43. Kas ir svētās atpūtas dienas svētīšana?


Kāda ir Dieva sirds?

Cilvēka izskats un darbi dod liecību par cilvēku. Tomēr ārējais izskats var maldināt. Zem raupjas ārienes var slēpties maiga sirds. Arī kārdinātājs izliekas par gaismas eņģeli, bet savu būtību nemaina.

Kāda ir Dieva sirds


Dieva priekšā visu cilvēku sirdis ir samaitātas. Viņu būtība ir ļauna. “No sirds iziet ļaunas domas.” [Mt.15:19] Pat ticīgajam ir šāda sirds saskaņā ar viņā veco dabu – veco Ādamu viņā. Ne mirkli mēs no tā nerodam mieru, tādēļ ikdienas tas ir jānoslīcina ar grēksūdzi.

Dievs ir taisns. Viņā nav nekādas netaisnības. Viņš vienmēr rīkojas pareizi. Dievs nedz glauda pārkāpējus, nedz mazina grēka nopietnību.

“Jo tāda ir Dieva griba – lai jūsu dzīve būtu svēta. Atturieties no netiklības! Zinait, ka ikvienam jāglabā sava miesa svētumā un godā, bet ne kaislē un kārībā, kā to dara pagāni, kas nepazīst Dievu. Nevienam nebūs savam brālim pāri darīt vai to izmantot kādā lietā, jo Tas Kungs ir atriebējs visās šinīs lietās, kā mēs jums to jau agrāk esam teikuši un apliecinājuši. ” [1.Tes.4:3-6]

Dievs pazīst cilvēku sirdis. Viņš vēlas patiesību pilnīgi visā.

Vai ir iespējams izlīgums ar Dievu?

Tādi, kādi mēs esam, mēs viņam nederam, bet labāki nevaram kļūt. Atbildi mēs atrodam Dieva sirdī, kuru Viņš ir mums atklājis. “Es tevi mīlēju ar mūžīgu mīlestību.”[Jer.31:3]

Dievs ir ne tikai dusmīgs Dievs, bet arī mīlestības, žēlsirdības un žēlastības Dievs. Viņa sirdī kvēlo tāda mīlestība uz mums, ka Viņš deva par mums savu Vienpiedzimušo Dēlu, lai Viņš nestu un izpirktu mūsu grēkus. Kristū “mums dota pestīšana Viņa asinīs, grēku piedošana pēc Viņa bagātās žēlastības.” [Ef.1:7]

Nemeklē mieru pats savā sirdī, bet raugies Dieva sirdī. Dieva sirds ir atvēra Golgātas kalnā, kur izlija Kristus asinis – samaksa par mūsu grēkiem. Bet Kristu tu ieraudzīsi Evaņģēlija vārdā un Kristības un Vakarēdiena sakramentos. Kristus reizi par visām reizēm ir izcietis Dieva dusmas.

Tagad Kristus ir mūsu Vidutājs, kura patvērumā mēs varam tuvoties Debesu Tēvam. “Kas tic Dēlam, tam ir mūžīgā dzīvība.” [Jņ.3:36]

Nevis nav Dievam pieņemams bez Kristus. Bet Kristū kristīti mēs esam tērpušies Kristū [Gal.3:27]. Viņa taisnībā mēs esam Dieva pieņemami.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

  * - ievadot atsauci ar linku, tā var parādīties ne uzreiz