151. Kas ir sakāms par tiem, kuri noliedz Dieva trīsvienību?


Dieva Jērs ir nokauts pirms pasaules radīšanas

Apustulis raksta, ka Kristus ir “izdeldējis pret mums vērsto parādu rakstu ar visām tā prasībām un paņēmis to no mūsu vidus, pienaglodams pie krusta” (Kol.2:14).

Dieva Jērs ir nokauts pirms pasaules radīšanas

Tur tika pienagloti visi mūsu grēki un Bauslības lāsts, un, gluži kā mūsu grēki ir tikuši Kristum, tāpat Viņa nopelni, taisnība un darbi ir tikuši mums. Kristus ir “Tas Kungs mūsu taisnība” (Jer.23:6).

Tagad Dievs redz visu cilvēku dzimumu ietvertu Kristū, un Viņā tas ir izpirkts, taisns, svēts, labs un nevainojams. Dieva Jērs ir nokauts pirms pasaules radīšanas (Atkl.13:8), — tā tas ir Dieva vaiga priekšā. Tādēļ Dievs jau no paša sākuma ir varējis mājot pie cilvēku bērniem, ko izpircis pats Dievs — laipnais un žēlsirdīgais Tēvs, kas ar sirsnīgu žēlastību meklē Savus pazudušos bērnus un apskauj viņus ar mīlestību, kolīdz tie atgriežas.

Tā Dievs Tas Kungs Sevi izskaidroja Mozum, kas bija kāpis uz kalna, lai sastaptos ar Tā Kunga godību: “Tas Kungs, Tas Kungs, apžēlošanās un žēlastības Dievs, pacietīgs un bagāts žēlsirdībā un uzticībā, kas tūkstošiem saglabā žēlastību, piedod noziegumus, pārkāpumus un grēkus..” (2.Moz.34:6-7).

Tā ir Dieva vispārējā žēlastības izredzēšana, kas aptver visus cilvēkbērnus virs zemes, jo Dieva lēmums nevienu neizslēdz, bet Viņš vēlas visu cilvēku glābšanu. Viņš pats to ir svinīgi pasludinājis, sacīdams: “..tik tiešām, ka Es dzīvoju, saka Dievs Tas Kungs, Man nav prieka par bezdievja nāvi, bet gan par to, ka bezdievis atgriežas no sava ļaunā ceļa un dzīvo” (Ec.33:11). Dievs “grib, lai visi cilvēki top izglābti un nāk pie patiesības atziņas” (1.Tim.2:4). “Tā Dievs it visus pakļāvis nepaklausībai, lai pār visiem apžēlotos” (Rom.11:32). “Tas Kungs nevilcina Savu apsolījumu, kā dažiem tas šķiet, bet ir pacietīgs ar jums, negribēdams, ka kādi pazustu, bet ka visi nāktu pie atgriešanās” (2.Pēt.3:9). Viņš ir visu cilvēku Pestītājs. Kristus Saviem apustuļiem saka: “Eita pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai” (Mk.16:15).

Šai ziņā nav nekādas atšķirības, te netiek šķirotas personas, dzimtas vai tautas, bet izredzēšana ir vispārēja un aptver visas ciltis un visus cilvēkus, jūdus, pagānus, turkus, kristiešus, katoļus, luterāņus, īsi sakot, visus cilvēkus, labus un ļaunus, ticīgus un neticīgus, bezdievīgus un dievbijīgus, bagātus un nabagus, augstus un zemus, sievietes un vīriešus, vienvārdsakot, visu cilvēci un ikvienu, kas staigā apakš debess. Mūžīgais žēlastības izredzēšanas lēmums skanēja šādi: tavā dzimumā, kas ir Kristus, taps svētītas visas zemes ciltis.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.