285. Kas ir labie pārbaudījumi?


Dieva noslēpums, ko Viņš patur Sev un Saviem bērniem

Tāda bija Tēva apsolījuma jēga un piepildījums: “Un Es slēgšu ar tām miera derību….tā būs mūžīga derība” (Ec.34:25; 37:26). Tā ir dziļākā būtība tam, ko Kristus ir darījis un cietis mūsu labā, un tas viss ir jāsaskata Kristus ciešanās, lai tās pareizi saprastu un uzlūkotu.

Dieva noslēpums, ko Viņš patur Sev un Saviem bērniem

Tas ir skaidri rakstīts Tā Kunga lielajā derību grāmatā, taču vienlaikus tas ir arī tāds Dieva noslēpums, ko Viņš patur Sev un Saviem bērniem un atklāj tikai tiem, kam vēlas, proti, tiem, kas Viņu bīstas un mīl Viņa derību, kā saka Dāvids: “Tā Kunga draudzība ir ar tiem, kas Viņu bīstas, un Viņa derība ar viņiem vedīs viņus pie īstās atziņas” (Ps.25:14). Ar viņiem Dievs slēdz īpašu derību, sacīdams: “Es saderēšos ar tevi uz mūžu mūžiem, Es gribu saistīties ar tevi savstarpējā uzticībā un paļāvībā pēc tiesas un taisnības laipnīgumā un žēlastībā, Es saderēšos ar tevi ticībā un nezūdamā uzticībā, un tu atzīsi To Kungu” (Hoz.2:21-22).

Tad nu, visbeidzot, raugi, kā daži senatnes vīri ir aprakstījuši šo saderēšanos, Dieva testamentu ticīgai dvēselei: Es, mūžīgais visvarenais Dievs un Glābējs, Jēzus Kristus Tēvs, ar zvērestu esmu apliecinājis un cieši Sevi saistījis ar tevi (un visiem cilvēkiem virs zemes, kas savu grēku atziņā ir uzticīgi paļāvušies uz Manu Dēlu Jēzu Kristu) ar Sava Dēla vissvētākajām izpirkuma asinīm, ka Es piedošu visus tavus grēkus un nekad vairs nepieminēšu tavu pārkāpumus tevi no Bauslības smagā lāsta, no velna lielā pārspēka. Jo Manas taisnīgās dusmas ir taisnīgi un svētīgi remdētas it kā tu pats būtu piepildījis Bauslību un gandarījis par saviem grēkiem, jā, it kā tu pats būtu piedzimis bez grēka un nebūtu izdarījis neviena pārkāpuma.

Un tas viss ir noticis Mana Dēla Jēzus Kristus dēļ, kas tavā vietā ir izpildījis Bauslību, kļuvis par lāstu un grēka upuri un ar Savām dievišķajām asinīm dzēsis tavus grēkus un remdinājis Manas dusmas, uzveicis velnu, elli, pasauli un grēku. Viņš ir cēlis gaismā mūžīgu taisnību un darījis iespējamu, ka, pateicoties Kristum, tev ir nebeidzama kopība ar mums, visu svēto Trīsvienību, tā ka Es vēlos būt tavs mūžīgais Tēvs un visā mūžībā tu būsi Mans mīļais dēls, meita un mantinieks, un Viņš, Mans Dēls, tavs Glābējs, būs tavs mūžīgais Vidutājs un Glābējs, un tu būsi Viņa atgūtais brālis, māsa un līdzmantinieks.

Tev ir jāiepazīst Svētā Gara spēks, ko Viņš tev dāvā, Viņš sola saderēties un savienoties vienā miesā ar tevi, kas esi Viņa saderētā līgava. Tavam spēkam un drošībai, tavas ticības pastāvībai es turklāt esmu tavā sirdī un sirdsapziņā iespiedis Svētā Gara zīmogu un ļāvis Viņam tos apstiprināt ar Savas derības zīmēm — pirmkārt, Kristību kā atdzimšanas sakramentu, un, otrkārt, Svēto Vakarēdienu kā patiesas un dzīvas vienības sakramentu, ko tu saņem ar Mana Dēla, Līgavaiņa, Kunga, Pestītāja un Izpircēja miesu un asinīm.

To Es, Dievs Tas Kungs, runāju, rakstu, apsolu, zvēru, apliecinu un apzīmogoju līdz ar Savu mīļo Dēlu un Svēto Garu par mūžīgu un drošu derību pret visu dumpīgo prātu un elles vārtiem. Tāpēc tev ir jākalpo Man svētumā un taisnībā, jādzīvo cienīgi, taisnīgi un dievbijīgi, pastāvīgi sekojot savam Glābējam Kristum, nedzīvojot sev, bet Viņam, vīrišķīgi cīnoties pret savu miesu (kurā velnam un pasaulei ir savs atbalsts), dzīvojot svēttapšanā, šķīstoties no visiem miesas un dvēseles traipiem, cienīgi lietojot Manus sakramentus, cīnoties labo ticības cīņu, saglabājot ticību un labu sirdsapziņu līdz galam.

Šim mērķim Es tev vienmēr bagātīgi piešķiršu gudrību, izpratni, padomu, atziņu un Tā Kunga bijības garu, ja tu nopietni Mani par to lūgsi un ar nosodāmiem grēkiem nepretosies savai sirdsapziņai. Bet, ja savas vājības dēļ tu krīti vienā vai otrā grēkā, tad tas nekļūs tev pazudinošs, ja tu tajā nepaliksi un ar žēlastību tiksi atjaunots.

Ar ikdienas atjaunošanos tev ir jākļūst jo dienas jo stiprākam savā Kungā Jēzū Kristū, un ar Viņa spēka stiprumu tu pieaugsi visās lietās, un Es tevi iztīrīšu kā dzīvu vīna koku, lai tu nestu arvien vairāk augļu un taptu piepildīts ar visādiem taisnības augļiem, ko tevī radīs Jēzus Kristus, līdz beidzot tu saņemsi dzīvības kroni. Tas tika nolemts svētās Trīsvienības noslēpumainajā sapulcē un atklāts ar mūsu Vidutāju Jēzu Kristu.”

Birkas: , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.