264. Kur un kad mēs varam lūgt?


Kā lasīt Bībeli?

“Es vēlētos lasīt Bībeli, bet es nezinu, ar ko sākt.” Uz šo bieži minēto problēmu brīnišķīgu atbildi sniedz apustulis Jānis, rakstot: “Bet šīs [Raksti] ir rakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva Dēls, un lai jūs, pie ticības nākuši, dzīvību iegūtu Viņa vārdā.” [Jņ.20:31] Ar šiem vārdiem Kristus mīļākais māceklis sniedz padomu visiem, kas no sirds vēlas lasīt Rakstus, bet nezina, ar ko sākt.

Kā lasīt Bībeli

Apustulis apliecina, ka viņa Evaņģēlija centrs ir Jēzus un ka visi, kas Viņu iepazīst un Viņam tic, iegūs mūžīgo dzīvi. Tā kā Jāņa evaņģēlija mērķis ir tik skaidrs, šī interesantā un viegli lasāmā Rakstu grāmata būtu ļoti piemērota ikvienam, kas vēlētos sākt lasīt Bībeli.

Bībele satur daudz faktoloģiskas informācijas, stāstus, dzeju utt.; tomēr Bībeles centrā ir krustā sistais un augšāmceltais no mirušajiem, gaidītais Mesija — Jēzus Kristus. Ne tikai apustulis Jānis uzsver Kristus nozīmīgumu Rakstos. Jēzus pats uz to norādīja.

Reiz Jēzus mācīja sinagogā. Pēc mesiāniska pravietojuma nolasīšanas no Jesajas grāmatas [61:1] Jēzus apsēdās un pārsteidza visu draudzi, sacīdams: “Šodien šis jūsu ausīm dzirdētais raksts ir piepildīts.” [Lk.4:21] Jēzus skaidri norādīja — Raksti liecina un norāda, rod savu mērķi un piepildījumu Kristū caur Viņa pestīšanas darbu visos ļaudīs.

Kopš pirmajām lappusēm, pirmā Dieva Evaņģēlija apsolījuma, kas pierakstīts 1.Mozus grāmatā [3:15], visu Vecās Derības praviešu rakstiem, Bībele dažādos veidos liecina par Jēzu, nākošo Mesiju. Zinot, ka Jēzus Kristus ir gan Vecās, gan Jaunās Derības vēsts centrā, lasītājs var būt drošs, ka saņems Dieva žēlastības labās vēsts svētību, nevis tiks apgrūtināts ar reliģisku likumu krājumiem.

VELNA KĀRDINĀJUMS

Velns arvien cenšas iegalvot, ka Bībele vispirms ir dievišķais ceļvedis pilnīgākai tikumīgai dzīvei. Tādēļ pēc Bībeles izlasīšanas lasītājs tiek kārdināts censties dzīvot tā, lai patiktu Dievam un saņemtu Viņa svētību. Jēzus nepārprotami brīdināja, ka tas ir Rakstu sākotnējā mērķa nopietns pārpratums. Viņš stingri aizrādīja farizejiem, to laiku ietekmīgākajiem reliģiskajiem līderiem, ka Raksti vispirms nav reliģisku likumu krājums.

Jēzus teica farizejiem: “Jūs pētījat rakstus, jo jums šķiet, ka tajos jums ir mūžīgā dzīvība, un tie ir, kas dod liecību par mani.” [Jņ.5:39; skatīt arī Mk.12:24; Ap.d.13:27] To pārstāstot vienkāršos vārdos, Jēzus sacīja farizejiem: “Jūs nemitīgi pārlasāt Rakstus, cerēdami atrast tādu dzīvesveidu, kas patiktu Dievam. Tomēr — Bībeles primārais uzdevums nav kalpot par reliģisku likumu krājumu. Bībele ir grāmata, kurā apkopoti vairāki Dieva iedvesmoti raksti, kas visi liecina un norāda uz mani.” Tādēļ, pat ja, iesākot lasīt Bībeli, tas nav tik skaidri redzams, Bībeles galvenais mērķis nav sniegt lasītājam vairākus reliģiskus likumus, kas būtu jāievēro, lai patiktu Dievam, bet gan stāstīt par Jēzu Kristu, kas nevainojami piepildījis bauslību mūsu vietā un mūsu dēļ. [Mt.5:17]

