarību no baznīcas kārtības un pārvaldes institūcijām, bet tieši savstarpējo vienotību un kopību.

5. KLB līdz šim ir pastāvējušas un pastāv brīva dialoga iespējas. KLB Virsvalde līdz šim ir bijusi ļoti iecietīga ne tikai pret kritiku, bet arī pret ļoti asiem un naidīgiem uzbrukumiem.

Darbības virzieni lielos vilcienos ir skaidri un noteikti, proti, tā ir Evaņģēlija sludināšana un Sakramentu pārvaldīšana draudzēs; miera un kārtības uzturēšana; mācītāju un draudžu darbinieku tālākizglītošana un sagatavošana.

Koncilos tiek noteikti arī kādi citi īslaicīgāki mērķi un uzdevumi. Pēdējos koncilos tika runāts par misijas darbu un konstatēts, ka lielākiem misijas projektiem mums pašreiz trūkst resursu. Tādēļ akcents liekams uz pašreizējo draudžu nostiprināšanos, ar cerību ka nākotnē kopīgiem spēkiem varēsim uzsākt arī kādu misijas draudzi.

Par trīs mācītāju atstādināšanu.

Luteriskajā baznīcā arvien ir tikusi uzturēta gan mācība, gan kārtība. Diemžēl vienmēr ir bijuši arī patvaļīgi cilvēki, kas ir apšaubījuši baznīcas tiesības un pienākumus disciplinēt nekārtīgos un, ja vajadzīgs, atstādināt nepiemērotus mācītājus. Lutera laikā tāds bija Agrikola. Juzdamies apvainots, ka viņam netiek piedāvāts profesora amats Vitenbergas universitātē, viņš uzbruka Vizitāciju autoram Melanhtonam, apgalvojot, ka šādas vizitācijas ir pret Evaņģeliju.

Mūsu baznīcā tie ir trīs atstādinātie mācītāji, kas cenšas musināt draudzes un apšaubīt Virsvaldes pilnvaras. Visiem viņiem līdzīgi Agrikolam ir savs slēpts aizvainojums, kuru viņi cenšas paust līdzīgā veidā – klaigājot par Virsvaldes pāvestību utt. Virsvalde ir vairākkārt aicinājusi trīs vīrus uz samierināšanos un atgriešanos mūsu vidū, taču esam strupi noraidīti, un tiek pieprasītas kādas politiskas sarunas, it kā jau deviņus mēnešus nebūtu tikai runāts un runāts.

Lai gan pēdējo pāris gadu laikā pārkāpumi no trīs atstādināto mācītāju puses ir bijuši dažādi, tomēr tā kā nevēlamies nevienu publiski pazemot vai apkaunot, tad īsumā atstāstīšu tikai galvenos faktus, kas saistīti tieši ar šo mācītāju atstādināšanu.

2005. gadā mūsu sadarbības partneri no ASV iepazīstināja mūsu mācītājus ar Augsburgas Institūta (AI) budžetu. Man nezināmu iemeslu dēļ Aigars Dāboliņš to bija sapratis kā pamudinājumu uzsākt reformas. Praktiski tas nozīmētu radikālu līdzšinējās kārtības maiņu AI darbā un arī KLB, kā arī finansiālo resursu izlietojumu un sadali. Šāds radikāls plāns, kuru bija nolēmis izvest cilvēks, kurš tikai nedaudz vairāk kā pāris gadus atradās mūsu baznīcā, mūsu izpratnē ir, maigi izsakoties, neētisks.

Kopš 2005. gada Aigars uzsāka virkni darbību, lai savā plānā iesaistītu arī citus mācītājus, kā arī dažus no Lutera Akadēmijas uz KLB nesen pārnākušos studentus. Daļēji tas viņam arī izdevās, proti, attiecībā uz Uldi Alpi un Jāni Gaisiņu.

Tomēr no LELB pārnākušajiem studentiem Aigara darbības likās nepieņemamas un pēc sarunām ar Aigaru, viņi pieprasīja Virsvaldei atstādināt Aigaru no mācītāja amata, izvirzot viņam virkni apsūdzību. Toreiz Virsvalde izlēma nespert radikālus soļus, bet pārrunāja šo jautājumu ar Aigaru, lūdzot viņu izbeigt pret KLB kārtību un mieru vērstas darbības, ko Aigars arī apsolīja.

2007. gada beigās KLB Virsvalde konstatēja, ka mūsu attiecības ar sadarbības partneriem ASV ir sarežģījušā un tajās nepieciešams ieviest skaidrību. 2008. gada janvārī Virsvalde paplašinātā sēdē, piedaloties visiem KLB mācītājiem, pieņēma lēmumu attiecībā uz sadarbību ar ASV partneriem.

[Paplašinātas sapulces ir domājamas tādā nozīmē, ka srežģītos jautājumos Virsvalde pieaicina arī pārējos mācītājus, lai uzklausītu viņu viedokli. Tas liecina par Virsvaldes darbības demokrātisko raksturu.]

Uldis Alpe un Jānis Gaisiņš šim lēmumam nepiekrita un uzsāka dažāda veida pretdarbības, kas draudēja ar nemieru mūsu baznīcā. KLB Virsvalde lūdza Aigaru Dāboliņu, Jāni Gaisiņu un Uldi Alpi neradīt jukas un rakstiski apstiprināt, ka viņi ievēros paplašinātajā Virsvaldes sēdē pieņemtos lēmumus. Aigars Dāboliņš šo dokumentu parakstīja, bet Uldis Alpe un Jānis Gaisiņš atteicās to darīt.

Pavisam drīz KLB Virsvalde uzzināja par viņu darbībām, kas grāva gan mieru un kārtību KLB, gan postīja KLB un AI labo slavu. Sekoja paplašināta Virsvaldes sēde, kurā piedalījās visi mācītāji, izņemot Uldi Alpi un Jāni Gaisiņu, kas vienkārši neieradās. KLB Virsvalde miera un kārtības dēļ nolēma atstādināt Uldi Alpi un Jāni Gaisiņu no mācītāja amata KLB, informējot par šo faktu Limbažu un Ventspils draudzes.

Lai gan Aigars Dāboliņš atzina savus pārkāpumus un parakstīja dokumentu, kurā apsolīja respektēt KLB Virsvaldes un pārējo mācītāju pieņemtos lēmumus, tomēr doto vārdu viņš neturēja. Aigars turpināja rakstīt musinošas vēstules gan citiem mūsu baznīcas mācītājiem, gan sadraudzības partneriem ASV.

Aigars mudināja KLB mācītājus ievērot slepenību un turpināt to, ko viņš sauca par „reformāciju”. KLB Virsvalde paplašinātā sēdē, piedaloties visiem mācītājiem, vienprātīgi nolēma, ka Aigara darbības nav savienojamas ar mācītāja amatu KLB. Vairāki mācītāji norādīja arī uz iepriekšējiem Aigara pārkāpumiem, kuros atklājās viņa nevēlēšanās respektēt Virsvaldes un pārējo mācītāju lēmumus un ieteikumus.

Tā vietā, lai ierastos Virsvaldē un lūgtu piedošanu un mēģinātu radušos situāciju risināt kristīgā garā, trīs atstādinātie mācītāji uzsāka pret Virsvaldi vērstu apmelošanas un politisku intrigu kampaņu gan mūsu draudžu vidū, gan ASV, gan citur pasaulē. Par vienu no šādiem mēģinājumiem Virsvalde uzskata arī, tā saucamo, „Četru draudžu paziņojumu”.

Noslēguma aicinājums

Mums ir skumji, ka šiem cilvēkiem ir izdevies šajā pasākumā iesaistīt krietnus cilvēkus no Tukuma un pāris citām draudzēm.

Mēs uzskatām, ka Tumes draudze gan ir tikusi maldināta, bet sadraudzība un miers starp to un pārējām draudzēm vēl nav zudis. Katrā ziņā šīs miera saites ir jāstiprina, nevis jācenšas pārraut pa visam. Es šajā sarakstē piedalos ar vienu vienīgu nolūku, kur iespējams stiprināt sadraudzību, kliedēt pārpratumus, dziedināt brūces. Domāju, ka līdzīga attieksme ir arī pārējiem KLB Virsvaldes locekļiem. Mēs esam gatavi darīt visu, kas no mums atkarīgs, lai Tumes draudze ne tikai paliktu garīgā sadraudzībā, bet arī tiktu uzņemta KLB kā pilntiesīga tās locekle.

