20. Kā elku kalpība izpaužas pasaulē?Tu redzi Hermanis Zasse arhīvu

Lutera mantojums kristietībai

Aukstajā 1546. gada 18. februāra naktī pirms rītausmas Eislēbenes pilsētā acis uz mūžu aizvēra Mārtiņš Luters. “Es vairs nedzīvošu tik ilgi, lai redzētu Lieldienas,” viņš bija teicis savā 63. dzimšanas dienā.

Lutera mantojums kristietībai

Lasīt tālāk »Svēto sadraudze

« Sanctorum Communio

Mēs esam apskatījuši valodas vēstures problēmu tāpēc, ka tā ienes lielāku skaidrību par Euharistisko mācību vēsturi. Teoloģisko mācību nenoteiktība daļēji ir radusies neskaidrās terminoloģijas dēļ. Bet svarīgi ir tas, ka šeit tomēr nepastāv liela atšķirība starp Rietumiem un Austrumiem. Vārdā “sakraments” tāpat kā vārdā “noslēpums” tas, kas tiek domāts ar Kristus miesu, ir viens un tas pats. Tā ir miesa, ko Viņa māte Marija dzemdēja, miesa, kas mira pie krusta, kas tika apbedīta, uzcēlās no mirušajiem, uzņemta debesīs un sēž pie Tēva labās rokas (sal. Viduslaiku dziesmu “Ak, Kungs, mēs slavējam Tevi”, kuras domas skan neskaitāmās Austrumu un Rietumu liturģijās un kuru mūsu baznīca joprojām dzied daudzās valodās ar vēl diviem Lutera pievienotiem pantiem).

Lasīt tālāk »


Sanctorum Communio

Senākajā Pasaules konferencē par ticību un kārtību, kas nav identiska ar Pasaules Baznīcu koncila komisiju par ticību un kārtību, tika pielietots veselīgs likums, ka visi svarīgie dokumenti ir jāpublicē ne tikai tajās trīs valodās, kuras tiek lietotas konferencē, bet arī latīņu un grieķu valodās. Kamēr šis likums tika ievērots bija iespējams izvairīties no neskaidrībām un pārpratumiem, ko bieži varētu tikai vēlēties, no neskaidrībām, kas ir ieviesušās mūsdeinu ekumēniskajos dokumentos.

Lasīt tālāk »


Kristus reālā klātbūtne

« Katra žēlastības līdzekļa pilnīgā unikalitāte

Un tā mēs nonākam pie jautājuma par [Kristus] reālo klātbūtni, kurai mums vismaz īsumā šeit vajadzētu pieskarties. Kāpēc Luters šo jautājumu attiecināja pašu Evaņģēliju? Kungs Kristus ir klātesošs visos žēlastības līdzekļos. Viņš pie mums nāk Evaņģēlija pasludināšanā, Kristībā un absolūcijā. Tajā visā Viņš ir klātesošs savai baznīcai, kas ir Viņa miesa.

Lasīt tālāk »


Katra žēlastības līdzekļa pilnīgā unikalitāte

« Svētā Vakarēdiena definīcija

Kāds šajā situācijā ir mūsu uzdevums? Kā luterāņu teologiem savā teoloģiskajā domāšanā, tāpat arī mācot un sludinot, mums ir jāseko Augsburgas ticības apliecības piemēram, un mēs nekad nedrīkstam sākt ar vienu vispārēju mācību par žēlastības līdzekļiem vai sakramentiem, bet mums ir jārunā par katru no žēlastības līdzekļiem atsevišķi, norādot īpašo katrā no tiem: sludinot Evaņģēliju, [mācot par] Kristību, grēksūdzi un absolūciju, Altāra sakramentu. Tikai tad mēs spēsim saprast, cik visaptveroši Dievs ietekmē mūs, tos dažādos ceļus, pa kuriem Viņš nāk pie mums, un katra žēlastības līdzekļa pilnīgo unikalitāti, tādējādi nonākot pie to pareizas lietošanas (pārdomājiet Augsburgas ticības apliecības artikulu kārtību un to, kāpēc Mazajā katehismā grēksūdze atrodas starp Kristību un Svēto Vakarēdienu).

Lasīt tālāk »