37. Kā Dievs mūs brīdina neturēt otro bausli par mazvērtīgu?


Cīņa par patiesību, no kuras nav iespējams izvairīties

Luters vispirms atgādina: “Novirzieniem arī jābūt, lai taptu redzami jūsu starpā ticībā rūdītie.” (1.Kor.11:19)

Cīņa par patiesību, no kuras nav iespējams izvairīties

Tas paskaidro — kur Dieva vārda patiesība tiek sludināta, tur neizbēgami arī sākas cīņa par patiesību, un tā sākas jau mūsos, katrā no mums, pastāvot pretišķībai starp grēka miesu un Jēzus Kristus Garu, starp veco un jauno cilvēku mūsos. Šādi konflikti tātad pieder pie sludināšanas iedarbības, ietekmes, un no tiem tādēļ arī nav iespējams izvairīties.

Bet Luters saka arī, ka šos konfliktus nevar novērst ar piespiedu līdzekļiem, jo tad ticības brīvība Gara spēkā tiktu aizvietota ar spaidu likumiem. Lutera pamudinājums attiecībā uz dvēseļu kopšanu norāda uz apustuļa Pāvila piemēru:

“Tādēļ mēs — tāpat kā sv. Pāvils rīkojās ar saviem pūļiem — rīkojamies arī ar savējiem; viņš nespēja ar varu aizkavēt, viņš arī negribēja ar pavēlēm piespiest, bet gribēja ar draudzīgiem pamudinājumiem atrunāt, jo tas, kas negrib rimties mudināts, daudz mazāk rimsies, paklausot pavēlēm, un tā viņš runā ar vārdiem no vēstules Filipiešiem (2:1-4): “Ja nu ir kāds iepriecinājums Kristū, ja kāds mīlestības mierinājums, ja kāda gara sadraudzība, kāda sirsnība vai līdzcietība, tad piepildait manu prieku, turēdamies vienā prātā, lolodami vienu mīlestību, dvēselēs vienoti, ar vienu mērķi, ne strīdēdamies, ne tukšā lielībā, bet pazemībā cits citu uzskatīdami augstāku par sevi, neraudzīdamies katrs uz savām, bet ari uz citu vajadzībām.” Un viņš vēl piemin Kristus paraugu, kā Tas ir padarījis Sevi par ikviena kalpu, lai būtu paklausīgs Tēvam.”

Draudze tās sašķeltībā tiek vesta atpakaļ pie tā, kas tā ir caur Kristu un ko tā redz Kristus piemērā. Šīs pamudinošās apceres sekas nekādā ziņā nav kaut kas, kas pieļauj jebkuru patvaļu. Luters nopietni brīdina no brīvības ļaunprātīgas izmantošanas.

Nedrīkst atteikties no mācības skaidrības, ņemot vērā pastāvošās paražas. Jābūt skaidrībā par to, ka ir uzdevums draudzi celt, un tas notiek, nenogurstoši mācot Svēto Rakstu Dieva vārdu. Jo tajā darbojas pats Dievs.

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.