331. Vai draudze var būt saistīta ar citādas ticības ganiem?Tu redzi Dr.Mārtiņš Hemnics arhīvu

Piedot parādniekiem

Dievs no savas brīvas gribas ir jūs piedevis. Viņš neveido pretstatījumu mūsu un Dieva piedošanai kā kādu samaksu vai nopelnu, tā ka Dievam nāktos mūs piedot tāpēc, ka mēs iepriekš esam piedevuši citiem. Taču Viņš saka: “Bet esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi; piedodiet cits citam, kā arī Dievs Kristū jums ir piedevis” (Ef.4:32).

Lasīt tālāk »Tēvreize: “Piedod mums mūsu parādus”

Lūgšana pēc dienišķās maizes netiek novietota pirms grēku piedošanas lūgšanas kārtībā tāpēc, ka pēc naudas būtu jādzenas pirmkārt un dievbijība jāiemācās tad, kad ir iegūta manta. Jo mūsu Pestītājs Kristus māca mūs: “dzenieties papriekš pēc Dieva valstības” (Mt.6:33). Tāpēc, ka mēs saskaņā ar savu dabu meklējam pasaulīgās mantas, tā ir Dieva griba, ka Viņa dāvanas sākumā iesakņotos mūsos pasaules lietās un caur tām mēs varētu pacelt savu apziņu līdz Dieva zināšanai un alkām pēc garīgas svētības.

Lasīt tālāk »


Jēzus ir klātesošs

Mūsu ticībai ir jāturas pie Kristus kā Dieva un cilvēka tajā dabā, kurā Viņš ir padarīts par mūsu kaimiņu, radinieku un brāli. Jo dzīvība, kura pieder dievišķībai, mājo un zināmā nozīmē ir likta pieņemtajā cilvēcībā.

Jēzus ir klātesošs

Lasīt tālāk »


Tēvreize: “Svētīts lai top Tavs Vārds”

Nav šaubu, ka šeit tiek runāts par Dieva slavēšanu un godāšanu, jo “[person]vārds” bieži apzīmē godu un slavu.

Lasīt tālāk »


Tēvreize: “Mūsu Tēvs debesīs”

Mums ir jālieto lūgšanas vārdi nevis lai aizkustinātu Dieva prātu ar retoriskām insinuācijām, bet, atkārtojot un pārdomājot šos vārdus, radītu sevī uzmanību, uzticību, pārliecību un rūpību, pareizi formulējot savas lūgšanas.

Lasīt tālāk »