192. Kādēļ Dieva Dēls sevi tik ļoti pazemoja?


Dieva valstības pasludināšana

Šīs pasaules valstis nāk un paiet, bet Dieva valstība nāk. Līdz pat mūsu laikam mēs aizvien no jauna piedzīvojam, kā militāri un saimnieciski varenas lielvalstis sabrūk, vai nu kādas stiprākas pievarētas, vai iekšēja sabrukuma dēļ, kas parasti ir morālisks sabrukums.

Dieva valstības pasludināšana

Visos šajos bieži vien dramatiskajos ārējos un iekšējos strīdos un cīņās kristīgā draudze ik dienas lūdz ar lūgšanas vārdiem, ko mūsu Kungs ir mācījis Saviem mācekļiem: “..lai nāk Tava valstība..” (Mt.6:10).

Šīs nākamās Dieva valstības un Kristus otrreizējās atnākšanas gaidīšana nosaka visu kristīgo ticību. Tā ticības apliecības 2. artikulā mēs liecinām: “.. no kurienes Viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos..”

Šī beigu tiesa attiecas uz visiem cilvēkiem, tātad nekādā ziņā ne tikai uz kristiešiem, bet uz visiem cilvēkiem (Ap.d.17:22-23).

Vakarēdienā mēs dzirdam Kunga vārdus: “Cikkārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķera dzerat, pasludiniet Tā Kunga nāvi, iekams Viņš nāks.” Ar to mums tiek parādīts: kā kristīga draudze mēs atrodamies ceļā cauri laikam, un mūsu mērķis ir krustā sistā un augšāmceltā Kunga redzamā atkalatnākšana Viņa dievišķajā godībā un spēkā.

Svēto Rakstu pēdējā grāmata beidzas ar atkārtotu lūgumu: “Un Gars un līgava (tas ir, baznīca) saka: “Nāc!” Un, kas to dzird, lai saka: “Nāc!” Kam slāpst, lai nāk; kas grib, lai ņem dzīvības ūdeni bez maksas.” (Atkl.22:17)

Pēdējais pants tad ir dialogs starp Kungu un draudzi: “Tas, kas visu šo apliecina [tas ir pats Kristus], saka: “Tiešām, Es nāku drīz.” Un draudze [tātad mēs] atbild: “Tiešām, nāc, Kungs Jēzu!” (Atkl.22:20)

Kad Vecās un Jaunās Derības Svētajos Rakstos runa ir par Dieva valstību, tad tas vienmēr attiecas uz faktu, ka Dievs pats ir Valdnieks un Tiesnesis un ka Viņš saglabā. taisnīgumu šajā pasaulē, kurā valda netaisnība, grēks, nāve un velns. Dieva tiesa un pasaules gals saderas kopā. Dieva vārds mums saka: “jo noliktais laiks ir klāt, ka sods sākas pie Dieva nama.” (1.Pēt.4:17)

Tiesa tātad nenotiek starp baznīcu un apkārtējo sabiedrību; tā nenotiek arī pēc noteiktām robežām un atšķirībām starp dažādām baznīcām un reliģijām; nē, tā notiek pār visu pasauli katru cilvēku, katru baznīcu un katru reliģiju.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.