314. Kāda ir „vecā” un kāda tā „jaunā” cilvēka būtība?


Cūciska rīcība

Mīļie draugi un kaimiņi, vai esiet dzirdējuši jaunumus? Nē!? Vai tiešām – nē!? Šķiet, ka jau visa pasaule par to ir dzirdējusi. Nu labi, nedaudz pārspīlēju – vismaz pusei tas noteikti jāzina.

Ja tomēr vēl nenojaušat par kādu lietu ir runa, tad verat acis plaši vaļā un lasiet!

Vispirms tika dzirdētas apkārt klīstošas baumas – bet Jūs teiksit, ka baumas nav jāuztver nopietni. Taču, tad e-minence saņēma vairākus tiešus un netiešus izteikums, kuri apgalvoja, ka kāda persona izspiežot un zogot LELB naudu.[1]

Tas ir nopietni, un šī lieta ir jānoskaidro līdz galam. Šie izteikumi nenāca no kādām nejauši garāmejošām kaimiņu tantiņām vai hiperaktīviem taisnības cīnītājiem ar jezuītu garu[2], kuri vēloties uzspiest savus uzskatus ir gatavi nomelnot otra cilvēka vārdu, pat nepamirkšķinot aci. Šie izteikumi nāca no LELB garīdzniecības [prāvestiem un mācītājiem] un tas vairs nav nekāds joks.

Pārdomāsim šīs apsūdzības nopietni. Dieva svētie baušļi aizliedz šādu rīcību, jo stāv rakstīts: “Tev nebūs zagt.” Un tā kā laicīgā vara “nes zobenu, jo tā ir Dieva kalpone, atriebēja un soda nesēja tam, kas dara ļaunu,” kā krietnam kristietim pienākas, e-pāvests devās uz LELB Virsvaldi ar pamudinājumu lietas risināt Latvijas Republikas likumu ietvaros. “Ja tiešām šīs personas rīcība jelkādā veidā ir nelikumīga, tad tā nepārprotami ir jāsoda – tādējādi nekavējoties par notikušo ir jāziņo tiesībsargājošajām iestādēm, tas ir policijai.” sacīja e-pāvests.

Kad LELB pārstāvji rādīdami svētas un nevainīgas sejas, liedzās sakot “mums tā ir pirmā dzirdēšana,” tad e-minencei nekas cits neatlika kā lūgt pārtraukt aprunāšanu un neslavas celšanu, un paklausīt Dieva baušļiem, jo mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka savu tuvāko nepatiesi neapmelojam, nenododam, neaprunājam, nedz tam neslavu ceļam, bet mums būs to aizbildināt, visu labu par to runāt un visu par labu vērst.

Taču e-minence šaubās par šo vārdu iedarbību uz LELB mācītāju un virsvaldes darbinieku nocietinām sirdīm, kuri ne tikai atklāti ņirgājas par luterisku Bībeles izpratni, bet arvien no jauna ar darbiem apliecina, ka jau sāk attālināties pat no kristīgās baznīcās iezīmēm. Kur tad ir Jūsu sludinātā pazemības un mīlestības mācība? Vai Jūs vēlaties, lai tā izturas tikai pret Jums, bet tas ir nesaistošs pašiem sludinātājiem?

Beigās vēl kāds sirsnīgs mācītājs piekodināja, ka lūgšot Dievu par šo personu, tāpat kā viņš to darot par pārējiem cilvēkiem: “Es Tev pateicos, ka neesmu kā citi ļaudis, ka esmu godīgs, nekrāpju, nezogu, neizsaimniekoju svešu īpašumu, vienmēr rīkojos taisnīgi un neesmu kā šis te…”

Spitālīgais vīrs uzņēma šo krustu, nepacēlis acis sacīja: “Kungs esi man grēciniekam žēlīgs.” Un Tas Kungs viņu mierināja ar vārdiem: “Svētīgi taisnības dēļ vajātie, jo tiem pieder Debesu valstība.”


[1] – paskaidrošu, ka LELB un šo personu saista darba devējā un darba ņēmēja attiecības jau kopš 2005.gada 1.februāra

[2] jezuītu [spāņu inkvizitoru] moto: mērķis attaisno līdzekļusAbonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

10 atsauces par “Cūciska rīcība”

 1. moritz:


  kaada persona man atkal deva tieshus un netieshus maajienus par citas personas nenokaartotaam saistiibaam pret izgliitiibas ministriju, resp., pret valsti…

 2. gviclo:


  Jā! Cilvēks paliek cilvēks. Kā Dievs sacīja: “Vai tu tiešām gribi iznīcināt Manu tiesu, Mani nolikt par netaisnu, lai pats rādītos taisns?” [Īj.40]

  Vai jūs patiesi spriežat taisnu tiesu, jūs Dieva ieceltie varenie? Vai taisnīgi tiesājat cilvēku bērnus? Jūs perināt savās sirdīs netaisnību, visā zemē jūsu rokas tiecas pēc varasdarbiem. [Ps.58]

 3. gviclo:


  Redzi, Tā Kunga roka nebūt nav par īsu, lai tā nevarētu palīdzēt, un Viņa auss nav tā aizkritusi, ka tā nevarētu dzirdēt.

  Bet jūsu pārkāpumi jūs attālina no jūsu Dieva, un jūsu grēki apslēpj Viņa vaigu no jums, ka Viņš neklausās uz jums,

  jo jūsu rokas ir aptraipītas ar asinīm un jūsu pirksti ir pilni noziegumu, jūsu lūpas runā melus, un jūsu mēle pauž netaisnību.

  Neviens nemeklē taisnību, neviens negriežas pie tiesas pēc patiesības, bet balstās uz tukšiem niekiem un runā melus; tie staigā it kā grūti ar ļaunumu un dzemdē postu.

