75. Vai kristietis pats var atriebt netaisnīgi ciestu pārestību?



Tu redzi Dr.Mārtiņš Hemnics arhīvu

Par Jaunās Derības sakramentiem kopumā

KAS PIEDER PIE JAUNĀS DERĪBAS SAKRAMENTA?

Divas lietas: pirmkārt, ārējais, redzamais elements, zīme, rituāls jeb darbība, kas ir Kristus nolikta, iedibināta caur īpašu vārdu un pavēli Jaunajā Derībā, un visai Baznīcai to ir pavēlēts lietot līdz pat pasaules galam.

Otrkārt, vārds jeb žēlastības apsolījums, proti, – šie sakramenti ir Kristus iedibināti lietošanai tādēļ, ka Viņš caur tiem kā caur ārēju līdzekli un zīmi grib katram ticīgajam dot, nodrošināt, apstiprināt un uz viņu īpaši attiecināt žēlastības apsolījumu, kas Evaņģēlijā vispārīgā veidā tiek apsolīts un sniegts visiem kopīgi.

Lasīt tālāk »



Par Kristību

KAS IR KRISTĪBA?

Kristība nav tikai ūdens vien, bet tāds ūdens, kas Dieva pavēlē ietverts un ar Dieva vārdiem savienots.

Lasīt tālāk »


Par Tā Kunga Vakarēdienu

KAS IR TĀ KUNGA VAKARĒDIENS?

Tā ir mūsu Kunga Jēzus Kristus patiesā miesa un patiesās asinis zem maizes un vīna [zīmēm], kuras ēst un dzert, Viņu pieminot, mums ir paša Kristus pavēlēts.

Lasīt tālāk »


Par grēksūdzi un absolūciju

KO KRISTUS DĒVĒ PAR DEBESU VALSTĪBAS ATSLĒGĀM?

Vārdu, pasludinājumu, mācību jeb amatu, kurā pēc Dieva pavēles un dievišķā spēkā tiek paturēti grēki neticīgajiem un tiem, kas tos nenožēlo, bet Kristus dēļ tie tiek atlaisti un piedoti ticīgajiem un tiem, kas grēkus nožēlo (Mt.16:19, Jņ.20:23).

Lasīt tālāk »


Par pareizu un patiesu lūgšanu

VAI KRISTIETIM VAJAG LŪGT, VAI ARĪ VIŅAM IR BRĪVA IZVĒLE?

Lūgšana kristiešiem nekādā ziņā nav brīva vai otršķirīga lieta, bet tā ir Dieva griba un pavēle, lai Dieva bērni piesauktu savu Dievu un Tēvu, un darītu to nevis vienreiz vai divreiz, bet visur un vienmēr. Lūdziet bez mitēšanās Dievu. Par visu esiet pateicīgi! Jo tāda ir Dieva griba Kristū Jēzū attiecībā uz jums. [1.Tes.5:17-18] Tiem aizvien būs lūgt Dievu un nebūs pagurt. [Lk.18:1] Es pamācu tevi vispirms turēt lūgšanas, pielūgšanas, aizlūgšanas, pateicības lūgšanas. [1.Tim.2:1] Tev būs pielūgt to Kungu, savu Dievu. [5.Moz.6:5] Un piesauc mani bēdu laikā. [Ps.50:15] Lūdziet, tad jums taps dots; meklējiet, tad jūs atradīsit. [Mt.7:7] Tos, kuri nepiesauc Dieva Vārdu, Dievs pieskaita pagāniem, kas ir ļaunums Viņa priekšā, pār tiem Viņš izlies savu bardzību (Ps.14:4, 79:6; Jer.10:25), turpretī patiesas Baznīcas un Dieva svēto pazīšanas zīme ir: tie piesauc tā Kunga vārdu (1.Kor.1:2).

Lasīt tālāk »