Vai tad Satversmē ir rakstīts, ka Jānis Gaisiņš var atcelt Virsvaldi un ekskomunicēt citu draudžu mācītājus? Vai tur ir rakstīts, ka Jānis Dimza var mainīt draudžu statusu un darīt citas tamlīdzīgas lietas?

Mēs novēlam, lai turpmāk abi Jāņi skolo viens otru Satversmes un, ja vēlas, arī citās lietās. Mēs šajā sarakstē piedalījāmies galvenokārt tādēļ, lai Oskars un citi varētu ieraudzīt to, cik patiesi “likumīgas” ir atstādināto mācītāju darbības.

Trim atstādinātajiem mācītājiem, ja viņi vēlējas darboties likumīgi, vajadzēja aicināt uz ārkārtas koncilu pirms viņu atstādināšanas, un tad izteikt savas pretenzijas pret Virsvaldi Koncilā. Tomēr viņi neizvēlējās likumīgo ceļu, bet centās savus mērķus panākt ar slepeniem un nekrietniem līdzekļiem, kā to liecina, piemēram, Aigara rakstītās vēstules. Viņš aicināja nevis sasaukt Koncilu, bet sāka sūtīt vēstules pa visu pasauli, aicinot citas baznīcas iejaukties un izspriest lietas, kas saskaņā ar mūsu Satversmi izspriežamas tikai Koncila ietvaros.

Jānis Gaisiņš jau ir norādījis, ka viņu nemaz neinteresē piederība KLB. Kādēļ tad viņam vajadzīgs ārkārtas koncils? Virsvaldi viņš jau kopā ar Alpes kungu ir atcēlis. Ķekavas draudzes mācītāju izslēdzis no baznīcas.

Draugi, Dievs ir devis draudzei kalpošanas amatu, bet tas nenozīmē, ka jebkurš cilvēks ir piemērots kalpošanas amatam. Vietējā draudze ir pilntiesīga baznīca, bet tā var būt arī dažu cilvēku apmulsināta un maldināta.

Paldies Dievam, nemiera cēlājiem, intrigantiem un musinātājiem nav izdevies panākt šķelšanos mūsu baznīcā. Viņu draudi veidot jaunu draudžu grupu ir šķeltniecisks plāns, rupjš mūsu baznīcas Satversmes pārkāpums.

Lai cik patētiskus vārdus lietotu abi Jāņi, lai cik stūrgalvīgi viņi censtos sagrozīt mūsu baznīcas Satversmi, fakti paliek fakti un tie runā pret viņiem. Virsvalde ir darbojusies savu pilnvaru robežās, bet jūs ar savu viltību un intrigām esat kļuvuši par miniatūru jūsmotāju prototipu, kas sagrābuši savu melu varā vairākas mūsu draudzes. Jūs neinteresē nedz mūsu baznīca, nedz jūsu ģimenes, nedz vienkāršie draudzes locekļi un viņu pestīšana. Tas ir nekrietns un nelietīgs darbs gan cilvēku, gan Dieva priekšā.

KLB Virsvalde

Konfesionāli Luteriskās baznīcas viedokli apkopoja un publicēja jūsu e-firziķis.

Turpinājumā Kačeļas KLBAbonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

71 atsauces par “KLB Virsvaldes viedoklis”

 1. dassy:


  interesantas tās lietas…
  …bet bēdīgas protams!

  man patika šitas:
  “Pēdējos koncilos tika runāts par misijas darbu un konstatēts, ka lielākiem misijas projektiem mums pašreiz trūkst resursu. Tādēļ akcents liekams uz pašreizējo draudžu nostiprināšanos, ar cerību ka nākotnē kopīgiem spēkiem varēsim uzsākt arī kādu misijas draudzi.”

  Mans subjektīvs viedoklis atkāpjoties:
  Viens ir misija, kura ir vērtīga lieta!
  Bet man liekas, ka draudžu cilvēki ir neizglītoti Rakstu un Luterisma pazīšanā… Mazs apmeklējums arī bija uz KLB rīkotajiem lekciju cikliem… vispār kāda runa var būt par ārmisiju?

 2. Mulders:


  A kur var KLB satversmei aci uzmest… baigi lielā?

 3. Roberto:


  uzmest aci

 4. talyc:


  aci…?
  acīti

 5. *****:


  Jā, KLuBiņa tā saucamās virsvaldes domāšanas veids ir unikāls savā orvelismā – ja tā saucamo četru draudžu pārstāvji pieprasa saskaņā ar satversmi ārkārtas koncilu, , tad to nesasauksim, jo negribam, lai draudžu locekļu klātbūtnē izkrītam no sava paštēla, bet ja viņi izveido jaunu draudžu grupu, tad tas ir “…šķeltniecisks plāns, rupjš satversmes pārkāpums…” Bet tādā gadījumā – kāda kam daļa gar tādu KLuBiņa satversmi? Tās pēc būtības vienkārši nav … ar visām no tā izrietošajām sekām.

 6. Oc:


  Tāda “dejavu” sajūta uzvēdī…

  Nekur no “Virsvaldes”/ mācītāju konfliktiem neizbēgt :))) Vienalga, vai tā LELB vai KLB…

 7. moritz:


  mulder
  man kaut kur maajaas meetaajas…bet papirizeetaa formaataa… pret nelielu atliidziibu vari dabuut…

 8. gviclo:


  Mulders izlasīs, un pateiks, kam taisnība.

  Ar cieņu,
  gviclo

 9. dassy:


  Oc

  kā šodien mācītājs teica Bībeles stundā: neviens nav enģelis… :)
  un mani tas nepārsteidz…
  nauda un vara daudziem patīk…

 10. vasara:


  pašlepnums:(

 11. *****:


  Ja skatāmies uz notikušo dialektiski un pēc būtības, tad KLuBiņa direktori ir atraduši sev atbilstošu sabiedroto – sātanu: melu tēvu un brāļu apsūdzētāju, kuram vienīgajam līdz ar viņiem ir dividendes no šī notikuma.

 12. vasara:


  piecas zvaigznītes, anonīmi jebkuram ividē nav grūtību kādam braukt augumā

 13. dassy:


  *****

  Uzmanies,ka otrā nesaredzi to, kas Tevī patiesībā apslēpts – šo teica kāds interneta cilvēks, kādā forumā!

  nja.. nenoliedzami Rakstos redzam: Bet Viņš(Jēzus) atgriezdamies sacīja uz Pēteri: “Atkāpies no Manis, sātan,…”
  tā ka viss ir iespējams!

 14. jean:


  Sveiki visiem! Nezinu, kā jums šis copy&paste savārstījums no diskusijas ATA Kristus Miera luterāņu draudzes mājas lapas šķietas, tomēr tā īsti joprojām neredzu īstos iemeslus šo 3 mācītāju “atstādināšanai”. Līdz šīm “atstādināšanas” bullām, KLB draudzēs bija miers. Tas, ko e-oga apraksta par 1995. g. un vēlākiem gadiem bija tikai iekšējas diskusijas KLB mācītāju lokā (iespējams pat vēl šaurākā lokā), bet draudzēs nevienam nebija par to ne jausmas.

  Tomēr man ir jautājums, Jums, e-puiši – Gviclo, Roberto, Talyc. Kas notika toreiz 1995. g. par ko raksta tā e-oga. Jo teikums: “Tomēr no LELB pārnākušajiem studentiem Aigara darbības likās nepieņemamas un pēc sarunām ar Aigaru, viņi pieprasīja Virsvaldei atstādināt Aigaru no mācītāja amata, izvirzot viņam virkni apsūdzību,” acīmredzot, runā par jums trim.

  Kā tas nākas, ka Aigars, kurš tobrīd bija bijis KLB četrus no tās sešiem pastāvēšanas gadiem, bija tāda niecība, kas nedrīkstēja toreiz neko iebilst I. Plūmem, kas bija bijis KLB visus 6 gadus. Bet Jūs, kas bijāt KLB tik nepilnu gadu, jau varējāt rakstīt Virsvaldei (ja jūs maz to vispār darījāt!?) “rekomendāciju” atstādināt Aigaru, kurš nebūt nebija jūsu draudzes mācītājs, no mācītāja amata?!

