266. Kas ir vislabākā lūgšana?


Dievs

Kas ir Dievs?

Dievs ir

Dievs ir Gars, kas ir mūžīgs, visuvarens, visuzinošs, visuresošs, svēts, taisnīgs, žēlīgs un patiesīgs.

Dievs ir Gars, un, kas viņu pielūdz, tiem to būs pielūgt Garā un patiesībā. [Jņ.4:24]

Uzlūkojiet manas rokas un manas kājas – tas esmu es. Aptaustiet mani un skatieties, garam nav miesas un kaulu, kā jūs redzat man. [Lk.24:39]

Mans Kungs, tu esi bijis mums mājoklis audžu audzēs! Pirms kalni dzima un pirms tu dzemdēji zemi un pasauli, no mūžiem līdz mūžiem tu – Dievs! [Ps.90:1-2]

Dievam nekas nav neiespējams. [Lk.1:37]

Mūsu Dievs ir debesīs, viņš dara visu, kas tam tīk! [Ps.115:3]

Kad Sālamans beidza lūgt, no debesīm krita uguns un aprija sadedzināmo upuri. Tad Kunga godība piepildīja namu, un priesteri nespēja ieiet Kunga namā, jo to piepildīja Kunga godība! Visi Israēla dēli redzēja krītošo uguni un Kunga godību, kas apņēma namu, un viņi noliecās ar seju pie zemes uz akmens grīdas, un tie slavēja Kungu un viņam pateicās: “Viņš ir labs, viņa žēlastība ir mūžīga!” [2.Ķēn.7:1-3]

Kungs, tu esi mani izlūkojis un izzinājis, tu zini, kad sēžos un kad ceļos, tu noproti manas domas no tāluma, manu došanos un manu apmešanos tu izvētī, visi mani ceļi satek pie tevis, vēl vārds nav nācis man uz mēles – redzi, Kungs, tu visu jau zini. [Ps.139:1-4]

Bet nu tie, kas bīstas Kunga, saka viens otram: “Ieklausās Kungs un sadzird, viņam priekšā ir rakstīta piemiņas grāmata tiem, kas bīstas Kunga un domā par viņa vārdu!” [Mal.3:16]

Tie saka: neredzēs Kungs! Nemanīs Jēkaba Dievs! – Atjēdzieties jūs, dulnie ļaudis! Un jūs, muļķi, kad nāksiet pie prāta?! Kas ausi tev uzlicis – vai pats nedzird? Kas aci tev darinājis – vai pats neskatās?! Kurš norāj tautas, vai tad atstās bez soda – viņš, kurš cilvēkam māca zināšanu? Kungs zina cilvēku domas, jo tās – tik dvesma! [Ps.94:7-11]

“Vai es neesmu tuvs Dievs?” saka Kungs, “taču ne tāls Dievs!” Vai vīrs paslēpsies slēptuvē, ka es neredzēšu? – saka Kungs, vai ne es piepildu debesis un zemi? – saka Kungs. [Jer.23:23-24]

Kurp man doties prom no tava Gara, kurp no tevis man laisties? Ja celšos debesīs, tur esi tu, ja šeolā klāšu sev gultu – redzi, tu! Ja es ņemtu sev rītausmas spārnus, apmestos tālu aiz jūras, pat tur tava roka vadītu mani, turētu mani tava labā roka! [Ps.139:7-10]

Tuvs Kungs visiem, kas sauc viņu, visiem, kuri sauc viņu patiesi. Viņš dod, ko tie kāro, kas bīstas viņa, viņš dzird tos brēcam un izglābj tos. [Ps.145:18-19]

Viņš pieķēries man, un es paglābšu viņu, es pasargāšu viņu, jo viņš zina manu vārdu, viņš sauc mani, un es viņam atbildēšu, ar viņu es posta brīdī, es izglābšu viņu un celšu godā, es došu viņam ilgu mūžu un rādīšu viņam savu pestīšanu! [Ps.91:14-16]

