266. Kas ir vislabākā lūgšana?


Dieva atklāsme Viņa vārdā un Jēzū Kristū ir cieši saistīta

Robežlīnija starp Veco un Jauno Derību Svētajos Rakstos ir novilkta ar Jēzus Kristus atnākšanu, Viņa dzīvi un darbību. Tādēļ Viņš ir Svēto Rakstu centrs.

Dieva atklāsme Viņa vārdā un Jēzū Kristū ir cieši saistīta

Tajos atspoguļotais un skaidrotais uz Viņu attiecas vairāk, nekā uz jebkuru citu. Rakstos Viņam ir atvēlēta tāda loma, kura nepiemīt nevienam citam – ne Mozum vai praviešiem, ne apustuļiem vai evaņģēlistiem. Visi šie cilvēki, neapšaubāmi, ieņem svarīgu vietu Bībelē un mūsu ticībā kā Bībeles grāmatu uzrakstītāji, bet Kristus nozīmē daudz vairāk nekā tie visi kopā. Viņš ir Vārds. Tas nozīmē, ka Dieva vārds runā par Viņu un ir vispilnīgākā liecība par Viņu. Tieši Kristus ir galvenais Bībeles pastāvēšanas iemesls.

Uzrunājot pirmos cilvēkus, Dievs viņiem apsolīja Mesiju un pestīšanu caur Viņu. Apsolījums tika piepildīts redzamā veidā: “Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām Viņa godību, tādu godību, kā Tēva vienpiedzimušā Dēla, pilnu žēlastības un patiesības” (Jņ.1:14).

Tādējādi visskaidrākā Dieva atklāsme dota Svētajos Rakstos un Jēzū Kristū; nevis katrā atsevišķi, bet gan abos kopā. ja mēs tos lietojam, mēs varam saprast, kas ir Dievs, kāds ir Viņa prāts, ko Viņš mūsu dēļ ir darījis un ko Viņš vēlas darīt. Tā ir visskaidrākā Dieva atklāsme, taču abus tās aspektus nedrīkst nodalīt.

Mēs pazīstam Kristu vienīgi no Bībeles, nevis no mūsu pašu fantāzijām un prātojumiem. Kristus vēlas būt mums zināms caur Svēto Rakstu dotajām liecībām. Viņš ir apsoliīis ari to, ka Svētā Gara spēkā šie vārdi ir patiesi. Caur šo vārdu tiks īstenots Viņa darbs (Jņ.16:13).

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.