86. Kas ir saderināšanās?


Dievs vai dievi?

Lai gūtu pārskatu par Jēzus Kristus Pēdējo dienu svēto baznīcu, vispareizāk būtu sākt ar mācību par Dievu, kā to skaidro šī baznīca.

Dievs Tēvs un Jēzus Kristus


TRĪSVIENĪBA

Mormoņu teoloģija tiešām lieto vārdu “Trīsvienība”, runājot par Dievu, un tiešām ar to domā Tēvu, Dēlu un Svēto Garu. Mormoņu baznīca kristī Trīsvienības vārdā. Taču mormonisms māca, ka Tēvs, Dēls un Svētais Gars katrs atsevišķi ir dievi. Tās ir trīs būtnes – trīs dievi (lai gan pēc varenības Tēvs ir pirmais, Jēzus – otrais un Svētais Gars – trešais). Mormonismā Trīsvienības vienotība neizriet no tās “vienotības būtībā” (no tā, kas “veido” būtni, ko sauc par Dievu). Trīsvienība drīzāk izriet no mīlestības un mērķa kopības (S. O. Bennion, Fundamental Principles of the Gospel, 22. lpp.). Ticīgajiem mormoņiem ir ne tikai viens dievs, bet gan vairāki, daudzi dievi.

“Daudzi apgalvo, ka ir viens Dievs; Tēvs, Dēls un Svētais Gars ir viens Dievs! Es saku, ka tad taču tas ir dīvains Dievs. [..] Tiem visiem ir jāsatilpst vienā Dievā” (E. F. Parry, Joseph Smith’s Teachings, 55. lpp. un turpmāk).

Braiams Henrijs Robertss bija viens no Septiņdesmito padomes prezidentiem, kurš sastādīja Pēdējo dienu svēto baznīcas vēsturi sešos sējumos. Vienā no savām doktrinārajām esejām viņš sniedz pārskatu par mormoņu iepriekšminēto mācību par Dievu:

“Dieva vienotība, kā tā aprakstīta Bībelē, nekad nebija attiecināma uz Dieva būtību, bet gan tikai uz Viņa pilnību un citām īpašībām. [..] Baznīcas mācība apgāž par ortodoksālu uzskatīto doktrīnu, jo, pasludinot Dieva personu absolūto atšķirīgumu, tā apgalvo, ka pastāv vairāki Dievi – trīs. [..] Mēs apgalvojam, ka šajā Dievā pastāv trīs atšķirīgas personas un ka to vienotība izpaužas tikai prāta, mērķa, gudrības, viedības, labestības, godības u. c. vienotībā” (B. H. Roberts, A Scrap Book, 2. sēj., 101., 103. lpp.).

DIEVS REIZ BIJIS CILVĒKS

Mormonisma mācība par Dieva dabu vai būtību nonāk pie secinājuma, ka Dievs ir bijis cilvēks, kas ticis paaugstināts. To sludināja Džozefs Smits, un arī daudzi citi mormoņi ir pauduši līdzīgu uzskatu:

“Es jums pastāstīšu, kā Dievs kļuva par Dievu. Mēs esam iedomājušies, un mēs uzskatām, ka Dievs jau iesākumā ir bijis Dievs. Es tūdaļ šo domu atspēkošu, noņemšu tai pārklāto plīvuru, lai jūs varētu redzēt. [..] Pirmais evaņģēlija princips ir pilnībā apzināties Dieva būtību, apzināties, ka mēs varam ar Viņu sarunāties tāpat, kā viens cilvēks sarunājas ar otru, ka arī Viņš kādreiz ir bijis tāds pats kā mēs. Patiesi, ka pats Dievs, mūsu visu Tēvs, ir mājojis uz zemes tāpat kā Jēzus Kristus; un es to pierādīšu ar Bībeles palīdzību” (Joseph Smith, Teachings of the Prophet Joseph Smith, 345.-47. lpp.).

Nesenā pagātnē nelaiķis baznīcas prezidents Džozefs Fīldings Smits savos darbos atsaucās uz apgalvojumu, kas bija izskanējis kādā pravieša Džozefa Smita sprediķī un ar ko vairāki cilvēki bija nemierā:

“Mūsu debesu Tēvs pats reiz ir izgājis cauri dzīvei un nāvei un ir tapis paaugstināts” (Doctrines of Salvation, 1. sēj., 10. lpp.).

MŪŽĪGĀ PROGRESIJA

“Atcerieties, ka Dievs, mūsu debesu Tēvs, arī, iespējams, ir bijis bērns, mirstīgs tāpat kā mēs, bet soli pa solim uzkāpis pa izaugsmes kāpnēm, izgājis progresa skolu, virzījies augšup un uzvarējis, kļūdams par to, kas Viņš ir tagad” (Orson Hyde, Journal of Discourses, 1. sēj., 123. lpp.). Ja Dievs ir spējis attīstīties no cilvēka līdz dievišķai būtnei, tad visiem cilvēkiem ir iespējams sasniegt dievišķu stāvokli, ja tiek izraudzīts pareizais ceļš. Kļūt par dievu ir katra mormoņu vīrieša augstākais uzdevums. Arī sieviete var sasniegt “dievišķīgumu”, bet tikai, ieņemot otršķirīgu stāvokli. Viņu nekad nepielūdz un nesauc vārdā. Viņas loma, domājams, ir radīt miljardiem dvēseļu sava vīra pasaulei.