  AC, Jean

  P.S. Vai jūs publicēsit arī otras puses viedokļa apkopojumu no diskusijas ATA Kristus Miera luterāņu draudzes mājaslapā? :)

 15. talyc:


  …Bet Jūs, kas bijāt KLB tik nepilnu gadu, jau varējāt…

  un jautāja Viņam: “Saki mums, ar kādām tiesībām Tu to dari, vai kas Tevi uz to ir pilnvarojis?”

  * * *

  ja kādam var interesēt manas personīgās domas, tad konkrēti vismaz par
  (ar) Aigaru ir noticis tieši tas, par ko mēs viņu savā runāšanas reizē brīdinājām: –
  Ja viņš nebeigs mixēt teoloģiju ar filosofiju, viņš tiks atmests.
  Un redzi tas nava vis cilvēku, bet Dieva spriedums
  kas caur mums viņam tika dots zināt.

  [atkāpei iesaku palasīt Saula atstādināšanas procedūru : 1.Sam. 15:26 +
  ...pārdomājiet viņa reakciju uz 'no pravieša' dzirdēto vēsti ]

  Aigaram nāktos atzīt, ka ar viņu ir noticis pēc taisnības
  Lai arī kā tas ir noticis (viņa atstādināšanas proces)
  Tas nava bijis nedz taisnīgi nedz bibliski
  bet drīzāk gan kā patvaļas
  izpausme.
  žēl

 16. gviclo:


  Draugs Jean,

  Sērijā “Noziegumam pa pēdām” tika publicēta intervija ar Jāni Gaisiņu, kurā skaidri pausts t.s. otrās puses viedoklis.

  Turpinājumā bija paredzēts baznīcas virsvaldes viedoklis. Kad par to jautāju, man norādīja, ka atbilde ir sniegta tevis minētājā diskusijā.

  Ar cieņu,
  gviclo

 17. jean:


  Talyc,
  par to jūsu nepilno gadu es imitēju t.s. virsvaldes, teikto :) :”.., kuru bija nolēmis izvest cilvēks, kurš tikai nedaudz vairāk kā pāris gadus atradās mūsu baznīcā, …” Piedod, ja tas Tevi personīgi aizskāra, tomēr Tu tad vari saprast, kā varētu justies kāds uz kuru IP attiecināja augstākminēto citātu.

  Un tomēr, kas toreiz notika??? No teksta var saprast, ka Jūs visi bijāt uzaicināti uz Virsvaldes sēdi, kurā Jūs apsūdzējāt kaut kamā Aigaru. Vai tā? Kādas bija Jūsu apsūdzības?

 18. jean:


  Gviclo, vai Tev neliekas jocīgi, ka kādas personas ieraksts interneta diskusijā pēkšņi kļūst par virsvaldes viedokli. Tāda sajūta, ka kāds pats uzskata, ka ir Virsvalde, t.i., IP=Virsvalde. Es domāju tādā nozīmē, ka vairs nevajag pat sasaukt virsvaldes sēdes (lieka laika tērēšana :) ), lai radītu virsvaldes oficiālus viedokļus. :) Vai tā ir norma, Tavuprāt? :)
  Tas ir līdzīgi kā ar tām liekulīgi demokrātiskajām – paplašinātajām virsvaldes sēdēm. Neviens klātesošais nezināja, ka ir pagodināts piedalīties Virsvaldes sēdē. Domāja, ka piedalās ikmēneša mācītāju sapulcē. Te pēkšņi pēc pusgada uzzina, ups, tā toreiz nebija vienkārša “saruna ar Kalvīti”, tā izrādas bija “valdības sēde” ļoti demokrātiskā gaisotnē. :) :)

 19. *****:


  Talyc -” Ja viņš nebeigs mixēt teoloģiju ar filosofiju, viņš tiks atmests”.
  Ir skaidri redzams pie kā ir novedusi KLuBiņa direktoru uzņēmējdarbības un baznīcas lietu miksēšana.
  Cienījamais tālyc, kā Tu pats labi zini, luteriskā ticība visās lietās operē ar skaidriem tekstuāliem un faktoloģiskiem pierādījumiem. Tāpēc – vai Tu varētu sniegt piemērus kā konkrēti izpaužas filosofa un mācītāja Aigara Dāboliņa, kā Tu saki – teoloģijas un filosofijas mixēšana?

 20. Roberto:


  labdien e-draugi,
  ja Jūs interesē fakti par krietno KLBL mācītāju Aigaru Dāboliņu, kurš ir jāgodā un jāciena, tad pajautājiet viņam, par korumpētību un divkosību…

  ar cieņu,
  e-pāvetsts

 21. variants:


  Ir variants – IP pirms garīdznieka karjeras esot bijis, diplomātu valodā, dažādu ķīmisku līdzekļu, kas stipri uzlabo garastāvokli, lietotājs – tātad cilvēks ar nestabilu psihi un no tā arī ilgtermiņā cēlušās visas KLB likstas – paliek vecs un paliek…?

 22. *****:


  Cienījamais Roberto, kā Tu pats labi zini, luteriskā ticība visās lietās operē ar skaidriem tekstuāliem un faktoloģiskiem pierādījumiem. Vai cienījamais Roberto varētu precizēt savus vārdus – “tad pajautājiet viņam, par korumpētību un divkosību” ?

 23. Roberto:


  anonīmais 5zvaigni,
  1. latviešu valodā vīriešus uzrunā kā “godājamais”
  2. paņem un piezvani savam draugam Aigaram un pajautā par šiem vārdiem pats…

  ar cieņu,
  e-pāvests

 24. gviclo:


  Draugs zvaignīte,

  Es nezinu ko tu zini. Ja tavuprāt luteriskā ticība operē ar skaidriem tekstuāliem un faktoloģiskiem pierādījumiem, tad lūdzu, zvaignīte, precizē savus vārdus – luteriskā ticība operē ar skaidriem tekstuāliem un faktoloģiskiem pierādījumiem.

  Cerot uz sapratni,
  ar cieņu,
  gviclo

 25. gviclo:


  Draugs jean,

  Virsvade vienojās uz četru draudžu paziņojumu atbildēt pēc būtības.
  Virsvalde savu viedokli pauda e-vidē tādēļ, lai tās viedokli varētu izlasīt konkrētā auditorija.
  Virvaldes viedoklis kādam bija jāuzraksta.
  Kas tur neskaidrs?

  Ar cieņu,
  gviclo

 26. moritz:


  jean
  “Bet Jūs, kas bijāt KLB tik nepilnu gadu, jau varējāt rakstīt Virsvaldei (ja jūs maz to vispār darījāt!?) “rekomendāciju” atstādināt Aigaru, kurš nebūt nebija jūsu draudzes mācītājs, no mācītāja amata?!”
  ***
  a taa parasti vecie buki dara… savaac dedziigus salagas, sapuuderee tiem smadzenes un aizsuuta izdariit melno darbu, ar kuru pashi negrib/baidaas kjeepaaties… :)

 27. gviclo:


  Draugs mortiz,

  Manas personīgās domas ir, ka baznīcā katram ir tiesības izteikt savas personīgās domas.

  Mūsu paziņojums, ka Aigars Dāboliņš neatbilst KLB mācītāja amatam, visupirms tika pateikts Aigaram privātā sarunā. Virsvaldi par šo sarunu un tajā izvirzītajām apsūdzībām viņš informēja pats, iesniedzot rakstisku sūdzību pret mums.

  Ar Aigaru mēs agrākos konfliktus esam pārrunājuši, un tā ir mūsu darīšana.

  Augstāklasāmajā rakstā tas ir minēts tikai kā fakts Dāboliņa biogrāfijā. Mēs toreiz tikām brīdināti, lai tā vairāk nedarām.

  Ar cieņu,
  gviclo

 28. moritz:


  parasti ir citas sarunas pirms privaataam sarunaam… ;)
  ***
  labi, mani tas maz interesee… gvido, kad no visas shiis jezgas buusi piekusis un viilies kantorī, kas saucaas KLB (konfesionaali luteriskā baznīca), uzaicinu kopā iedzert kaadu kausu alus… )

 29. gviclo:


  draugs, moritz,

  Atkal tu runā visādas nesaprotams lietas. Jezga jau ir garām, uz kantoriem neceru, bet gan ticu uz Kristu Jēzu, un to pašu krustā situ.