Pat ja iešu pa nāves ieleju, ļauna nebīšos, jo tu esi ar mani, tavs zizlis un spieķis drošina mani. [Ps.23:4]

Tagad tā saka Kungs, tavs Radītājs, Jēkab, tavs Veidotājs, Israēl: “Nebaidies, es tevi izpirkšu, es tevi nosaucu tavā vārdā, tu esi mans! Kad tu iesi caur ūdeņiem, es būšu ar tevi, un cauri upēm, tās tevi neaizraus, kad caur uguni iesi, tu nesadegsi, liesma tevi neapsvilinās!” [Jes.43:1-2]

“Svēts, svēts, svēts Pulku Kungs – visa zeme pilna viņa godības!” [Jes.6:3]

“Runā uz visu Israēla dēlu sapulci un saki tiem: esiet svēti, jo es esmu svēts – Kungs, jūsu Dievs!” [3.Moz.19:2]

Tev, Kungs, – taisnīgums! Bet mums – tik kauns! [Dan.9:7]

“Kungs, Kungs! Dievs līdzcietīgs un žēlīgs, lēns dusmās un dāsns žēlastībā un patiesībā, kas uztur žēlastību pie tūkstošiem, piedod vainas, pārkāpumus un grēkus.” [2.Moz.34:6-7]

Topiet līdzcietīgi, kā jūsu Tēvs ir līdzcietīgs. [Lk.6:36]

Līdzcietīgs un žēlīgs ir Kungs, gauss dusmās, bet dāsns žēlastībā. Ne bezgalīgi viņš rāsies, ne mūžīgi viņš mums pieminēs! Ne pēc mūsu grēkiem viņš mums dara, ne pēc mūsu vainas viņš mums atmaksā. Cik augstu ir debesis pār zemi, tik varena tam žēlastība pār tiem, kas viņa bīstas; cik tālu ir austrumi no rietumiem, tik tālu viņš atņem no mums mūsu pārkāpumus. Kā tēvs žēlo savus dēlus, tā Kungs žēlo tos, kas viņa bīstas, – jo viņš zina, kā mēs darināti, viņš atceras, ka mēs vien pīšļi! [Ps.103:8-14]

Kas ir Dievs kā tu, kas noņem vainu un piedod pārkāpumu sava īpašuma atlikušajiem! Viņš nepaturēs dusmas uz mūžiem, jo viņam tīk žēlastība! Viņš atkal iežēlosies par mums, viņš samīdīs mūsu noziegumus un iemetīs jūras dzelmē visus mūsu grēkus. [Mih.7:18-19]

Kunga žēlastība nebeidzas, nav galā viņa žēlsirdība, tās ir jaunas ik rītu, liela tava uzticība! Mana daļa ir Kungs! – saka dvēsele, tādēļ gaidīšu viņu. [Raudu dz.3:22-24]

Neba uz mūžu novērsies Kungs. Kaut skumdina – apžēlosies, jo liela tam žēlastība, jo ne ar vieglu sirdi viņš apspiež, skumdina cilvēka dēlus! [Raudu dz.3:31-33]

Taisns ir Kunga vārds, uz viņa darbiem var paļauties. [Ps.33:4]

“Tiešām Israēla Mūžīgais nekrāpj un nenožēlo, jo viņš nav cilvēks, kas nožēlo.” [1.Sam.15:29]

Šajās divās nemainīgajās lietās, kurās ir neiespējami, ka Dievs melotu, – mums būtu spēcīgs iepriecinājums, ka mēs, kas esam atraduši patvērumu pie viņa, mums doto cerību noturētu. [Ebr.6:18]

“Gan kalni atkāpsies un pakalni saļodzīsies, bet mana žēlastība no tevis neatkāpsies un mana miera derība neļodzīsies,” saka Kungs, tavs Žēlotājs! [Jes.54:10]

Birkas: , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.