Džozefs Smits nepārprotami sludināja, ka cilvēki var kļūt par dievišķām būtnēm:

“Lūk, kas ir mūžīgā dzīvība – pazīt vienīgo gudro un patieso Dievu; un jums pašiem ir jāmācās būt dieviem, Dieva ķēniņiem un priesteriem, kā to visi dievi pirms jums ir darījuši, proti, aizvien kāpjot no zemākas pakāpes uz augstāku, no sīkā uz diženo” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, 345.-47. lpp.).

Šī mormoņu mācība par pāriešanu no cilvēciskā stāvokļa uz dievišķo ir pazīstama kā mūžīgās progresijas mācība. To vislabāk izsaka bieži citētā frāze, ko teicis mormoņu baznīcas piektais prezidents Lorenco Snovs:

“Tāds, kāds ir cilvēks, reiz ir bijis arī Dievs; tāds, kāds ir Dievs, var kļūt arī cilvēks” (Millenial Star, 54. sēj., citēts The Ensign, 1982. gada februāris, 39. lpp.).

POLITEISMS MORMONISMĀ

Mormonoisms tātad sludina vairāku dievu pastāvēšanu. Līdzās Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam, kas katrs atsevišķi ir dievs, pastāv neskaitāmi citi dievi. Mormoņu autori, piemēram, Brūss Makonkijs, izskaidro šo mormoņu mācību:

“Runājot par mūžību šaurākā nozīmē, šie trīs ir vienīgie dievi, ko mēs pielūdzam. Taču bez viņiem vēl pastāv milzīgs daudzums svētu būtņu, kas nākušas no neskaitāmām pasaulēm un tikušas paaugstinātas līdz dievu stāvoklim” (Mormon Doctrine, 576.-77. lpp.).

Šiem dieviem turklāt ir sievas. Viens no baznīcas agrīnajiem apustuļiem, Orsons Prats, apgalvoja, ka katram dievam “ir sava sieva vai sievas, kas viņam dotas vēl pirms pestīšanas, t. i., vēl esot mirstīgā stāvoklī” (The Seer, 1. sēj, 3. nr., 37. lpp.).

Džozefs Smits apgalvoja, ka daudzdievība ir bijusi baznīcas mācība kopš tās pirmsākumiem:

“Es runāšu par daudzdievību. [..] Es vēlos teikt, ka vienmēr un visās draudzēs, kurās es esmu sludinājis par Dievu, es esmu runājis par daudzdievību” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, 370. lpp.).

Neraugoties uz šo nepārprotami izteikto Pēdējo dienu svēto baznīcas mācību, kas pastāvējusi gandrīz kopš tās pirmsākumiem, šīs baznīcas vienkāršais loceklis visbiežāk domā par Dievu kā par Jēzus Kristus Tēvu. Viņš ir vienkāršo ticīgo mormoņu Dievs. Daudzi mormoņu baznīcas piederīgie, domājams, pat nezina tās oficiālo mācību par daudzdievību.

MORMOŅU HIMNA

Sarakstījusi Eliza R. Snova:

“Mācījos es piesaukt Tevi,
Tēvs mans, Tu, kas debesīs,
Bet kādēļ – to nezināju,
Kamēr nāca ziņa šī.
Doma lika prātam samulst -
Kādēļ vientuļš esi Tu?
Uzzināju patiesību;
Patiesība mūžīgā
Saka – arī Māte tur.” (Hymns, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 139. nr.)

BĪBELES DIEVS

Kristīgā ticība Trīsvienības Dievam sakņojas vienīgi Bībelē. Dievs ir tikai viens (5.Moz.6:4; 1.Kor.8:4-6). Taču šis Dievs ir trīs personas vienā būtībā. Katra no tām ir patiess Dievs, pilnīgs un mūžīgs, kam piemīt Dieva būtība (skat., piemēram, Kol.1:19). Taču vienlaikus katra persona ir atšķirīga. Dieva trejādā daba ir noslēpums, ko cilvēka prāts nespēj pilnībā izprast. Šī noslēpuma vienīgais uzdevums ir vairot Dieva visvarenību. Taču šī Trīsvienības mācība ir būtiska kristīgās ticības sastāvdaļa. Jēzus ir teicis: “Bet šī ir mūžīgā dzīvība, ka viņi atzīst Tevi, vienīgo patieso Dievu, un to, ko Tu esi sūtījis, Jēzu Kristu” (Jņ.17:3).

Dievs mums ir atklājies caur Jēzu Kristu, Dieva Dēlu. Jēzus Kristus ir nācis pasaulē, lai pestītu cilvēci no grēka (Jņ.3:16; 1.Jņ.4:9). Dieva Gars ir patiesības nesējs visiem, kas tic (Jņ.15:26, 1.Kor.12:3). Ikvienam vajadzētu ņemt vērā apustuļa Pāvila brīdinājumu, ka “apmainīt Dieva godību” pret cilvēku un citu radību tēliem ir neprātīgi (Rom.1:21-23).

Birkas: , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.