  Iespējams, tu nemaz negribi iet alu dzert. Varēji taču aicināt bez šiem priekšnosacījumiem, ko grūti izpildīt.

  Ar cieņu,
  gviclo

 30. jean:


  Gviclo, Tu man jautā, kas tur neskaidrs? :) Tieši tas ir neskaidrs, ka Virsvalde NAV vienojusies un NAV izskatījusi atbildi pēc būtības! Ja mēs liekam vienādības zīmi IP=Virsvalde, tad Tavs izteikums neapšaubāmi ir precīzs.

  Tas pats attiecas uz Roberto pieminēto Aigara iešanu pie “virsvaldes” ar sūdzību par jums. Viņš aizgāja vienkārši izrunāt lietas ar IP un GB. Bet tā NAV virsvalde. Tā bija mācītāju saruna.

  Tur arī liela daļa putaņicas.

  Un kā Tu domā, kas ir tā konkrētā auditorija? Vai tie 600 cilvēki, kas no malas un nemalas izlasīja to nenormālo diskusiju? Vai tas mīnmetējs EM arī pauda Virsvaldes viedokli?

  AC, Jean

 31. talyc:


  jean: No teksta varot saprast, ka mēs visi bijām uzaicināti uz Virsvaldes sēdi, kurā mēs apsūdzējuši kaut kamā Aigaru… un ja tā tad Kādas bij mūsu apsūdzības?

  lai man piedod anonīmie rakstītāji, ka ignorēju viņu jautājumus, bet ja kādu interesē vēsture, tad es to esmu piefiksējis šādi:

  1. mūsu saruna ar Aigaru Dāboliņu bija solis Nr.2 atbilstoši Dievišķajai kārtībai Mt.18:15-18. [t.i. otrā runāšana, kad kad viņš nebija paklausījis roberto runai zem četrām acīm, lai tak beidz reiz staigāt riņķī neslavu ceļot, tenkojot un aprunājot, bet saskaņā ar 8.bausli cenšoties visu tam par labu vērst.

  2. negribēja Aigars mūs klausīt; negribēja ticēt, ka mēs no Dieva sūtīti; salīdzināja mūs ar sevi (novērtējot sevi kā augstāku-pieredzējušāku, godājamāku - t.i. ne pēc Dieva gudrības standartiem, bet pēc cilvēku - filosofiskās loģikas. Negribēja Aigars ieraudzīt savu grēku, bet vēl jo vairāk koncentrējās uz sevi - pieķeroties paša-taisnībai. Negribēja cilvēks klausīt brīdinājumu (lai tak tas būtu kaut no ēzeļmātes nācis), bet skaļi smējās mums sejā... aizgāja droši paceltu galvu (tomēr iespējams iekšēji trīcot). Nezinu viņa iekšējo stāvokli nezinu visus iemeslus, bet ka ne ta ne. Ne jau ar varu mēs; ... ne jau ar spiešanu ...

  3. tālāk bija jāseko solim nr3. - vešanai draudzes priekšā. vai tas notika? kā tas notika? varbūt vēl notiek?
  Zinu tikai to, ka G.Bākulis mani atsevišķi pasaucis (klātesot U.Sildegam) iztaujāja par notikušo sarunu, ko es arī no sava skatu punkta viņiem pārstāstīju. Biju gatavs (pat aicināju) uz vēl vienu kopīgu (visu iesaistīto pušu satikšanos - izrunāšanos) ...
  taču tādu tā ar vēl neesmu sagaidījis. [Laiks manā izpratnē ir stiepts jēdziens ... taču tas noteikti nava mūžīgs]

  4. Ko es uzzinu kādu laiku vēlāk? – Ahā!-Aigars ir izmests un līdz ar viņu vēl kādi. Pēc manas saprašanas viss pareizi: Virsvalde jautājumu izskatījusi, aicinājusi noklīdušās dvēseles atgriezties, tie nava klausījuši, tie atstāti velna samaitāšanai – nošķirti no draudzes. Tālāk ar viss saprotams: – tie lēmumam nava gribējuši klausīt – vot i taisa revolūciju.

  5. Bet tad es dzirdu vēl kaut ko citu (otras iesaistītās puses viedokli); Tad es dzirdu ka viss tomēr nava tā kā man pirmajā mirklī šķitis; Man ausīs nāk, ka viss esot pavisam citādi:
  *) strīds par naudu esot visam iegansts
  *) ekonomiskās situācijas saasinājums esot izšūpojis KLB stabilitāti
  *) dalīšana vienlīdzīgajos un visvienlīdzīgākajos esot sašķēlusi līdzšinējo vienprātību
  Tad man jādomā, ka “Institūta veči” Amerikāņu doto naudu “Konfesionālā Luterisma Latvijā” uzturēšanai ir visu laiku uzskatījuši par savu – paredzot to “Augsburgas Institūta” darbinieku materiālai pabalstīšanai. Un ja tas ir tā, tad skaidrs, ka dalīties ar savu naudiņu katrs vēlas tikai ar savējajiem.

  6. Tālāk es situāciju aprakstu šādi:
  a) KLB virsvalde nenošķir savas funkcijas no Augsburgas Institūta vadītāju funkcijām (cilvēciski visnotaļ saprotams, t.i.kad viena persona ir divos amatos) … taču tas viņus neattaisno …
  b) izslēgtie – apbižotie – šķeltnieki neskatās uz lietu būtību ar gara acīm, bet pēc miesas… tie redz pie tiem notikušo netaisnību, bet par iemeslu uzskata nevis pašu grēcīgo dabu, bet citu
  c) visa ļaunuma sakne ir mantas kārība

  7. kas no tā izriet? un tās nu ir atkal tikai un vienīgi manas personīgās domas:
  KLB šķeltnieki ir panākuši to pēc kā tie dzinušies – izveidot savu – neatkarīgu pašpārvaldes sistēmu
  KLB virsvalde ir pārkāpusi savas pilnvaras bez skaidra pamatojuma (Sv.Rakstos) atlaižot draudžu mācītājus
  KLB (biedrība) ir palikuši savā vietā un aicina mazo atlikumu (kas vēl saglabājuši veselo saprātu un paliek bijībā Tā Kunga priekšā, palikt ticībā, nelocīties pasaules vējos un pārkāpuši savam lepnumam, rakstīt iesniegumus, lūdzot viņus uzņemt biedrībā

  hau (t.i. es esmu runājis:)

  P.S. te gan jāsaprot, ka katrs iesniegums tiks biedrības valdē izskatīts (tā ka iespējams ne katrs tiks uzņemts), bet uzņemtajiem jābūt gataviem uz zaudējumiem un jārēķinās tikai ar izdevumiem (vismaz Ls10 lielu biedra naudu)

 32. dassy:


  jā..
  nu grūti bagātiem būs ieiet Debesu valstībā…
  …grūti!

 33. *****:


  Godājamais talyc , tu kļūdies vienā būtiskā punktā – tevis piesauktie ” KLB šķeltnieki ” nav dzinušies , kā Tu raksti – ” izveidot savu – neatkarīgu pašpārvaldes sistēmu “. To viņiem KLuBiņa tā saucamā virsvalde gatavu iespēlēja rokās ar savu muļķību / jeb varbūt zemišķo ( dēmonisko ) gudrību.
  Un pēc visa tā – vai viņiem tagad ir atlikusi īpaša izvēle?

 34. gviclo:


  Draugs Jean,

  Vai tavuprāt virsvalde ir zvērs ar piecām mutēm, kuras korī sauc – “mēs padomājām un es nolēmu”? Bet varbūt tev patiktu labāk LELB birokrātija, kur par evaņģēlistu Ozoliņa un Galvāna pāriešanu uz KLB no 9 klātesošajiem “par” nobalso 11? Nu ja, ir vēl trešais variants – visvalde.

  Virsvalde taču ir koncilā ievēlēta, [kas iespējams satāv no izbijušiem narkomāniem, laulības pārkāpējiem, kārumniekiem, viltniekiem un citiem lieliem nelaimīgiem grēciniekiem], lai veiktu satversmē paredzētos uzdevumus.

