2. Kas ir Mazais Katehisms?


Dievs jūs atjauno ik dienas

Dievs galvenokārt izmanto divus procesus, lai aizsāktu un uzturētu dzīvību uz zemes un lai zemi “apaugļotu un tērptu zaļumā” (Jes.55:10). Ar sniega un lietus palīdzību Viņš zemi apūdeņo, lai “tā dod sēklu sējējam un maizi ēdējam” (Jes.55:10). Ar iztvaikošanas palīdzību Dievs atkal savāc ūdeni mākoņos, lai Viņš no jauna varētu laistīt zemi. Ja nebūtu šī nemitīgā ūdens riņķošanas cikla, viss nokalstu un visa radība ietu bojā.

Dievs jūs atjauno ik dienas


Līdzīgi Dievs ik dienas izmanto, ja tā varētu teikt, jūsu Kristības “grēknožēlas un atgriešanās ciklu”. Nepārtrauktajā grēknožēlas un atgriešanās procesā, kurš aizsākās jūsu Kristībā, Dievs nemitīgi uztur jūs pašu un kristīgo ticību, ko Viņš jums deva Kristībā, gluži tāpat kā ar ūdens riņķošanas ciklu Dievs uztur visu dzīvo uz zemes. Savā nesen iznākušajā darbā Kristība doktors Deivids Skērs raksta:

Kristība pilnībā ir Dieva darbs. Ja tas tā nebūtu, kristieši nevarētu cerēt uz glābšanu caur Kristību. Neraugoties uz to, ka Kristība visu mūžu paliek spēkā arī tiem kristiešiem, kas ir atkrituši no ticības, tas ir notikums kristieša dzīvē, pie kura viņam aizvien jāatgriežas. Tā kā Kristība savā ziņā ir piedzimšana, tā nav atkārtojama, tas ir vienreizējs akts, kas mums garantē Dieva bērnu stāvokli un tādējādi savieno mūs ar Kristu, Dieva Dēlu.

Nesen iznākušajā grāmatā par Kristību Londonas anglikāņu vikārs Džonatans Trigs norāda, ka Luters, pamatojoties uz Bībeli, kristieša dzīvi rāda kā nemitīgu grēknožēlas un piedošanas ciklu, ko Kristība aizsāk un uztur. Trigs raksta:

“Luters atslēgu varas sakramentu skaidro nevis kā jaunu posmu kristieša dzīves ceļā.. bet gan kā nemitīgu atgriešanos pie Kristības.”

MIRŠANA IK DIENAS

Nemitīgais grēknožēlas un atgriešanās cikls iesākas ar Dieva sniegto Kristības dāvanu. Atgriešanās turpinās, mums ik dienas saņemot dievišķo Bauslību un Evaņģēliju. Bauslība mums uzrāda mūsu grēkus un pārliecina, ka mums ik dienas nepieciešama Kristus piedošana. Bībelē teikts, ka tie, kas ir kristīti, ir miruši līdz ar Kristu (Rom.6:3; Kol.2:20), bet šī nomiršana līdz ar Kristu nav notikusi tikai vienreiz, kaut kad pagātnē. Mums nākas nemitīgi mirt un nemitīgi novilkt “veco cilvēku un viņa darbus” (Kol. 3:9). Tāpēc, ka esam kristīti, mēs līdz ar Pāvilu varam teikt: “Es mirstu ik dienas” (1.Kor.15:31). Mārtiņš Luters Mazajā katehismā raksta, ka Kristība nozīmē to, “ka mūsos vecajam Ādamam ar visiem grēkiem un ļaunajām kārībām ik dienas ir jātop noslīcinātam un jāmirst sirdssatriektībā un grēku nožēlā” (Vienprātības grāmata).

AUGŠĀMCELŠANĀS IK DIENAS

Nemitīga atgriešanās no grēkiem notiek tad, ja mēs ik dienas atzīstam un nožēlojam savus grēkus. Tam jāpievieno Evaņģēlijs (skatīt Nepareizi izprastas grēknožēlas biedējošās sekas)! Tāpat kā Dievs mūsu grēkus ik dienas nogremdē Kristībā, Viņš mūs ik dienas uzceļ no nāves jaunai dzīvei, padarot par jauniem cilvēkiem, kas “taisnībā un šķīstībā Dieva priekšā dzīvo mūžīgi” (Vienprātības grāmata). Tā ir grēknožēlas un atgriešanās cikla otrā daļa.

LAI DZĪVOTU KRISTŪ, IR NEMITĪGI JĀATGRIEŽAS PIE SAVAS KRISTĪBAS

Raugoties, kā dabā cirkulē ūdens, nav grūti saprast, kāpēc ūdens iztvaikošana un nokrišņi ir tik nozīmīgi dzīvībai uz zemes. Ja šis cikls pārtrūktu, visa radītā pasaule izkalstu un aizietu bojā. Tieši tāpat nemitīgs grēknožēlas un atgriešanās cikls, kurš aizsākās jūsu Kristībā, ir būtiski nepieciešams kristieša dzīvē. Nemitīgi liekot jums atgriezties pie jūsu Kristības, Dievs tādējādi stiprina jūsu ticību un liek tai augt. Savu Kristībai veltīto darbu vikārs Džonatans Trigs noslēdz ar vārdiem: “Kristietim ir tikai viens iespējamais virziens, lai viņa dzīve būtu Dievam tīkama atgriešanās, t. i., – atpakaļ pie savas Kristības!

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.