221. Ko nozīmē, ka Draudze ir neredzama?


Gods Dievam, solis nostaigāts!

“Cik mīlīgas ir Tavas māju vietas, ak, Kungs Cebaot! Mana dvēsele ilgojas un tvīkst pēc Tā Kunga pagalmiem, mana sirds un mana miesa skaļi gavilē pretī dzīvajam Dievam. Jo putniņš ir atradis māju un bezdelīga sev ligzdu, kur tā savus bērnus izperē un glabā, pie Taviem altāriem, Kungs Cebaot, mans ķēniņ un mans Dievs! Svētīgi ir tie, kas dzīvo Tavā namā, tie Tevi slavē vienumēr! Svētīgi ir tie cilvēki, kas Tevī atrod sev spēku, kam sirdīs stāv Tavi ceļi, kas, caur raudu ieleju staigādami, to dara par avoksnainu zemi, un jau agrais lietus to pušķo ar svētību. Viņi iet no spēka uz spēku, līdz kamēr viņi parādās Dieva priekšā Ciānā. [..] Tiešām, viena diena Tavos pagalmos ir labāka nekā tūkstoš citas! Stāvēt pie Dieva nama sliekšņa ir labāk nekā mājot bezdievības mājokļos!” [Ps.84:2-8, 11]

Gods Dievam, solis nostaigāts!


“Gods Dievam, solis nostaigāts / Uz mūžību, uz mājām,” – dziedāja mūsu tēvi, un dziedam arī mēs gadu mijā. Šo gada soli esam nostaigājuši visi kopā, palikdami Dieva namā.

Dieva nams ir celts un aprīkots cilvēku dēļ. Lai gan tas tiek saukts par vietu, kur mājo Dievs, tomēr Viņš šajā šaurajā un necilajā vietā mājo ne Sevis, bet vienīgi cilvēku laba un cilvēku dēļ, lai tie varētu mājot Viņa tuvumā – žēlastībā un patiesībā, kas ieved tos mūžīgajā dzīvībā un godībā.

Dieva nams ir vieta, kur parādās Dieva žēlastības klātbūtne – caur Sava vārda mācību un Savām labestības dāvanām Viņš cilvēkus ved pie Sevis un dāvā tiem grēku piedošanu un svētlaimīgu mūžību. Tur, kur Dieva vārda dzīvinošā spēka un Viņa labestības dāvanu nav, tur pat tad, kad cilvēkiem šķietamiem labi klājas, Dievs vairāk ir klātesošs ar savu skarbo un iznīcinošo bauslības balsi visā radībā.

Dieva vīrs Mozus šo balsi ir labi sadzirdējis – “Tu cilvēkus atkal dari par pīšļiem un saki: “Griezieties atkal atpakaļ Jūs cilvēku bērni!”.. Tu tos aizrauj kā plūdos, tie ir kā rīta miegs, tie ir kā zāle, kas agrumā ir augšanas spēka pilna, kas rītā atzeļ un zied, vakarā vīst un kalst. Jo mēs iznīkstam Tavu dusmu priekšā, tiekam iznīcināti Tavas bardzības dēļ. Tu liec mūsu noziegumus Savā priekšā, mūsu apslēptos grēkus Sava vaiga gaismā.” [Ps. 90:3, 5-8]

Šajā Dieva bauslības bargajā aicinājumā – “Griezieties atkal atpakaļ, jūs cilvēku bērni!” – atklājas un darbojas varens spēks, kuram neviens nevar stāvēt pretī. Šis spēks vai nu iznīcina visus cilvēka zemes dzīves pūliņus un dara tos par pīšļiem un par neko, un pašu cilvēku, kailu un nabagu, ar visiem viņa grēku nopelniem iemet tumsā un nebeidzamās elles mokās, vai arī satriec cilvēka grēka lepnību un pašu cilvēku ar nožēlā noliektu galvu griež atpakaļ pie Sevis, ved Savā namā, un, dāvādams ticību, tam droši dod satvert un iemantot neiznīcīgo dzīvību, bet cilvēka dzīves pūliņus dara par augļiem, kas bagātīgi paliek un vairojas mūžībai.

Tādēļ arī mums nezināmais dziesminieks no Dāvida nozīmētās Koraha dēlu dzimtas tā gavilē par savu brīnumaino likteni – būt kopā ar savu dzimtu un pēcnācējiem Dieva namā, pie Dieva nama bagātības un pilnības. Viņš nesauc sevi par zemes rāpuli, bet par putniņu, kas spēj uzspurgt debesīs. Šim putniņam, kas pats ir debesu lidonis, uz zemes ir vietiņa, kur ligzdot un audzināt savus bērniņus, kamēr tie viņa gādībā top stipri un no kusliem radījumiem, kas nebūtu cienīgi saukties pat par rāpuļiem, kļūst par īstiem debesu iemītniekiem.

Tas ir stāsts arī par mums. Arī mēs, tāpat kā dziesminieks, neesam debesu būtnes vien. Pastāvīgas debesu būtnes ir tikai eņģeļi un aizmigušie svētie, kas svētlaimībā gaida godības atnesēju dienu -augšāmcelšanos. Mēs, tāpat kā putni, esam sieti arī pie zemes, jo pie zemes saistīta tā vieta, kur atveldzēties un ligzdu vīt. To droši mēs varam darīt tikai Dieva namā, kur atspirgstam pie Viņa vārdu mācības un sakramentiem. Tur Kristus mūs un mūsu bērnus – vājos un nespēcīgos putnus – pats ir sapulcinājis kā putns savus mazuļus zem saviem varenajiem spārniem.

Lai katram no mums gan šajā gadā, kas vēl priekšā, gan visos nākamajos Tā Kunga gados Viņa namā ir atspirgšanas vieta un pasargājums debesu ceļā šeit virs zemes, lai mēs varam iet no spēka uz spēku, līdz kamēr parādīsimies Dieva priekšā Ciānā. Lai Kristus Evaņģēlijā smeļam spēku un gudrību, kas ļauj mums padarīt šīs dzīves tuksnesi un nāves lauku sev apkārt par ūdeņiem bagātu un auglīgu zemi. Nav labākas vietas virs zemes kā Tā Kunga nams! “Tiešām, viena diena Tavos pagalmos ir labāka nekā tūkstoš citas! Stāvēt pie Dieva nama sliekšņa ir labāk nekā mājot bezdievības mājokļos!”

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.