  Kādēļ Bākuļa kungs vai Plūmes kungs nevarētu runāt baznīcas vārdā un paust tās viedokli diskusijā, kurā tiek runāts par baznīcu? Viņi taču ir virsvaldē, un manuprāt nav jāsarežģī pašsaprotamas lietas.

  Turklāt es uzskatu, ka diskusijā virsvaldes viedoklis bija skaidri un saprotami izklāstīts, kā arī bija argumentēts un pamatots.

  Tā bija normāla un spriestspējīgs un patstāvīgi domājošs lasītājs varēja saprast, kas lācītim vēderā.

  Ar cieņu,
  gviclo

 35. talyc:


  “who benefits?”

  kurš gūst labumu no šā?

 36. Oc:


  talyc: tas gan ir labs jautājums :)

  Viennozīmīgi no šiem teologu kariem neiegūst draudze. Kā par nožēlu daudzi draudzes locekļi palika neziņā pēc AI nošķiršanās no LELB. Cik zinu, arī šobrīd ir KLB locekļi, kuri ir līdzīgā neizpratnē un mulsumā par mācītāju izdarībām. Piedodiet brāļi, bet draudzi tas neceļ.

  Tas tāds neteologa viedoklis… :(

 37. talyc:


  ***** šķiet, ka talyc kļūdoties vienā būtiskā punktā – ka manis piesauktie ” KLB šķeltnieki ” neesot dzinušies , kā es rakstījis – ” izveidot savu – neatkarīgu pašpārvaldes sistēmu “, bet ka to viņiem KLuBiņa tā saucamā virsvalde gatavu iespēlējusi rokās ar savu darbību

  nu talyc savukārt rēgojas, ka ***** maskējas aiz ***** dēļ tā, ka tai/tam grūta dzīve (saistīta ar izlikšanos par to, kas patiesībā viņš/viņa nemaz nav, kaut arī labprāt vēlētos būt) … ka imidžš pasaules acīs ***** ir svarīgāks par patiesu atklātību

  runājot par manu iespējamo kļūdīšanos – neiebilstu. Nemaldīgs jau es neesmu. Iespējams ka nava dzinušies; …varbūt ka dzīti (kā vēja dzītas sausas lapas); vai varbūt vilkti (kā vagoni, kuru lokomotīve/vadonis/dzinulis ir kāds kurš zinājis pēc kā dzīties)

  VĒLREIZ PASKAIDROJU:
  tas ir tas, kā es esmu piefiksējis vēsturi
  un redziet, no mana subjektīvā viedokļa jau objektīvā patiesība nemainās :D
  [tas ir tik tālu cik runa iet par pagātni...
  ja skatamies uz "šodien", tad gan viss ir citādi
  ikviena mūsu aktivitāte pasaules telpā to nedaudz pamaina nākotnē]

  so, take care!
  t.i. allaž pārdomā savu rīcību (domās vārdos un darbos)!

 38. *****:


  Godājamais talyc mīl Ezopa valodu? ***** mīl tiešu valodu.
  Kas godājamiem brāļiem būtu domās , vārdos un darbos jāpārdomā?

 39. JG:


  Gvido uzskata, ka diskusijā virsvaldes viedoklis bija argumentēts un pamatots?
  Gvido, vai tas nozīmē, ka tu tam pievienojies? Tādā gadījumā – kā paliek ar roberto piesaukto divkosību un korupciju?

 40. talyc:


  1. ak vai, *****, čūskas valoda ar Ievas ausīm šķita visnotaļ skaidra
  un tad viņa krita filosofiskās kārībās
  un apgrēkojās
  - – -
  hau***** (tas nozīmē: “es esmu runājis”)
  - – -
  jeb=netaisos ar anonīmajiem *****
  vai citādi atkarīgajiem ielaisties
  neauglīgās diskusijās

  2. JG, tev varu pateikt vienu dzīves gudrību:
  jā, tiešām veselie inficētos nesaprot
  (var gan mēģināt just līdzi…
  tomēr n e-saprot!)
  - – -
  tamdēļ inficētie no veselajiem tiek nošķirti
  izolēti, lai tie neinficētu pārējos
  (un tā lai slimība nekļūtu par
  disaster t.i. epidēmiju)
  - – -
  ja viens slimais jums ir sačakarējis imūnsistēmu
  tad ārstējaties, nevis iznēsājiet zarazu tālāk!

 41. *****:


  Godājamais talyc, tev patīk pseidopravietiski pafilozofēt, bet par lietu runāt tā arī neesi iemācījies, vai ne?

 42. talyc:


  hmm… kāpēc tad ne?
  *****
  lietus ir visnotaļ plaši pazīstama dabas parādība
  kas dod zemei veldzi
  un liek ražai labi izdoties
  - – -
  kas gan tur daudz par to mums vēl būtu ko runāt?
  - – -
  vai tu gibētu apspriest tādu fenomenu kā pārmērīgu nokrišņu daudzumu
  kas izsauc plūdus?
  (nu tipa kādi reiz bijuši grēku plūdi?)
  - – -
  redzi, anonīmais atkarīgais
  arī lietus līst Tā Kunga vārda spēkā
  *****
  vai tu tam piekrīti?

 43. Roberto:


  JG, lasi ŠE..

 44. *****:


  Godājamais talyc, ūdensgabali Tev labi padodas:-). Tas arī viss!

 45. jean:


  Gvido, Talyc un Roberto,
  es šeit mēģinu saprast šo rindkopu: “Tomēr no LELB pārnākušajiem studentiem Aigara darbības likās nepieņemamas un pēc sarunām ar Aigaru, viņi pieprasīja Virsvaldei atstādināt Aigaru no mācītāja amata, izvirzot viņam virkni apsūdzību. Toreiz Virsvalde izlēma nespert radikālus soļus, bet pārrunāja šo jautājumu ar Aigaru, lūdzot viņu izbeigt pret KLB kārtību un mieru vērstas darbības, ko Aigars arī apsolīja.”

  Kāpēc es vēlos to saprast? Tāpēc ka Jūs esat šie pārnākušie studenti un Jūs esat nolikti kā apsūdzības smagsvars. Ne jau ka Ilāram būtu bijušas smagas sarunas ar Aigaru par mūsu sadraudzības baznīcas Zviedrijā seminārā un draudzē piekopto praksi, kuru Ilārs centās “nolikt” kā neluterisku, bet Aigars aizstāvēja, utt. utjpr.

  Bet Jūs esat nolikti kā tie, kuriem vieniem no pirmajiem bijušas problēmas ar Aigaru. Četru draudžu vēstījumā arī esam pieskārušies šim jautājumam. Jūsu darbošanās internetā nebija patīkama IP un GB, jeb kā Gvido viņus sauc Virsvaldei. Tad nu viņi nevērsās pret jums tieši, bet palūdza Aigaram kā tādam, kas Jūs labāk pazīst “vest Jūs uz pareizākas takas”. Tāpēc Aigars uzsāka “cīņu” ar jums. Tik tagad Gvido klausies, tā kā viņam to lūdza IP, tad to taču mēs varam transformēt itin viegli, ka Aigars diskutēja ar jums Virsvaldes uzdevumā. :) Savukārt, kad Aigars bija jūs sakaitinājis, IP nāca pie jums (vai arī Jūs pie viņa, nezinu) un sāka stāstīt Aigara negatīvās īpašības, ka viņs jau vienmēr bāž degunu tur kur nevajag. “Naids rada savstarpējas nesaskaņas, bet mīlestība nosedz un izlīdzina visus pārkāpumus.”, uz to taču mūs kristiešu Dievs aicina, vai ne tā?

  Aigars bija samērā paklausīgs Virsvaldei toreiz, kā redzat, tāpat kā Jūs tagad.

  Tik redzi Gvido, tur ir tā problēma, ja mēs pārāk viegli identificējam personas ar viņiem ieņemamajiem amatiem. Ārpus sev uzticētajiem pienākumiem, cilvēks drīkst pārstāvēt tikai sevi personīgi. Ja koncils vai virsvalde viņiem uzticētu diskutēt internetā virsvaldes uzdevumā, tad tā būtu cita lieta. Bet patvaļīgi nekad nedrīkst organizācijas vārdā uzdarboties it īpaši, ja tas nav tavs privātuzņēmums, kaut arī Tu esi tās amatpersona vai ievēlēta persona. Tāpat arī, ja Tu aizej parunāt ar Ilāru, un ja viņš savā vārdā tev teiks, ej un izdari tā, tad ja iepriekš nav bijis Virsvaldes sēdes, kurā ir pieņemts lēmums, kas Ilāru aicinātu Tevi uzrunāt Virsvaldes vārdā, tad pēc tam apgalvot un iepīt tur organizācijas vārdu ir nekorekti un arī neētiski.

