300. Kurus tad īsti ir jākrista?


Jesaja pravietoja par jūsu taisnošanu

Kāds beduīnu gans 1947.gadā piecpadsmit jūdzes uz austrumiem no Jeruzalemes, meklējot Jūdejas tuksnesī noklīdušu kazu, iesvieda akmeni tumšā alā. Izdzirdot plīstošu trauku šķindu, gani iegāja alā. Viņi ieraudzīja, ka akmens ir sasitis vienu no daudzajām māla krūkām, kurās atradās seni rakstu tīstokļi. Izrādījās, ka krūkās ievietotie manuskripti satur visu Veco Derību, izņemot Esteres grāmatu. Starp šiem manuskriptiem, kas kļuva pazīstami kā Nāves jūras tīstokļi, atradās arī Jesajas grāmata gandrīz tādā pašā veidā, kā mēs to pazīstam šodien. Cik brīnišķīgi, jo Jesajas grāmata satur nepārprotamus pravietojumus par Kristus ciešanām un nāvi, un tie pasludināti septiņus gadsimtus iepriekš.

Jesaja pravietoja par jūsu taisnošanu


JUMS IR VĒL LABĀKA VĒSTS!

Tomēr jums vislabākā un brīnišķīgākā vēsts ir nevis tā, ka Nāves jūras tīstokļi sniedz vēl vienu liecību par Jēzu kā Dieva apsolīto Mesiju, bet gan tā, ka Jesaja, Dieva iedvesmots, pasludināja, ka Jēzus būs tas, kurš “palīdzēs daudziem iegūt taisnību” (Jes.53:11).

Vairākus gadsimtus pirms Jēzus dzimšanas Jesaja ir sniedzis visuzskatāmāko, aizkustinošāko un iespaidīgāko aprakstu par to, kā un kāpēc Jēzum bija jācieš un jāmirst. Ja jūs vēl neesat lasījis Jesajas grāmatas 53.nodaļu, IZLASIET TO TAGAD!

Jesaja raksta, ka Jēzus “bija nicināts, labāki ļaudis no viņa vairījās, vīrs, kam nebija svešas sāpes un kas bija norūdīts ciešanās”. Jesaja pasludina, ka Jēzus “nesa mūsu sērgas un ciešanas, un mūsu sāpes Viņš bija uzkrāvis sev.. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts Viņam mums par atpestīšanu, ar Viņa brūcēm mēs esam dziedināti” (Jes.53:3-5).

Bez tam vēl Jesaja raksta, ka “mēs visi maldījāmies kā avis, ikviens raudzījās tikai uz savu ceļu, bet Tas Kungs [Debesu Tēvs] uzkrāva visus mūsu grēkus Viņam” (Jes.53:6). Ieklausieties: “Tas Kungs bija lēmis Viņu [Jēzu] satriekt ar ciešanām. Kad Viņš [Jēzus] nodos savu dvēseli par salīdzinājuma upuri.. No dvēseles ciešanām Viņam radīsies panākumu papilnam; ar savu atziņu MANS TAISNĪGAIS KALPS [JĒZUS] PALĪDZĒS DAUDZIEM IEGŪT TAISNĪBU, uzņemdamies uz sevi viņu noziegumus” (Jes.53:10-11).

Vai nav brīnums! – Vairākus gadsimtus pirms Jēzus piedzimšanas Debesu Tēvs bija noteicis, ka Viņš būs tas, kura smagās ciešanas un nāve nodrošinās iespēju “DAUDZIEM IEGŪT TAISNĪBU” (Jes.53:11).

PRIECĀJIETIES, KA JŪS ESAT ATTAISNOTI KRISTŪ

Tas nozīmē, ka jums vairs nav bezgalīgi jānomokās, meklējot reliģiskus vai garīgus paņēmienus, kā izpatikt Dievam. Tāpēc nevis centieties pats sevi Dieva priekšā attaisnot ar saviem dievbijīgajiem reliģiozajiem centieniem vai garīgām domām, bet gan, izmantojot Dieva vārda un Gara sniegto iespēju, piesauciet Dieva žēlastību Kristū. Ik dienas dzīvojiet ar Dieva labo vēsti, ka ar sava Dēla nāvi un augšāmcelšanos Dievs jūs ir attaisnojis. Kristus dēļ Debesu Tēvs jums piedod. Viņš jūs sagatavo tam, lai jūs varētu stāties Viņa priekšā svēti un pagātnes grēku neaptraipīti (2.Kor.5:21).

Vairākus gadsimtus pēc Jesajas varenajiem pravietojumiem par Kristus ciešanām un nāvi apustulis Pēteris sludina šo pašu labo vēsti, rakstot: “Viņš uznesa mūsu grēkus savā miesā pie staba, lai mēs, grēkiem miruši, dzīvotu taisnībai; AR VIŅA BRŪCĒM jūs esat dziedināti” (1.Pēt.2:24).

Cik tā ir brīnišķa vēsts – zināt, ka apustulis Pēteris līdzdala jūsu prieku! Nav nekādas vajadzības nest pagātnes grēku nastu. Tāpēc, ka Jēzus ar savu nāvi ir samaksājis par jūsu grēkiem, Dievs jūs tagad attaisno. Dievs PASLUDINA, ka Viņš jūs uzskata par pilnīgi nevainīgu un svētu. Iespējams, ka jūsu draugi vai pat ģimenes locekļi jūs uzskata par grēcinieku, tomēr Dievs caur savu kalpu Pāvilu paziņo, ka Viņš jūs nenolād. “Kas apsūdzēs Dieva izredzētos? – DIEVS TOS ATTAISNO” (Rom.8:33).

JŪSU PRIEKA LŪGŠANA

    Kungs, vēl pirms Jēzus bija dzimis, Tu liki cilvēkiem noglabāt alās Tavu svēto vārdu pierakstus, tai skaitā arī Jesajas pasludināto Evaņģēlija vēsti. Un tad 1947.gadā Tu atklāji šo māla krūku saturu, lai atkal apstiprinātu vēsturiskos, dzīvos un precīzos pravietojumus par Tava Dēla Kunga Jēzus ciešanām un nāvi, kas mūs glābj. Jel saglabā Tavu svēto un pestījošo Evaņģēliju manas sirds māla traukā (2.Kor.4:7). Ik dienas atdari manu sirdi, lai arī mana ģimene un draugi iepazītu Jesajas vēsts prieku, ka Jēzus ir miris, lai daudzus, tai skaitā arī viņus, darītu taisnus! Āmen.

Birkas: , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.