249. Kāda ir mūžīgā dzīvošana?Tu redzi Hermanis Zasse arhīvu

Ko saukt par luterisku?

Grāmatas “Kas ir luterisms?” pirmais izdevums tika sagatavots 1934.gada vasarā vienlaikus ar Vilhelma Hiesela “Kas ir reformēts?”. Tas notika saskaņā ar mūsu izdevēja vēlēšanos publicēt šādu teoloģiski pamatotu, tomēr vienlaikus arī izglītotiem neteologiem pieejamu veco konfesionālo jēdzienu skaidrojumu. To, ka ikviens no minētajiem rakstiem bija savā ziņā sasniedzis mērķi, apliecināja laipnā attieksme, ar kādu tie tika uzņemti. Tomēr kopš tā laika ir kļuvis redzams, cik savstarpēji saistīti ir jautājumi, uz kuriem meklējam atbildi šajā rakstā, un lielā cīņa par baznīcas nākotni, kura notiek mūsdienās. Nav nejaušība, ka Vācijā šī cīņa izvērtusies par konfesiju cīņu – īstu ticības apliecību cīņu.

Lasīt tālāk »Svētā Vakarēdiena teoloģiskā nozīme

Mūsu vēsturiskie pētījumi par kristiešu Svētā Vakarēdiena izcelsmi beidzās ar atklājumu par to, ko Jēzus teica un darīja pirmajā Svētā Vakarēdiena svinēšanā, un ar labi pamatotu pieņēmumu, ka jau tajā laikā iestādīšanas vārdi nenozīmēja neko citu, kā to, ka ar maizi un biķeri Viņš deva tiem, kas piedalījās svinēšanā, savu patieso miesu un savas patiesās asinis, lai tie to ēstu un dzertu. Vēsturiskie pētījumi nespēj sasniegt šī apgalvojuma, kas pirmajā brīdī šķiet absurds, dziļāko nozīmi. Bet tas nav tā, ka tam nebūtu jēgas. Jēzus mācekļiem acīm redzami tas nešķita bezjēdzīgs. Kā tas bija noticis citās līdzīgās reizēs viņi nesaka: “Izskaidro mums līdzību” (Mt.13:36; 15:15), jo acīmredzot viņi zināja, ka šajā gadījumā tā nebija līdzība. Viņi arī neizrādīja neapmierinātības pilnu pārsteigumu, ar kādu cilvēks dabiski būtu reaģējis uz Svētā Vakarēdiena vārdiem un kas tik raksturīgi ir atainoti Jņ.6:60: “Šie vārdi ir smagi, kas viņos var klausīties?” Protams viņu izpratne varēja būt tikai pavisam neliela, un vai gan varētu no viņiem prasīt ko vairāk? Viņi pieņēma Svēto Vakarēdienu tieši tāpat kā, pārvarot iekšēju pretestību, viņi Jēzus pravietojumus par Viņa ciešanām, nāvi un augšāmcelšanos. Viss, kas tiek attiecināts uz Ciešanu pasludinājumiem, protams ir jāattiecina uz vārdiem par Svēto Vakarēdienu: pilnīga šo vārdu izpratne pār mācekļiem nāk tikai pēc Lieldienām. Tomēr jau pēdējā mielastā viņiem bija jāsaprot, ka šīm darbībām un vārdiem, kas tika teikti tās veicot, ir dziļa jēga. Pieņemot, ka tas bija Jēzus, jo Viņš bija darījies viņiem pazīstams, viņi nepārprotami saņēma to, ko Viņš par savu miesu un asinīm teica, vārdus, kas, nākot no jebkuras citas mutes, būtu bijuši bezjēdzīgi. Pieņemto to un tikai to tajā laikā un šodien ir iespējams izprast Svēto Vakarēdienu.

Lasīt tālāk »


Lutera mantojums kristietībai

Aukstajā 1546. gada 18. februāra naktī pirms rītausmas Eislēbenes pilsētā acis uz mūžu aizvēra Mārtiņš Luters. “Es vairs nedzīvošu tik ilgi, lai redzētu Lieldienas,” viņš bija teicis savā 63. dzimšanas dienā.

Lutera mantojums kristietībai

Lasīt tālāk »


Svēto sadraudze

« Sanctorum Communio

Mēs esam apskatījuši valodas vēstures problēmu tāpēc, ka tā ienes lielāku skaidrību par Euharistisko mācību vēsturi. Teoloģisko mācību nenoteiktība daļēji ir radusies neskaidrās terminoloģijas dēļ. Bet svarīgi ir tas, ka šeit tomēr nepastāv liela atšķirība starp Rietumiem un Austrumiem. Vārdā “sakraments” tāpat kā vārdā “noslēpums” tas, kas tiek domāts ar Kristus miesu, ir viens un tas pats. Tā ir miesa, ko Viņa māte Marija dzemdēja, miesa, kas mira pie krusta, kas tika apbedīta, uzcēlās no mirušajiem, uzņemta debesīs un sēž pie Tēva labās rokas (sal. Viduslaiku dziesmu “Ak, Kungs, mēs slavējam Tevi”, kuras domas skan neskaitāmās Austrumu un Rietumu liturģijās un kuru mūsu baznīca joprojām dzied daudzās valodās ar vēl diviem Lutera pievienotiem pantiem).

Lasīt tālāk »


Sanctorum Communio

Senākajā Pasaules konferencē par ticību un kārtību, kas nav identiska ar Pasaules Baznīcu koncila komisiju par ticību un kārtību, tika pielietots veselīgs likums, ka visi svarīgie dokumenti ir jāpublicē ne tikai tajās trīs valodās, kuras tiek lietotas konferencē, bet arī latīņu un grieķu valodās. Kamēr šis likums tika ievērots bija iespējams izvairīties no neskaidrībām un pārpratumiem, ko bieži varētu tikai vēlēties, no neskaidrībām, kas ir ieviesušās mūsdeinu ekumēniskajos dokumentos.

Lasīt tālāk »