36. Kas ir melošana un krāpšana caur Dieva vārdu?Tu redzi Dr.Mārtiņš Hemnics arhīvu

Par lūgšanu, kas parasti tiek saukta par Tēvreizi

Patiesi, mēs zinām, ka Dievs pats pēc savas gribas ir gatavs dāvāt labumus, īpaši tiem, kas atgriežas un pazemojas Dieva varenās rokas priekšā – tiem, kas ticībā meklē, klauvē un lūdz. Tā mēs izplūstam savās lūgšanās Dieva priekšā ne tāpēc, ka mēs šaubāmies par Viņa labo gribu, bet lai mēs patiesi varētu parādīt Viņam savu grēku nožēlu. Viņš ir apsolījis grēku piedošanu tiem, kas tos nožēlo (Ec.18:23). Viņš mazinās savu tiesu un dāvās savu svētību (Jer.18:8). Viņš dāvās žēlastību pazemīgajiem (1.Pēt.5:5).

Lasīt tālāk »Visiem, visiem, visiem!

GODĀJAMĀS BRAUNŠVEIGAS FIRSTISTES KLOSTERU AUGSTI GODĀJAMIEM ABATIEM UN PRĀVESTIEM, KĀ ARĪ CIENĪJAMIEM, AUGSTI GODĀJAMIEM UN AUGSTI MĀCĪTIEM ĢENERĀL- UN SUPERINTENDENTIEM, – VISIEM MINĒTĀS FIRSTISTES MĀCĪTĀJIEM, MANIEM LABVĒĻU KUNGIEM UN VISIEM MĪĻOTAJIEM BRĀĻIEM KRISTŪ.

Dieva žēlastība lai jums ir Kristū Jēzū, mūsu vienīgajā Kungā un Pestītājā!

Dieva priekšā cienīgie, godājamie, dievbijīgie, augsti mācītie, žēlīgie kungi un mīļotie brāļi Kristū!

Lasīt tālāk »


Par mācītāju un sludinātāju eksamināciju

KAS IR MĀCĪTĀJA AMATS ?

Mācītāja amats nav pasaulīga vara, laicīga, politiska darbošanās (Lk. 22, 2. Tim.2).Tā nav arī garīga kundzība, kas dotu tiesības pēc sava prāta valdīt pār draudzēm (2. Kor. 1, 1. Pēt. 5). Tas nav arī amats un darbošanās pašlabuma dēļ (1. Tim. 3 un 6, 1. Pēt. 5); bet tas ir garīgs amats, lai kalpotu Baznīcai. Šis amats ir Dieva iedibināts, tā ka mācītājiem jābūt Dieva kalpiem Kristus valstībā, Dieva noslēpumu glabātājiem (1. Kor. 4, Kol. 1), kuriem caur Dieva aicinājumu ir pavēlēts ganīt Dieva draudzi ar dievišķā vārda tīro mācību (Ap. d. 6 un 20 , Ef. 3 un 4), ar sakramentiem (Mt. 28, 1. Kor. 11), ar Atslēgu varas pienācīgu izmantošanu, lai paturētu un atlaistu grēkus gan visiem kopā, gan katram atsevišķi (Mt. 16, Jņ. 20), un to visu darītu pēc noteiktas, stingras pavēles, kuru Virsgans ir norādījis savā vārdā (Mt. 28).

Lasīt tālāk »


Par Dieva iedibināto krietna mācītāja amatu

VAI MĀCĪTĀJA AMATU VARĒTU UZŅEMTIES TĀDS, KURŠ NESAPROT KRISTĪGĀS MĀCĪBAS PAMATUS, VAI ARĪ TĀDS, KURAM NAV DĀVANAS MĀCĪT CITUS?

Nē: jo Pāvils 2. Tim. 2 saka: ”Un, ko tu esi dzirdējis no manis.., to cel priekšā uzticīgiem cilvēkiem, kas būs noderīgi mācīt atkal citus”. Un Tit. 1. viņš saka: Bīskapam jābūt drošam par mācību, jābūt arī spējīgam mācīt, paskubināt un atspēkot tos, kuri runā pretī.[1]

Lasīt tālāk »


Par Dieva Vārdu

KĀDA MĀCĪBA VAI KĀDS VĀRDS BAZNĪCAS MĀCĪTĀJAM IR JĀMĀCA?

Viņam nav jāsludina savi sapņi vai savas paša sirds domas un atziņas (Jer. 23); viņam nav arī jāsludina cilvēku mācības un likumi (Jes. 29, Mt. 15); bet gan, ja kāds runā, tad kā Dieva vārdus (1. Pēt.4), – lai tas nozīmētu: “Mani vārdi, ko Es liku tavā mutē”, (Jes. 59), un, kā saka Augustīns, lai tas nenozīmētu: “Tā saku es, tā saki tu, tā saka viņš, bet gan: tā saka Kungs”.

Lasīt tālāk »