354. Kādēļ Vakarēdiena sakraments jābauda cienīgi?


Kā notiks augšāmcelšanās?

Visu dienu beigās, Kristus otrās atnākšanas dienā, notiks visu mirušo augšāmcelšanās. Pirmos uzmodinās ticībā mirušos, un pēc tam apskaidros dzīvos ticīgos.


Starp ticīgo un neticīgo uzmodināšanu no mirušajiem nebūs nedz ilgs laika sprīdis, nedz kādu cilvēku pieņemta tūkstošgadīga valstība.

Ninivieši celsies tiesas dienā pret šo cilti un to pazudinās: jo tie, Jonam sludinot, no grēkiem atgriezās, un redzi, šeit ir vairāk nekā Jona. [Mt.12:41]

Redzi, es jums saku noslēpumu: Ne visi mēs mirsim, bet visi tiksim pārvērsti, piepeši, acumirklī, pēdējai bazūnei atskanot. Jo atskanēs bazūne, un mirušie tiks uzmodināti neiznīcībā, un mēs tapsim pārvērsti. [1.Kor.15:51-52]

Pats Kungs nāks no debesīm, kad Dievs to pavēlēs, atskanot ercenģeļa balsij un Dieva bazūnei: tad pirmie celsies tie, kas ticībā uz Kristu miruši. Pēc tam mēs, dzīvie, kas vēl pāri palikuši, kopā ar viņiem tiksim aizrauti gaisā padebešos, pretim tam Kungam. Tā mēs būsim kopā ar to Kungu vienumēr. [1.Tes.4:16-17]

Un kā cilvēkiem nolemts vienreiz mirt, bet pēc tam tiesa. [Ebr.9:27]

Uzdevums: Padomā, kurš no iepriekšminētajiem Bībeles pantiem noraida mācību par miesas pārdzimšanu.

Piezīme: Ideja par tūkstošgadu valstību [grieķ. - chiliasinos - mācība par tūkstošgadu miers valsti, ko Kristus nodibina zemes virsū pirms Pastarās dienas] balstās uz dažu Vecās Derības un Jāņa atklāsmes grāmatas pravietojumu burtisku skaidrojumu. Vecā Derība mums attēlo Mesijas laiku. Viņa valstību un šīs brīnišķīgās miera valstības izplatīšanos ar piemēriem, kas ņemti no laicīgās dzīves. Jaunā Derība pauž, ka tā jau ir īstenojusies Kristū Jēzū un Viņa žēlastības valstībā, Jaunā Derība neatzīst tās pravietojuma burtisku skaidrojumu, sacīdama: “Dieva valstība nenāk ārīgi redzamā veidi.” [Lk.17:20] Salīdzini, piemēram, Jes.9:1-6 un 11. nodaļu, kurās laimīgais miera laiks un atlikušā Israēla atgriešanās notiek Kristus dzimšanas laikā, kam sekoja evaņģēlija labās vēsts sludināšana. Atklāsmes grāmatas pravietojumi runā līdzības, tāpēc tie jāskaidro ar Bībeles tekstiem. Kristīgas Baznīcas konfesijas neatzīst mācību par tūkstošgadu valstību virs zemes un saskaņa ar Bībeli māca, ka Kristus nāks redzami tikai vienreiz un tad notiks pēdējā tiesa. Mazais Katehisms: Uzmodinās pastara diena mani un visus mirušos.”

Kristīgā Mācība »Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.