  Ja kāds kaut ko tādu mana, tad varētu jau izteikt nosodījumu Virsvaldei, vai ne? Tomēr to pavisam oficiāli var izteikt tikai tie, kas viņus tur ir ievēlējuši, t.i., draudzes un/vai draudžu pārstāvji, vai ne tā?

  No Tevis kā korekti novērtētās Virsvaldes atbildes izriet, ka tā tas neesot, jo redz viņi paši var sevi novērtēt un apgalvot, ka “Virsvalde labi tiek galā ar saviem uzdevumiem, risinot pat ļoti sarežģītus jautājumus”. Nezinu kā Tev, bet man tas izklausās identiski Kalvīša teiktajam, kad viņam jautāja par viņa valdības darbu: ļoti labi, tik nelabvēļi var pateikt, ka viņš nabadziņš ir savārījis ziepes :). Vai arī augustā saistībā ar referendumu, Saeimas vīri teica: mēs strādājam pēc labākās sirdsapziņas, Saiemas atlaišana radīšot tikai jukas.

  Nē atlaižot šo Virsvaldi, ja uzskatītu, ka tādu vēl vajag, varētu ievēlēt jaunu: iespējams pat par 60-80 % tādu pašu, tik būtu dots signāls, ka “vara pieder tautai” un ka ja tiks vēl taisīti sūdi, tauta izmantos savas tiesības vēlreiz…

  Un vai nav nelikumīgi nesasaukt ārkārtas koncilu, ja draudzes to pieprasa? Skaiti kā gribi, bet 30-40 % no visām KLB draudzēm to ir pieprasījušas.

  Vai Vanags atteiktu sinodi, ja to pieprasītu identisks skaits LELB draudžu, t.i., apm. 100 draudzes?!?!

  Padomājiet par šiem jautājumiem pirms nostājieties mūsu nosodītāju pusē. Vai Jums pašiem reiz nepienāks brīdis, kad jūs kaut ko vēlēsieties atrisināt un saprast, bet jūs tiksit vienkārši pastumti malā un tā saucamā virsvalde centīsies atrināt problēmas strausa stilā: neko nezinu, problēmu nav, viss ir vislielākajā kārtībā!

  Un pasakiet, vai KLB bija kārtības un miera problēmas pirms Virsvaldes lēmumiem, vai arī tie ir radušies pēc tam?

  Gvido, Tu biji klāt Zaļās ceturtdienas vakarā Ķekavā pirms un pēc dievkalpojuma, kad Ilārs un Gundars mani bija uzaicinājuši pārrunāt radušos situāciju pret kuru es jau toreiz iebildu. Toreiz vēl tikai Gaisinjānis un UldisAlpe bija “atstādināti”. Kā lielākais iemesls tika minēts, ka viņi it kā neatbilstot “KLB mācītāja standartam”. Es teicu labi, lai tā būtu, tik es lūdzu viņus tad formulēt šo standartu visām draudzēm saprotamā veidā. Lai visi – gan Tu, gan es, gan visi pārējie skaidri zinātu, tas ir labs, tas ne, to mācītājs drīkst, to ne. Savādāk šis standarts ir pavisam subjektīvs, kas virsvaļžiem tobrīd ienāk galvā tā ir. Tā lūk ir nosliece uz pāvestību, ja mēs vairs nebalstām savus lēmumus, izteikumus Rakstos, bet gan vienīgi: esmu pārliecināts, ka tā ir pareizi. Tu atceries, ka es lūdzu šo “standartu” viņiem uzlikt uz papīra reizes desmit, sarunai novirzoties, es atgriezos vēl un vēlreiz pie tā.
  Tu to visu dzirdēji. Vai ir kas uzlikts uz papīra, lai draudzes zinātu kādam jābūt KLB mācītājam? Nē jau pagājis vairāk kā pusgads, bet mēs stiegam aizvien dziļākā purvā. Un skaidrības joprojām nav.

  Vēlāk uzrakstīšu vēl :)

 46. JG:


  Tāli, vai tu esi vesels un tev Ārsta nevajag?

 47. gviclo:


  Draugi, manas personīgās domas ir, ka jūs neesat nedz martīri, nedz arī netaisni vajātie Kristus vārda dēļ. Šis notikums ir laicīga lieta, kam baznīcā nav vietas.

  Kukulīša varoņdarbs – no vecīša aizbēgu, un arī no tevis, zaķīt, aizbēgšu.

  Ja izdarīji kļūdu, tad rēķinies ar sekām. Man ir ļoti žēl, ka tas ir noticis, tomēr situācija ir tāda, ka man nav jānostājas neviena pusē, bet jāturpina darīt tas, ko daru.

  Par to sīkāk lasiet e-firziķi piektdien.

  Ar cieņu,
  gviclo

 48. talyc:


  1. tad ***** atzīst/neatzīst, ka ūdenskrātuves …nu tipa peļķes, ezeri un upes (jeb kā tu izsakies-ūdensgabali) ir tiešā veidā saistīti ar lietu? (tbš. ūdeni no debesīm)

  2. vai ta tālim ārsta nevajagot?

  kā ta nu ne
  vajaga gan, vajga noteikti. Taču…
  vai tad nezināt, ka ir dažādas slimības???
  - – -
  nedrīkst taču cilvēkus pēc operācijas likt kopā ar zaraznijiem
  tamdēļ ir atsevišķas nodaļas, atsevišķas kopšanas, atsevišķas slimo kopienas:)
  - – -
  katram kā saka sava vieta un sava slimības vēsture
  un katrai palātai sava ticības apliecība uj, (sajaucu) savs ārstēšanas kurss
  - – -
  tā pat arī KLB
  šķeltnieki pie šķeltnieciņiem
  cienīgie pie cienītkungiem
  puišeļi pie … hmm???

 49. JG:


  Gvido, vēl nesen tu dziedāji citu dziesmu. Es arī nenostājos neviena pusē – ne jūsējā nedz arī tā saucamās virsvaldes pusē.

 50. talyc:


  gviclo piemēram (piedodat man manu netaktiskumu izklāstot manu personīgo viedokli)
  manuprāt ir tāds ar visnotaļ šmaugu mugurkaulu
  nu puišelis tak vēl
  - – -
  a vot roberto … vot tas ir lecīgs…
  - – -
  nu bet talyc – prosto traks
  - – -
  :/PUIŠEĻI! :)ŠMURGUĻI! …NOST ar tādiem! :D

 51. JG:


  Gvido, bet kad nu mēs esam sākuši apmainīties ar personiskajām domām, kā roberto nosauca tās divas īpašības – divkosība un korupcija?
  Tās tad nu būtu manas personiskās domas par tevi.

 52. talyc:


  JG ir apbižojies, ka viņam ir iesnas
  (godīgi saķertas no AD, kuram puņķi līdz zemei)
  bet gviclo pat nešķauda?
  (potēties pret gripu vajaga savlaicīgi!)

  draugi, draugi. Mīļie draugi,

  …garīgas lietas lietas ir garīgi pārspriežamas :/

  tās nava tveramas ar dzelža grābekli (oj gribēju teikt loģiku)
  paliksim tad nu ik-katris savā vietā līdz mūsu Kunga atkal atnākšanai

 53. JG:


  talyc, kā tad nu nešķauda, bet tā infekcija viņam no tevis piesauktā viena slimā (?).

 54. JG:


  talyc, bet kāda tev problēma ar A.D.?
  Sensenos laikos pakritizēja jūsu e-projektu un līdz šai baltai dieniņai nevarat aizmirsat, ak, īstenie kristīgās mīlestības un piedošanas apoloģēti?
  Bet IP gan ir īstais korišs un etalons, kam līdzināties, vai ne, labi smadzenes pūderē?

 55. JG:


  Šitas viņa magnum opuss, kurukolēga sakompilējis , vien ir ko vērts?

