297. Kas veic kristību?


Iepriecinājums caur Kristus miesu un asinīm

Ir dienas, kad jūs noteikti jūtaties apbēdināti, sātana kārdināšanas bultu ievainoti un vilšanās dēmonu nomākti. Šīs velnišķīgās raizes ir tapušas ellē ar nolūku atņemt jums drosmi, sagādāt raizes un iedzīt izmisumā. Lai palīdzētu jums šajos grūtajos brīžos, Jēzus jums piedāvā vairāk nekā tikai vienkāršu padomu “vērst skatienu augšup” vai novēlējumu “lai jums laba diena”. Pārbaudījumu izturēšanai Jēzus jums piedāvā Savu augšāmcelšanās spēku (Ef.1:18–20). Viņa miesa un asinis sniegs jums spēku un iepriecinājumu, kādu nespēj dot neviens cits cilvēks!

Iepriecinājums caur Kristus miesu un asinīm

JĒZUS MIESA UN ASINIS DOD JUMS SPĒKU, BET GARĪGAIS SPĒKS GARANTĒ JUMS IEPRIECINĀJUMU!

Katru reizi, kad saņemat Svēto Vakarēdienu, jūs saņemat jūsu krustā sistā un augšāmcēlušā Pestītāja Kristus patieso miesu un asinis. Tāpat kā jūsu ķermenim ir nepieciešama dienišķā barība, lai to pabarotu un spēcinātu, jūsu ķermenim un dvēselei ir nepieciešama barojošā, spēcinošā un iepriecinošā Jēzus miesa un asinis Svētajā Vakarēdienā. Mārtiņš Luters skaidro:

“Tādēļ tas [Svētais Vakarēdiens] ir piemēroti nosaukts par dvēseles barību, jo tas baro un stiprina jauno cilvēku. Lai gan tā ir taisnība, ka kristībā mēs vispirms piedzimstam no jauna, mūsu cilvēciskā miesa un asinis nav zaudējušas to veco ādu. Ir tik daudz sātana un pasaules liktu šķēršļu un kārdinājumu, ka mēs bieži nogurstam un esam tik ļoti nomākti, un brīžiem pat paklūpam. Tādēļ Tā Kunga mielasts tiek dots ikdienas barībai un uzturam, lai mūsu ticība var atjaunoties un stiprināt sevi un nekrist atpakaļ cīņā, bet pakāpeniski augt stiprāka.”

KRISTUS MIESA UN ASINIS — JŪSU UZVARA PĀR SĀTANU

Luters turpina:

“Jaunajai dzīvei [Kristū] ir jābūt tai, kas attīstās un iet uz priekšu, taču tajā pašā laikā tai ir jāiztur lieli pārbaudījumi. Jo sātans ir patiesi nikns ienaidnieks; kad viņš ierauga, ka mēs esam modri pret viņu, cīnoties ar veco cilvēku mūsos, un ka viņš nespēj pārspēt mūs ar savu varu, viņš izmanto slepenas un viltīgas metodes un visu savu mākslu, nepārstājot to darīt, līdz mēs esam paguruši un vai nu atsakāmies no savas ticības vai pat atdodam savas rokas un kājas, un kļūstam nomākti vai vienaldzīgi. Šādiem laikiem tiek piedāvāts šis iepriecinājums; kad sirds jūtas tik nospiesta, tā no Svētā Vakarēdiena var iegūt atjaunotu spēku un iepriecinājumu.”

Tālāk Luters norāda, ka pirmie kristieši drosmīgi stājās pretī vajātājiem. Viņi saņēma šo spēku un iepriecinājumu, regulāri laužot maizi (Ap.d.2:24, 46).

PRIECĪGI DZIEDIET PAR IEPRIECINĀJUMU UN SPĒKU JĒZUS MIESĀ UN ASINĪS!

Jau pašos pirmsākumos Jēzus Kristus sekotāji nespēja klusēt par spēku un iepriecinājumu, ko tie saņem no Kristus patiesās miesas un asinīm. No kristīgās baznīcas sākumiem, reformācijas laikā un līdz pat mūsdienām kristieši visā pasaulē, saņemot Svēto Vakarēdienu, tiek tā piepildīti ar prieku, ka tas liek viņiem dziedāt par viņu iepriecinājumu un cerību. Gadsimtiem ilgi kristieši, saņemot Svēto Vakarēdienu, ir vienojušies varenajā slavas dziesmā “Kungs Jēzu Kristu, Tu esi sagatavojis”, kas balstīta uz 1. Kor. 11:26. Viņi dzied par iepriecinājumu, ko tie saņems:

“Kungs Jēzu Kristu, Tu esi sagatavojis šo mielastu mūsu pestīšanai, tā ir Tava miesa un Tavas asinis, un, sekojot Tavam aicinājumam, mēs kā pagurušas dvēseles, kas grēka nospiestas, nākam pie Tevis pēc iepriecinājuma un piedošanas.”

Šī varenā dziesma noslēdzas ar šādiem vārdiem:

“Kungs, esi slavēts laiku laikos par Tavu mierinājuma mielastu! Sargā to, jo pasaule to nemīl. Liec, lai šis sakraments man ir svētīts iepriecinājums dzīvē un nāvē.”

    Mīļais Kungs Jēzu, es slavēju Tevi par to, ka dod man Savu miesu un Savas asinis, kas ir mana spēka un iepriecinājuma avots. Liec man just izsalkumu pēc Tavas dzīvību dodošās miesas un asinīm, lai es taptu iepriecināts pat tad, kad dzīvē pienācis ļaunākais, pati nāve. Es lūdzu Jēzus vārdā. Āmen.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.