Tādēļ, lasot Rakstus, pārāk nekavējieties pie bauslības. Izvairieties no kārdinājuma meklēt Bībelē reliģiskus likumus, kurus izpildot var iegūt Dieva labvēlību. Pievērsiet savu uzmanību Dieva mīlestībai un žēlastībai Jēzū Kristū. “Jo bauslība ir dota caur Mozu, bet žēlastība un patiesība ir nākusi pasaulē caur Jēzu Kristu.” [Jņ.1:17]

KRISTUS SAKNES

Lai izprastu Rakstu attiecības ar Kristu to centrā, varētu palīdzēt analoģija ar koku. Iedomāsimies, ka Kristus ir koka stumbrs. Ja jūs vēlaties redzēt, uz kā balstās Kristus [koka stumbrs], vai no kurienes Kristus radies, tad jums jādodas pie saknēm: jāpēta Vecās Derības raksti. No sākuma līdz pat beigām Jaunajā Derībā atrodamas atsauces uz Veco Derību. Vecajā Derībā ir ap 300 pravietojumu par Kristu. Jaunās Derības Vēstule ebrejiem satur 29 citātus un 50 nepārprotamas atsauces uz Vecās Derības rakstiem. Apmēram 70% Jāņa atklāsmes grāmatas [278 no 404 pantiem] pantu satur vienu vai vairākas atsauces uz Veco Derību!

Tos, kas Bībeli lasa regulāri, pārsteidz, cik daudz Bībelē atrodamas atsauces par Kristus “saknēm” Vecajā Derībā. Piemēram, kad evaņģēlisti gribēja izskaidrot, ko nozīmēja Jēzus vārdi un darbi — pat notikumi, kas norisinājās ap Viņu —, tie atsaucās uz Vecās Derības rakstiem. Kad evaņģēlists Jānis raksta, kā kareivji, kuri Jēzu sita krustā, paņēma Viņa mēteli un par to meta kauliņus, viņš skaidro, ka “tā piepildījās raksti: tie manas drēbes izdalījuši savā starpā un par manu apģērbu metuši kauliņus.” [Jņ.19:24; Ps.22:18]

Arī pats Jēzus bieži atgādināja saviem klausītājiem, ka viss, ko Viņš sacījis un darījis, notika, lai “Raksti taptu piepildīti.” Pēc augšāmcelšanās Jēzus sacīja saviem sekotājiem: “Šie ir tie vārdi, ko Es jums esmu sacījis, vēl pie jums būdams, ka visam bija notikt, kas par mani rakstīts Mozus bauslībā, praviešos un dziesmās.” [Lk.24:44] Atcerieties, ka tas, ko mēs saucam par “Veco” Derību, bija vienīgie Raksti, uz kuriem Jēzus varēja atsaukties ["Jaunās" Derības grāmatas un vēstules vēl nebija sarakstītas]; un tomēr mums bieži vien nākas ar pārsteigumu secināt, ka Vecajā Derībā Kristus mācekli atrada visu, kas viņiem bija jāzina par Pestītāja ciešanām, nāvi un miesīgo augšāmcelšanos no mirušajiem trešajā dienā. Piemēram, skatieties Jēzus sarunu ar vienu no viņiem ceļā uz Emmavu. [Lk.24:27]

Šī līdzība par Jēzu kā koka stumbru un Viņa “saknēm” Vecajā Derībā ir brīnišķīga, ticību raisoša pieredze. Veroties augstāk, virs stumbra [Kristus], jūs saņemsiet vēl vairāk svētības. Visi Jaunās Derības raksti [papildus Jāņa evaņģēlijam] brīnišķi “sazarojas” un izskaidro Kristus dzīves, nāves un augšāmcelšanās nozīmi.

No Rakstu nepārprotamās liecības un paša Kristus mēs zinām, ka “Kristus ir visu Rakstu centrā.” Pirms piedāvājam jums visai lietderīgos pamatpaņēmienus, kā Dievam par prieku lasīt Bībeli, jānorāda uz kādu viltīgu triku, kuru velns izmanto, lai novestu Bībeles lasītājus no pareizā ceļa. Šī informācija palīdzēs jums izvairīties no iekļūšanas šajos slazdos.

Lasi turpinājumu »

Birkas: , , , , ,



Abonē šīs atsauces.




Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.