 56. moritz:


  :/PUIŠEĻI! :)ŠMURGUĻI! …NOST ar tādiem! :D
  ***
  mosh puikiem katram pa draudzei iedot… tad redzees, kas beigaas sanaaks… a to tikai vaaraas, vaaraas, vaaraas, nihera citu neko nedara…

 57. Roberto:


  mosh puikiem katram pa draudzei iedot… tad redzees, kas beigaas sanaaks… a to tikai vaaraas, vaaraas, vaaraas, nihera citu neko nedara…

  oouō! jaāāā@! vajadzētu gan pa draudzei… tad gan šie trakie, lecīgiem un visnotaļ šmaugo mugurkaulu sačakarēs KLuBiņu pavisam. a mok moritz vervē teologus savai sektei?

 58. gviclo:


  Draugs JG,

  To, ka tev patīk ne vien izteikt savas personiskās domas, bet arī apsaukāties, ir pamanījis ne viens viens vērīgs lasītājs.

  Draugs, vai esmu tevi kā aizvainojis? Mēs taču visas lietas pārrunājāma kā normāli cilvēki. Un man nav pretim šādas sarunas turpināt.

  Lai gan man simpatizē jūsu nostāja, tomēr visam pārējam vajadzēja notikt savādāk. Es rīkošos savādāk, bet jūs nu jau tagad varat darīt kā paši gribat, jo esat visus jau ekskomunicējuši. Drīz laikam būs arī mana kārta, jo es taču neskrienu pakaļ.

  Savas domas neesmu mainījis. Esmu tikai noskaidrojis situāciju, un izdarījis secinājumus. Mani ļoti uztrauca notiekošais, tādēļ nevarēju nerunāt.

  Runājot par korumpētību. To cilvēki atzīt dažādās situācijās. To, piemēram, atzina Eimanis, kad viņu izmeta no LA, kā arī to, nezināmu iemeslu dēļ, man atzina arī AD. Turklāt korupcija ir cieši saistīta ar amatiem un naudu, jeb ar tiem cilvēkiem kas ir amatos un tiek algoti.

  Jūs, draugi, uzaudzējāt muskuļus un sākāt cīņu. Bet cīņa nebija par mācību. Cīņa bija par adiaforām.

  Baznīcā, manuprāt, ir jāsludina Dieva Vārds, nevis jādedzina ķeceri.

  Es aicinu uz konstruktīvu sarunu,

  Ar cieņu,
  gviclo

 59. gviclo:


  Rob, moritz,

  a mok iedot pa muti. Varbūt pagriezīs otru vaigu…

  Ar cieņu,
  gviclo

 60. talyc:


  lai tik provē vien viskaut ko iedot
  var arī kaut ko mēģināt atņemt
  vai tā diktan kārtīgi sabaidīt…
  jeb galu galā apelēt pie veselā saprāta
  - – -
  vis jau kaut kas mēģināc
  šitie – stūrgalvji neļaujas programmēties

 61. JG:


  Gvido, tu gribi konstruktīvu sarunu?

  Tad precizēsim – eksakomunicējis es esmu vien I.P.!
  Praktiski neko vairāk, kā viņa nepielaišanu pie draudzes, kurā es kalpoju, altāra , tas nenozīmē. Un diez vai viņš šajā draudzē jebkad ieklīdīs.
  Ja tev būtu atbilstošajā kontekstā nācies piedzīvot ņirdzīgu melu plūdus no viņa mutes sarakstē , kuru tev pārsūtīju, nedomāju, ka tu paliktu vienaldzīgs, ja šie meli skartu tevi. Par cik viņš šos melus nav nožēlojis, ekskomunikācija bija vienīgais veids, kā apliecināt, ka viņš ir grēkojis. Soli pa solim viņš un viņa pagļēvie sekotāji ir darījuši visu, lai mūs atsvešinātu un mums zustu vēlēšanās piederēt organizācijai, sauktai KLB.

  Kas attiecas uz muskuļiem, tu burtiski citē manus vārdus kādā telefonsarunā ar I.P. , kurā es norādīju uz bīstamību , ja baznīcā ( par kādu es toreiz uzskatīju šo organizāciju ) netiek integrēti jaunpienācēji, konkrēti jūs. Proti, šādā baznīcai, kura pēc būtības veidojas no jaun-pienācējiem, nedabiskā situācijā rodas neveselīgi procesi. Bet viņa smadzenes acīmredzot to uztvēra tikai kā draudu personiskajam KLuBiņam un lika atbilstoši rīkoties.

  Par apsaukāšanos – neatceros, ka būtu lietojis nepieklājīgus vārdus attiecībā uz oponentiem, asus – noteikti. Arī šis tavs izteiciens man atgādina I.P. , kurš kādā sarakstē ar mani to pārmeta nemitīgi, tā kā cilvēkam no malas, kam būtu iespēja iepazīties tikai ar vienas puses tekstu, rastos iespaids, ka viņa oponents ir briesmonis.

  Kas attiecas uz mācību, ja tu atceries, viena no galvenajām lietām jau pašā sākumā bija tā saucamās virsvaldes ” atstādināšana un sadraudzības pārtraukšana” ar mums, līdz ar to visā šai kontroversē ļoti ātri parādījās jauni, mācības aspekti. Tādai mežonīgai attieksmei pret mums personīgi un baznīcas mācību mēs nebijām gatavi, jo iesākumā runa tik tiešām, kā mēs to sapratām, gāja par adiaforiem jautājumiem. Bet galu galā , pārejot uz KLB, mēs nebijām iecerējuši piederēt mazpāpistu organizācijai, bet luteriskai baznīcai ar skaidru mācību, tā kā tiem, kas ar mums uzsāka šo cīņu, bija jārēķuinās ar sekām. Tāpat mani pārsteidza tas vieglums un ātrums, ar kādu B.P. un biedri bija gatavi no mums atvadīties un izdarīt to neklātienē. Tātad jautājums – KLB – baznīca vai KLuBiņš Paliek atklāts un es uzdrīkstos apgalvot , ka tā ir otrais, ne pirmais. Ceru, ka tu zini kas ir kluba tipa organizācija un ar ko tā atšķiras no baznīcas?

  Tā kā apgalvot, ka kontroverse nav mācības jautājums, nozīmē vnk atkārtot I.P. tiražētos mītus.

 62. gviclo:


  Paldies JG par prātīgajiem vārdiem.

  Šāda veida sarunu mēs bijām uzsākuši un varam turpināt. Es nenoliedzu faktus, bet neizdaru arī pāragrus secinājumus.

  Neesmu es bijis jūsu garīdznieku klubiņā, kā tu saki, tāpēc arī nesaprotu jūsu strīdus. To tu zini labāk. Bet baznīcu par klubiņu es tik un tā nesaukšu. Kādam Ilārs ir autoritāte, bet citam lauku draudzes mācītājs – tās jau ir jūs attiecības.

  Arī Somijā no jaukā vecīša Sarela baznīcas esot aizskrējis vesels bars cīkstoņu, jo viņš esot kā pāvestiņš. Bet es zinu viņa mācību, kā arī esmu ticies ar viņu. Manuprāt, viņš ir baznīctēvs, nevis pāvestiņš.

  Šeit cilvēka raksturam nav nozīmes. Un nav nozīmes tam, ka cilvēks pirž un rubina degunu. Baznīca pastāv Dieva vārda sludināšanā.

  Tu taču piekritīsi, ka ne jau Ilārs = KLB, kaut arī viņš ir ļoti apdāvināts teologs.

  Es negribu, ka jūsu intīmās attiecības ir pamats manai un manu brāļu apvainošanai. Mēs neesam klubiņā. Manuprāt, tu pārāk koncentrējies uz personībām. Klubiņos vadītāji nāk un iet, bet baznīcā ir tikai viens vienīgais mūžīgi mūžos.