  Tie izperē čūsku olas un auž zirnekļu tīklus. Kas ēd šādu olu, tam jāmirst. Ja saspiež tādu olu, iznāk odze.

  Viņu audumi neder drēbēm, nedz viņu sietie un pītie darinājumi apsegai. Viņu darbi ir ļauni darbi, varmācība ir atkarīga no viņu rokām.

  Viņu kājas ir naskas doties ļaunos darbos, viņi steidzas izliet nevainīgas asinis; viņu domas ir vērstas uz ļaunu. Posts un sabrukums ir uz viņu ceļiem.

  Miera ceļu viņi nepazīst, nav taisnīguma viņu gaitās; viņi iet tikai līkus ceļus; kas pa tiem staigā, tas nepazīst miera.

  Tādēļ taisna tiesa mums paliek sveša un taisnība mūs nesasniedz. Mēs gaidām gaismu, bet, redzi, te ir tumsa, mēs gaidām dienas gaišumu, bet mums jāstaigā nakts tumsā.

  Mēs taustāmies gar sienām kā akli, mēs gāzelējamies nemaņā, it kā mums nebūtu acu; mēs klūpam dienas vidū kā tumsā, mēs, būdami labi baroti un dzīvības pilni, esam patiesībā kā miruši.

  Mēs rūcam kā lāči un dūdojam vienmēr kā baloži; mēs gaidām taisnu tiesu, bet velti, gaidām glābšanu, bet tā paliek tālu no mums.

  Jo mūsu pārkāpumu ir pārāk daudz Tavā priekšā, un mūsu grēki liecina pret mums. Mūsu pārkāpumi ir pilnīgi dzīvi mūsu apziņā, mūsu noziegumi mums ir zināmi:

  atkrituši mēs esam no Tā Kunga un Viņu aizlieguši, mēs neklausījām mūsu Dievam, runājām tikai par varmācību, daudzinājām bezdievību un melus un paužam visu to no visas savas sirds.

  Tā ir nostumta pie malas tiesa, un taisnība pilnīgi izzudusi; uzticība grīļojas kaut kur tirgus laukumā, bet godīgums nekur neatrod ieejas.

  Tiešām, patiesība un uzticība ir pazudušas; kas piekāpjas ļaunuma priekšā, tas krīt par upuri neskaitāmiem laupītājiem. Tas Kungs to redzēja, un Viņam tas ļoti nepatika, ka nav vairs taisnības.

  Un Viņš redzēja, ka nav neviena, un brīnījās, ka nav aizstāvja; tad Viņam palīdzēja Viņa paša elkonis, un Viņa paša taisnība bija Viņam par balstu.

  Viņš apvilka taisnību kā bruņas un lika galvā pestīšanas bruņucepuri; Viņš tērpās atriebības drēbēs kā Savā ieroču tērpā un ietinās dusmu bargumā kā mētelī.

  Viņš atmaksās tieši pēc nopelna, piemērodams bardzību Saviem pretiniekiem, atriebību Saviem ienaidniekiem; jūras salām Viņš atmaksās, kā tās pelnījušas.

  Tad ļaudis rietumos bīsies Tā Kunga Vārdu un austrumos Viņa godību, jo Viņš nāks kā augstos krastos iesprostota strauja upe, ko dzen Tā Kunga dvaša.

  “Bet Ciānai nāks pestītājs un tiem, kas Jēkabā atgriezušies no sava uzticības zvēresta lauzuma,” saka Tas Kungs.

  “Šī ir Mana derība ar tiem,” saka Tas Kungs, “Mans Gars, kas tevī mājo, un Mani vārdi, ko Es liku tavā mutē, nezudīs no tavas mutes un no tavu bērnu un bērnu bērnu mutes no šī laika mūžīgi!” saka Tas Kungs.

 4. deprofundis:


  es jau nu klusētu, bet nu ok.

 5. ddauka:


  redzi, papa, lai Dievs varētu ļaut kādam vadzim lūst, viņam vispirms jāļauj tam makteni piepildīties. Mieru, tikai mieru!

 6. wrc:


  Mani savukārt priecē, ka e-pāvestu neatstāj vienaldzīgu situācija kustībā, kuras daļa viņš aktīvi vairs nav, tā ļoti laba pazīme manim izskatās.

 7. gviclo:


  Draugs, wrc.

  Viņš jau nebija vienaldzīgs ne toreiz, ne tagad. Bet kam tas uztrauc? Katrs dara to, kas taisns paša acīs. Kungs, esi grēciniekiem žēlīgs.

  Ar cieņu,
  gviclo

 8. inkvizitors:


  esviests

 9. Svilpaste:


  “Taču e-minence šaubās par šo vārdu iedarbību uz LELB mācītāju un virsvaldes darbinieku nocietinām sirdīm, kuri ne tikai atklāti ņirgājas par luterisku Bībeles izpratni, bet arvien no jauna ar darbiem apliecina, ka jau sāk attālināties pat no kristīgās baznīcās iezīmēm.”
  Vai tad nu visi LELB mācītāji atklāti ņirgājas par luterisku Bībeles izpratni? Vai tiešām 100% visi LELB mācītāji ir atklāti ņirgājušies? Domā, ko raksti, Roberto, un ja redzi skabargas savu brāļu acīs, tad pats sāc ar sevi un padomā, kā Tu ievēro “ka savu tuvāko nepatiesi neapmelojam”.

 10. Roberto:


  mīļā Svilpaste,
  Roberto ne tikai domā, bet arī lasa, redz un dzird, raksta un nebaidās parakstīties atšķirībā no dažiem labiem.

  ar cieņu
  Jūsu e-minenceLasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.