  Ar cieņu,
  gviclo

 63. moritz:


  roberts uzdi*sienu uz liidzenas vietas safabricees… prichom tur sekta… es runaaju par iespeeju iedaliit pa draudzei juusu pashu kluba ietvaros…
  ***
  gvido, vai pie jums otra vaiga grieshana ir modee?…

 64. talyc:


  pati izpratne: “draudzes iedalīšana” ir greiza
  tas jādomā nāk iz romas laikiem un tirānu prakses
  tas nāk no bezdievīgās antikrista mācības (par baznīckungiem)
  - – -
  bibliski ir tā, ka ir vispārējais – Dieva aicinājums – Kristieša sūtība kalpot
  un otra lieta, ko mēs zinām ir tāda lieta kā draudzes aicinājums
  (kā to atrodam atrunātu vēstulēs Timotejam un Titam)
  tādi – pārbaudīti vīri lai tad arī kalpo
  katris savā amatā … atbilstoši
  spējām un aicinājumam

 65. JG:


  Gvido,
  diemžēl, I.P. = KLuBiņš. Pat G.B. nav KLB, bet I.P. ir! Bet kā teologs I.P. ir švaks. Neaizmirsti, ka visas šīs KLB izpostījušās “atstādināšanas un sadraudzības pārtraukšanas” bija viņa iniciatīva. Un līdz ar to tās ir viņa “teoloģija” praksē. Viņš ir labs teoloģisko tekstu kompilators, bet ne teologs.
  Nu un ja autoritāte liek, tad tā saucamā virsvalde lemj. Un tad notiek kā I.P. pirmais māceklis E.M. sajūsminājās – nu beidzot KLB viss ir kārtībā. Tur arī KLB KLuBiņa, ne baznīcas pazīmes.
  Es nenoliedzu, ka ATA draudzēm katrai par sevi ir baznīcas pazīmes – Vārds un Sakramenti, bet KLB šodien ir – KLuBiņš.

 66. jean:


  Gvido, vēl pakomentēšu diezgan lielu neprecizitāti, kas atspoguļojas KLB virsvaldes (drīzāk gan Ilāra) vārdos: “Uzkrītošs jau ir pats veids, kā jūs uzstājīgi dēvējat savas draudzes – neatkarīgās. Ar to labticīgiem cilvēkiem jūs mēģināt radīt priekšstatu, ka šīs draudzes ir neatkarīgas no baznīcas kārtības un Virsvaldes lēmumiem. Te vietā būtu neliels paskaidrojums.
  ATA luterāņu draudzes savu Satversmi ar nelielām izmaiņām patapināja no kādas latviešu draudzes, kas kādreiz bija piederējusi Luterāņu Baznīcai Misūri Sinode. Šīs draudzes Satversmē, tāpat kā citās LBMS draudzēs, vārds “neatkarīgs” attiecas uz valsti. Ne par kādu citu neatkarību šajā satversmē nav runas.”

  Vārds neatkarīgs ATA draudžu Satversmēs neattiecas uz valsti. Pavisam noteikti ne. Attiecībā uz saistību ar valsti ir Latvijas Republikas Satversme un LR Reliģisko organizāciju likums, kas saka, ka Latvijas Republikā valsts ir atdalīta no baznīcas un ka Valstij un pašvaldībām un to institūcijām, kā arī sabiedriskajām un citām organizācijām nav tiesību iejaukties reliģisko organizāciju reliģiskajā darbībā (5. pants). Tieši tāpēc draudžu satversmēs to vairs uzsvērt nevajadzēja.

  Tomēr viena iemesla dēļ gan vajadzēja pieminēt. Vārds “neatkarīgas” jeb “autonomas” ir tāpēc, ka ATA draudzes ir neatkarīgas un pastāv ārpus jebkuras LR reģistrētas reliģiskās savienības jeb baznīcas. Šādu atsauci statūtos pieprasa arī tas pats Reliģisko organizāciju likums: “Ja draudze nevēlas iekļauties kādā no jau esošajām reliģiskajām savienībām (baznīcām), tas jānorāda statūtos (satversmē, nolikumā) ar piebildi, ka draudze darbojas autonomi.” (p. 10.3.)
  Tikai un tieši šādā nozīmē ATA draudzes darbojas kā neatkarīgas un autonomas.

  KLB nav juridiska vienība, tā nav valsts atzīta, un tāpēc un tik ilgi kāmēr tas tā būs, ATA draudžu satversmēs stāvēs rakstīts, ka tās ir neatkarīgas.

  Un ja tā ir rakstīts draudžu Satversmēs, tad nevajag ļaudīm grozīt prātus un iestāstīt, ka nav nekādas neatkarības. Un bez tam šim vārdam toreiz “tālajā” 1997. gadā bija arī cita nozīme: ar to mēs uzsvērām un parādījām, ka esam neatkarīgi no LELBas.

  Tik ko darīt ar KLB Satversmi, ja tās dibinātājiem jau kādu laiku nemaz nav vēlēšanās izcīnīt tai juridisku statusu, lai ATA draudzes varētu mainīt Satversmes un ierakstīt tajās, ka ir piederīgas KLB?

  Un tik tāpēc ir radies man inkriminētais apvainojums par Cēsu un Pāles draudžu statusa maiņu. :) :) Patīk virsvaldei vai nē, bet Cēsīs un Pālē vairs nav ATA luterāņu draudzes,- tās ir likvidētas, izslēgtas no valsts reģistriem.

  Tomēr tai pašā nodomu Satversmē (ja nu, kad nu KLB tiktu reģistrēta) ir rakstīts, ka KLB piederošajām draudzēm ir JĀBŪT juridiski reģistrētām.

  Tā kā KLB nav juridisks, tad Ilāraprāt tādas pašas nejuridiskas var būt arī draudzes (un tomēr vēl 2002. vai 2003. gadā, kad KLB koncilā sadraudzībā uzņēma ATA Kristus miera draudzi, tad bija skaidrs uzstādījums – KLB uzņem tikai juridiski reģistrētas draudzes). Ja Ilārs tā vēlēsies, tad tā arī būs, lai arī kas būtu rakstīts satversmēs.

  Vēl tik piebildīšu, ka vasaras sākumā man zvanīja no Reliģisko lietu pārvaldes un lūdza, lai taču no Pāles atnes protokolu par vēlmi pārreģistrēties – kā nekā jau 8 gadi kā reģistrēti un ka tūlīt jau būšot 10 gadi, kas tad došot “pilno” reģistrāciju; esot zvanījuši mācītājam, bet tas neklapējot ne ar ausi. Tad nu saņēmos un zvanīju virsmācītājam, ka ir tāda lieta. Lai paņem iepriekšējā gada protokolu, izlabo datumus, paraksta un aiznes uz pārvaldi. Tomēr acīmredzot arī virsmācītājam bija vienalga: viena draudze vairāk vai mazāk kāda tur nozīme, īpaši jau ja dievkalpojumi Pālē vairs tāpat nenotiek.

  Vēlāk uzrakstīšu vēl :)

 67. moritz:


  talis
  pati izpratne: “draudzes iedalīšana” ir greiza
  utt
  ***
  bla bla bla… kaarteejaa piesieshanaas vaardiem… un vai ta ganos nemaz nerajieties?

 68. talyc:


  nesapratu tavu jautajumu motitz :/
  vai tu runā par rāšanu (rīkstēšanu ar bauslību)… tādu rāšanos?
  vai arī tev tur ir kāda drukas kļūda?
  - – -
  pārformulē lūdzu domu!
  - – -
  ļoti gribētu cerēt, ka tu neesi viens no tiem prātu zaudējušajiem
  kuri raujās pēc mācītāja amata; kuri tīko pēc bīskapa amata
  pārprasdami kalpošanas amata būtību
  (cerot ar to ko iegūt)
  * * *
  bet, ja arī kļūdos :(kā tas ar mani mēdz bieži notikt:)
  tad nekas, neņem galvā, moritz
  drīksti necensties:D

 69. gviclo:


  Draugi, jūs jau esat izdarījuši savu spriedumu [izvēli], un jūs šobrīt esat “īstais KLB,” bet mēs klubiņš. Es negribu mainīt jūsu domas.

  Pie mums diemžēl valkā tikai zaļas šlipses.

  Ar cieņu,
  gviclo

 70. talyc:


  Mīļi aicinu visus kam degsme / sāpe vai cita vēlme turpināt runāt par šo tēmu
  uz diskusiju telpu e-polemikā (Spiest šeit)

 71. Roberto:


  KLB, “īstais KLB”, KLuBiņš, KLBL, līdz šim esmu dzirdējis tikai par vienu KLB viss pārējais ir tikai lielo onkuļu galvās un galviņāsLasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.